Στρατηγική ανάδειξης ταυτότητας αρχαιολογικών μουσείων μεγάλων λιμένων. Μελέτη περίπτωσης: Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Identity promotion strategy archaeological museum major ports. Case study: The Archaeological Museum of Piraeus
Στρατηγική ανάδειξης ταυτότητας αρχαιολογικών μουσείων μεγάλων λιμένων. Μελέτη περίπτωσης: Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά

Ευαγγελινάρα, Ευαγγελία

Τσακηρίδη, Όλγα
Φιλολία , Υρώ

Museums in Greece play an essential role in saving, preserving and promoting the cultural heritage and the special character of the area where they are based. In modern society the role of museums has changed, museums become more man-centered, focusing on meeting the needs of visitors. Therefore, the requirement for modern management & marketing strategies is necessary in shaping the new form of museums. Cultural administration can lead to the achievement of productivity and efficiency of products and services. The importance of organizational culture, the introduction of innovative ideas and the strategy help modern museums to cope with the fluid reality. The Archaeological Museum of Piraeus has to respond to the demands of the time, to build an identifiable identity and to redefine its relations with the public. The administration of the museum is important as it concerns the techniques of planning and organization in order for the museum to be viable. The strategy and objectives of the Archaeological Museum of Piraeus are an important motivation for its productivity. The museum makes efforts to communicate with the public by conducting cultural activities and other events. SWOT analysis, however, offers an effective valuation technique in decision-making and innovation. Nonetheless, the lack of resources required is a chronic problem for museums and leads to their inability to evolve.
Αντικείμενο της εργασίας είναι ο σχεδιασμός στρατηγικών σε πολιτιστικούς οργανισμούς και μουσεία για την ανάδειξη της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Η εργασία πρόκειται να δομηθεί σε δύο μέρη, στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, θα αποσαφηνισθούν βασικές έννοιες, που αφορούν το ρόλο του μουσείου από τη δημιουργία του έως σήμερα. Επίσης, θα επισημανθεί η αναγκαιότητα της πολιτισμικής διαχείρισης των μουσείων, που έχουν συγκεκριμένο στόχο: την προβολή του πολιτισμού, καθώς και την ικανοποίηση των επιθυμιών και αναγκών των επισκεπτών. Ο σχεδιασμός της στρατηγικής σε ένα μουσείο είναι καθοριστικός όσο αφορά την κατεύθυνση προς την οποία στοχεύει να κινηθεί, πρόκειται για μια σειρά διοικητικών αποφάσεων, που καθορίζουν την ανάπτυξη του μουσείου, την προβολή του, την ανάδειξη και γνωστοποίηση της ταυτότητάς του. Στην εποχή της ψηφιο-επικοινωνιακής διάστασης του πολιτισμού, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αποκτήσουν το ρόλο του αρωγού προς την παραπάνω κατεύθυνση. Στο δεύτερο μέρος θα εξετασθεί η περίπτωση του Αρχαιολογικού Μουσείου του Πειραιά, ενώ θα γίνει προσπάθεια να συνδεθεί η σημαντικότητα του εν λόγω Μουσείου με τη σπουδαιότητα της περιοχής του Πειραιά, αφού από την αρχαιότητα αποτέλεσε επίνειο της πόλης των Αθηνών και επομένως κέντρο διάδοσης και διακίνησης όχι μόνο του εμπορείου, αλλά και του ελληνικού πολιτισμού. Επιπλέον θα σκιαγραφηθούν η στρατηγική και οι στόχοι του Αρχαιολογικού Μουσείου του Πειραιά, θα αναφερθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του Μουσείου, οι ευκαιρίες και οι απειλές που αντιμετωπίζει. Παράλληλα θα γίνει σύγκριση με Μουσεία μεγάλων Ευρωπαϊκών λιμένων και θα δοθεί έμφαση στην πολιτιστική καινοτομία, μέσα από τις νέες τεχνολογίες μπορεί το μουσείο να προβάλει την πολιτιστική του ταυτότητα. Γ. Η σημασία του θέματος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής - απαραίτητο συστατικό ανάπτυξης σε έναν πολιτιστικό οργανισμό, όπως είναι το μουσείο, για την προβολή του περιεχομένου του και την ανάδειξη της ταυτότητας του ίδιου του οργανισμού. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά βρίσκεται σε μια σημαντική περιοχή αφού από την αρχαιότητα αποτέλεσε επίνειο της πόλης των Αθηνών. Περιλαμβάνει αξιόλογα αντικείμενα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ενώ κάποια συνδέονται άμεσα με τη θάλασσα και το ρόλο των «πολιτιστικών λιμανιών» στην Ελλάδα. Σκοπός της εργασίας είναι ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής για την ανάδειξη της ταυτότητας του εν λόγω μουσείου, το οποίο προσφέρει στον επισκέπτη μια εικόνα της ιστορίας της πόλης και της μεγάλης ακμής της, τόσο ως εμπορικό κέντρο, αλλά και ως ναύσταθμος της αρχαίας Αθήνας. θα επισημανθούν σημαντικές πτυχές της θέσης του (μουσείου), ο ρόλος του Πειραιά και της θάλασσας κατά την αρχαιότητα. Η Μεσόγειος και γενικά το υγρό στοιχείο υπήρξαν για χιλιετίες σημείο συνάντησης λαών, πολιτισμών και θρησκειών. Σήμερα όμως, στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τα μουσεία στην ερμηνεία των εκθεμάτων, να διευρύνουν το κοινό τους, να εμπλουτίσουν τη μουσειακή εμπειρία, να γίνουν πιο ελκυστικά και να προβάλουν την ιδιαίτερή ταυτότητά τους. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι η επίτευξη της ανθρωποκεντρικής διάστασης της διαχείρισης του παραπάνω μουσείου, η στροφή στην καινοτομία, μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών και η ανάδειξη της ταυτότητάς του.
Τα μουσεία στην Ελλάδα έχουν ουσιαστικό ρόλο στη διάσωση, διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής όπου εδράζονται. Στη σύγχρονη κοινωνία ο ρόλος των μουσείων έχει αλλάξει, τα μουσεία γίνονται περισσότερο ανθρωποκεντρικά, επικεντρώνονται στην ικανοποίηση των αναγκών των επισκεπτών. Επομένως, η απαίτηση για σύγχρονες στρατηγικές μάνατζμεντ και μάρκετινγκ είναι αναγκαία στη διαμόρφωση της νέας μορφής των μουσείων. Η πολιτιστική διοίκηση μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ η σημασία της οργανωτικής κουλτούρας, η εισαγωγή καινοτόμων ιδεών και η στρατηγική βοηθούν τα σύγχρονα μουσεία να αντιμετωπίσουν τη ρευστή πραγματικότητα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά οφείλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής, να οικοδομήσει μια αναγνωρίσιμη ταυτότητα και να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις του με το κοινό. Η διοίκηση του μουσείου είναι σημαντική, καθώς αφορά τις τεχνικές του σχεδιασμού και της οργάνωσης, προκειμένου το μουσείο να είναι βιώσιμο. Η στρατηγική και οι στόχοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά αποτελούν σημαντικό κίνητρο στην παραγωγικότητα του. Το μουσείο καταβάλει προσπάθειες επικοινωνίας με το κοινό πραγματοποιώντας πολιτιστικές δραστηριότητες και άλλες εκδηλώσεις. Η ανάλυση SWOT ωστόσο, προσφέρει μια αποτελεσματική αξιολογική τεχνική στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και καινοτομιών. Παρ’ όλα αυτά, η έλλειψη των απαιτούμενων πόρων αποτελεί χρόνιο πρόβλημα των μουσείων και οδηγεί σε αδυναμία εξέλιξής τους.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

πολιτιστικές δραστηριότητες
strategic and objectives
πολιτιστική διοίκηση
οργάνωση του Αρχαιολογικού Μουσείου
ανάλυση SWOT
organizational culture
πολιτιστικοί πόροι
cultural activities
Archaeological Museum of Piraeus
οργανωτική κουλτούρα
Σύγχρονα μουσεία
cultural administration
SWOT analysis
Modern museums
Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά
στρατηγικοί και στόχοι
cultural resources

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T09:45:15Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

67
3
106*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.