Αξιολόγηση των προγραμμάτων των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων του δήμου Πύργου: Μια μεικτή προσέγγιση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Lifelong Learning Centers‘ programs' evaluation through the views of trainers and learners in municipality of Pyrgos: A mixed method approach
Αξιολόγηση των προγραμμάτων των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων του δήμου Πύργου: Μια μεικτή προσέγγιση

Μαρίτσας, Αντώνιος

Βασιλόπουλος, Στέφανος
Σβολόπουλος, Βασίλειος

Στη σημερινή κοινωνία, η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας του συνόλου των τομέων οργανωμένης έκφρασής της. Η εκπαίδευση δε θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση σε αυτό. Με δεδομένη, μάλιστα, τη δημοσιονομική κρίση στην οποία έχει εισέλθει η Ελλάδα, η αξιολόγηση καλείται να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο από τη στιγμή που δεν υπάρχει η «πολυτέλεια» διάθεσης πόρων σε προγράμματα αμφιβόλου ποιότητας και αξίας. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί την αξιολόγηση των προγραμμάτων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του δήμου Πύργου που υλοποιήθηκαν την περίοδο Ιανουάριος 2014 – Ιανουάριος 2016. Στην έρευνα συμμετείχαν 123 εκπαιδευόμενοι, 11 εκπαιδευτές και 2 στελέχη του κέντρου, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους για διάφορες πτυχές των προγραμμάτων όπως η οργάνωση και η διοικητική υποστήριξη, το εκπαιδευτικό υλικό, οι εκπαιδευτές, οι εκπαιδευόμενοι, τα εποπτικά μέσα και ο εργαστηριακός εξοπλισμός, οι χώροι και η υποδομή του κέντρου ενώ παράλληλα διατύπωσαν προτάσεις για τη βελτίωση αντίστοιχων μελλοντικών προγραμμάτων. Η εργασία βασίστηκε στο μοντέλο αξιολόγησης Context Input Process Product (CIPP), που έχει χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα αξιολογήσεων προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων ενώ εργαλεία συλλογής δεδομένων αποτέλεσαν το ερωτηματολόγιο και η ημιδομημένη συνέντευξη. Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε την επιτυχία των προγραμμάτων, αφού σε ποσοστό άνω του 90%, οι εκπαιδευόμενοι δήλωσαν ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους ενώ και οι εκπαιδευτές και τα στελέχη επισήμαναν ότι τα προγράμματα ωφέλησαν σε πολλά επίπεδα τους συμμετέχοντες, όπως στην αύξηση γνώσεων, την ενίσχυση δεξιοτήτων ενώ συνετέλεσαν στην ψυχολογική διέξοδο από τα καθημερινά προβλήματα. Καταλυτικό παράγοντα για την επιτυχία αυτή αποτέλεσε η προσπάθεια των στελεχών και των εκπαιδευτών, που λειτούργησαν ως φίλτρα των δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν ήταν η απουσία θεματολογίας και εκπαιδευτικού υλικού για έναν αριθμό προγραμμάτων και για ορισμένη χρονική περίοδο, η παλαιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού καθώς και η έλλειψη υποδομών στα προγράμματα που υλοποιήθηκαν εκτός του κτιρίου του κέντρου. Αναφέρθηκαν, επίσης, οργανωτικά ζητήματα και δυσκολίες που προέκυψαν από τη συνεργασία με την ομάδα έργου.
Περιέχει: πίνακες, γραφήματα, εικόνες
Nowadays, evaluation has become an integral part of the operation of all sectors of civil society’s organized expressions. Education could not be an exception to this. Considering the fact that Greece undergoes a deep economic depression, evaluation has to play an essential role provided that the country cannot afford allocation of resources in programs of doubtful quality and worth. This study aims to evaluate adult educational programs implemented in Lifelong Learning Center of municipality of Pyrgos from January 2014 to January 2016. In this research 123 trainees, 11 trainers and 2 regional executives expressed their opinion for various aspects of programs, such as organization and administrative support, training material, trainers, trainees, teaching aids and laboratory equipment, facilities and infrastructure, as well as proposals were made for the improvement of similar future programs. The study was based on Context Input Process Product (CIPP) evaluation model which has been used in a plethora of adult educational programs’ evaluations whereas questionnaire and semi-structured interview were used as research tools. Data analysis revealed the success of these programs, since a percentage of over 90% of the trainees expressed their satisfaction for their participation, while trainers and regional executives stated that programs benefit stakeholders in many ways, such as knowledge enhancement, skills reinforcement and contributed in psychological way out of daily problems. Key factor for the programs’ success constituted regional executives’ and trainers’ effort who acted as malfunctions’ filters. However, these malfunctions cannot change the whole program’s equity which is considered as positive. The main issues which were encountered were the absence of curriculum and training material for a number of programs and for a specific period of time, the agedness of laboratory equipment as well as the lack of facilities for programs implemented in buildings different than the center’s. Finally, organizational issues and difficulties from the cooperation with the project team were encountered.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση Ενηλίκων
Evaluation
Διά Βίου Μάθηση
Αξιολόγηση
Lifelong Learning Centers
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
Adult Education
Lifelong Learning

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T09:49:12Z
2017-09-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
173
54*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.