The strategic marketing plan for the promotion of alternative tourism as a tool for sustainable tourism development: The case of Thermopylae.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού ως εργαλείο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη :Η περίπτωση των Θερμοπυλών
The strategic marketing plan for the promotion of alternative tourism as a tool for sustainable tourism development: The case of Thermopylae.

Μπουζαμανούδη, Ευαγγελία

Τοκάκης , Βασίλειος

Tourism is an economic activity that directly affects local economies by offering jobs to a large number of people, and indirectly operating in many sectors of the economy, thus mobilizing the economy of the whole country. Especially for coastal Mediterranean regions and islands, tourism is considered to be the main source of income for the local population. The model of tourism development, which was dominated and adopted, is the model of organized mass tourism in the summer period, which of course dominates to this day. This paper deals with the conditions and conditions for the development of a strategic tourism plan in Thermopyles, which will be the means of the tourist empowerment of the region. The fourth chapter deals with the methodology of research. Thus, reference is made to the purpose and objectives of the research, the research questions are asked, but the information on the design is given, specifying the method of analysis chosen and the corresponding type of research. The survey carried out has revealed timeless weaknesses in the area, as well as obstacles which have to be overcome in order to increase the influx of tourists. Although it is an area well known for its history, it has not been sufficiently exploited and there has been no tourist development over the past 10 years. As a problem seems to be the arrival of refugees where they prevent tourists from visiting the area. Significant further deficiencies in the tourist infrastructure of the area include the few arithmetic accommodations, recreation areas, and the lack of organization of cultural activities The main reasons for the lack of tourism development in the region according to the respondents' views stem from the unstable political environment in the country in recent years. Furthermore, there was no common strategy for promotion and upgrading of the area and no integrated strategic planning for upgrading. The implementation of marketing aspires to act as an ally of the tourism market in the process of adapting it to the new reality, as marketing acts as a link between supply and demand, designing the tourism product and pricing policy, promoting and distributing goods and Services in order to satisfy the final consumer. Moreover, marketing is a consumer oriented business philosophy and the satisfaction of its particular needs and desires. The present work is an attempt to create a scientific tool that will promote the promotion and development of the Thermopylae area of the prefecture of Fthiotida as a tourist destination by implementing a tourism marketing plan that will contribute to the improvement of its competitiveness and recognition Region and its tourist product, while promoting sustainable and quality tourism. The ultimate goal, of course, is to establish the area as a tourist destination and to increase its share in the tourist market. In order to do this, we will propose the creation of a body that will manage the issue of the Thermopylae area with efficiency and without the rigors of the public sector, since this new entity will operate in private economic terms in the form of the public limited company.
Ο τουρισμός είναι οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζει άμεσα τις τοπικές οικονομίες προσφέροντας εργασία σε πλήθος ανθρώπων, και έμμεσα δραστηριοποιώντας πολλούς τομείς της οικονομίας, με αποτέλεσμα να κινητοποιείται η οικονομία ολόκληρης της χώρας . Ιδιαίτερα για τις παράκτιες μεσογειακές περιοχές και τα νησιά, ο τουρισμός θεωρείται ως η βασικότερη πηγή εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό. Το πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης που κυριάρχησε αλλά και υιοθετήθηκε είναι το πρότυπο του οργανωμένου μαζικού τουρισμού της θερινής κυρίως περιόδου, το οποίο βεβαίως κυριαρχεί ως σήμερα. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες για την ανάπτυξη στρατηγικού τουριστικού σχεδίου στις Θερμοπύλες, το οποίο θα αποτελέσει το μέσο της τουριστικής ενδυνάμωσης της περιοχής Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στη μεθοδολογία της έρευνας. Γίνεται λοιπόν αναφορά στο σκοπό και τους στόχους της έρευνας, τίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα αλλά δίνονται και οι πληροφορίες για το σχεδιασμό της διευκρινίζοντας τη μέθοδο ανάλυσης που επιλέχθηκε και τον αντίστοιχο τύπο της έρευνας. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε αναδείχθηκαν διαχρονικές αδυναμίες της περιοχής αλλά και εμπόδια τα οποία θα πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να αυξηθεί η εισροή τουριστών. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί μία περιοχή ευρέως γνωστή για την ιστορία της, δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς και δεν υπάρχει τουριστική εξέλιξη τα τελευταία 10 χρόνια. Ως ένα πρόβλημα δείχνει να είναι η προσέλευση προσφύγων όπου αποτρέπουν την επίσκεψη τουριστών στην περιοχή. Σημαντικές ακόμη ελλείψεις των τουριστικών υποδομών της περιοχής είναι τα λίγα αριθμητικά καταλύματα, οι χώροι αναψυχής, και η έλλειψη οργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Τα βασικότερα αίτια που δημιουργούν την έλλειψη τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτηθέντων προέρχονται από το ασταθές πολιτικό περιβάλλον στην χώρα τα τελευταία χρόνια. Ακόμη, δεν υπήρξε κοινή στρατηγική προώθησης και αναβάθμισης της περιοχής και ούτε ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός αναβάθμισης. Η εφαρμογή του μάρκετινγκ, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σύμμαχος της τουριστικής αγοράς στη φάση προσαρμογής της στη νέα πραγματικότητα, μια και το μάρκετινγκ λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση, σχεδιάζοντας το τουριστικό προϊόν και την πολιτική τιμολόγησης, προώθησης και διανομής αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή. Εξάλλου το μάρκετινγκ, είναι μια επιχειρηματική φιλοσοφία που προσανατολίζεται στον καταναλωτή και την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών και επιθυμιών του. Το παρόν πόνημα αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας ενός επιστημονικού εργαλείου που θα θέσει σε τροχιά την προώθηση και ανάπτυξη της περιοχής των Θερμοπυλών του νομού Φθιώτιδας ως τουριστικού προορισμού, με την εφαρμογή ενός σχεδίου τουριστικού μάρκετινγκ, το οποίο θα συμβάλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρησιμότητας της περιοχής και του τουριστικού της προϊόντος, προωθώντας ταυτόχρονα τον βιώσιμο και ποιοτικό τουρισμό. Απώτερος στόχος βέβαια είναι η καθιέρωσή της περιοχής ως τουριστικός προορισμός και η αύξηση του μεριδίου της στην τουριστική αγορά. Για να γίνει αυτό, θα προτείνουμε την δημιουργία ενός φορέα ο οποίος θα διαχειρισθεί το θέμα της προβολής της περιοχής των Θερμοπυλών με αποτελεσματικότητα και χωρίς τις δυσκαμψίες του δημόσιου τομέα, αφού ο νέος αυτός φορέας θα λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με την μορφή της ανώνυμης εταιρείας.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Θερμοπύλες
Μάρκετινγκ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T10:30:51Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
36
126*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.