Πρακτικές ηγεσίας των γυναικών διευθυντριών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική ηγεσία μέσα από τα μάτια τους.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Leadership practices of women principals in primary schools. Educational Leadership through their eyes.
Πρακτικές ηγεσίας των γυναικών διευθυντριών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική ηγεσία μέσα από τα μάτια τους.

Χαρισιάδου, Ευγενία

Σβολόπουλος, Βασίλειος
Σοφιανοπούλου, Χρυσούλα

0
Η παρούσα ερευνά εκπονήθηκε στα πλαίσια της Διπλωματικής εργασίας μου για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). Πρωταρχικός σκοπός της έρευνας είναι να αναδειχθούν οι πρακτικές ηγεσίας που ακολουθούν οι γυναίκες διευθύντριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μια σύγχρονη σχολική μονάδα, καθώς και η δική τους αξιολόγηση για την άσκηση της ηγεσίας τους. Η έρευνα επικεντρώνεται επίσης στις αντιλήψεις των γυναικών διευθυντριών για την σημασία και τον ρόλο της εκπαιδευτικής ηγεσίας και του εκπαιδευτικού ηγέτη για την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Η μέθοδος που αξιολογήθηκε ως κατάλληλη για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι η ποιοτική μελέτη, με έμφαση στις εμπειρίες των διευθυντριών, οι οποίες κρίθηκε ότι θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικά στοιχεία για την ηγεσία σε συνάρτηση με το φύλο. Έγινε χρήση του εργαλείου της εις βάθος ημιδομημένης συνέντευξης σε δέκα διευθύντριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Πέλλας. Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι οι απόψεις των διευθυντριών για τις δικές τους πρακτικές ηγεσίας, τις οποίες χαρακτηρίζουν πολύ θετικά και ως επί το πλείστον αποδέχονται τον χαρακτηρισμό του επιτυχημένου ηγέτη. Συγχρόνως, περιγράφουν την ηγεσία τους ως συμμετοχική και δημοκρατική, μεριμνώντας για τη συμπερίληψη του συλλόγου διδασκόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και απορρίπτοντας τα αυταρχικά πρότυπα ηγεσίας.
The current study was conducted within the framework of the postgraduate program “Adult Education” of the School of Humanities of the Hellenic Open University (E.A.P). The primary purpose of the research is to discover the leadership practices followed by women principals of primary education in a modern school unit, as well as their own assessment of their leadership. The research also focuses on the perceptions of female principals about the importance and role of the educational leadership and the educational leader for the effectiveness of the school. The method deemed suitable for conducting the research is the qualitative study, with emphasis on the experience of the principals, which were considered to be able to provide important data for leadership in relation to gender. The tool that was used is a semi-structured interview on ten women primary education principals of the prefecture of Pella. The most important findings of the study are the women principals’ views on their own leadership practices, which are very positive and, for the most part, they seem to accept the title of the successful leader. At the same time, they describe their leadership as participative and democratic, ensuring that the teachers board is included in the decision-making process, and discarding authoritarian leadership models.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

πρακτικές ηγεσίας
educational leader
educational leadership
leadership practices
gender
γυναίκες διευθύντριες
εκπαιδευτικός ηγέτης
συμμετοχική ηγεσία
participative leadership
Εκπαιδευτική ηγεσία
women principals
φύλο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-29
2017-10-11T10:39:55Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
136
7*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.