ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
BANKING STRATEGY MANAGEMENT AND ALTERNATIVE PAYMENTS OF CONSUMERS 'AND BUSINESS OBLIGATIONS DURING THE ECONOMIC CRISIS
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΝΑΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

The present thesis’ purpose is the presentation of the principles of banking and strategic management, namely the policies and methods of the Management Department, by means of which the officials of Banking Sector confront financial and investment risks, which banks are susceptible to. In addition, alternative methods of payment of obligations offered to consumers are presented, within the period of acute economic downturn. More specifically, the thesis focuses on the current economic crisis and on the ways the banking system is called upon dealing with the former. It analyses the relations of banks with customers and the different ways the latter could fulfill their obligations towards the banks. In the research carried out, persons of young age were questioned and requested to answer in an number of questions relating to their preferences on different choices and methods of payment of aforementioned obligations, mostly by electronic means, such as internet banking, POS, ATMs as well as other alternative methods. The research resulted in the fact that the higher percentage of questioned prefers to pay in cash rather than using “plastic money”, even though almost all had become familiar with it, since they have used “plastic money” at least once. Remarkable is the fact that, even if plastic money having been used in transactions is not considered to bear a great extent of peril in electronic transactions, consumers do not prefer it as a means of payment. The basic outcome that has arisen out of the present research is that electronic transactions, despite the fact that their use is not very difficult, they have not been widely taken up by consumers and, thus, have not replaced so far the payment in cash, as far as obligations towards banking sector are concerned.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η βασική παρουσίαση των αρχών του τραπεζικού και στρατηγικού management, δηλαδή οι τεχνικές και μέθοδοι του τμήματος του Μάρκετινγκ με τις οποίες τα στελέχη των τραπεζικών οργανισμών διαχειρίζονται το σύνολο των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, όπως και η συνοπτική παρουσίαση των εναλλακτικών μεθόδων αποπληρωμής υποχρεώσεων από τους καταναλωτές σε περιόδους έντονης οικονομικής ύφεσης. Στο πλαίσιο αυτό η μελέτη εστιάζει στην τρέχουσα οικονομική κρίση και στους τρόπους με τους οποίους το τραπεζικό σύστημα καλείται να την αντιμετωπίσει, αναλύοντας τις σχέσεις των τραπεζών με τους πελάτες και την παρουσίαση διαφορετικών τρόπων μέσω των οποίων θα μπορούσαν να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτές. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε έλαβαν μέρος κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας και κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με τις προτιμήσεις τους για τις διαφορετικές επιλογές και τρόπους αποπληρωμής των υποχρεώσεων κυρίως μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων όπως το internet banking, το POS, μέσω μηχανημάτων ATM καθώς και άλλων εναλλακτικών τρόπων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων προτιμάει την πληρωμή τοις μετρητοίς από την χρήση του πλαστικού χρήματος, αν και σχεδόν όλοι ήταν εξοικειωμένοι με την χρήση του πλαστικού χρήματος για τουλάχιστον μία φορά. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός πως αν και γενικά ο κόσμος που έχει χρησιμοποιήσει πλαστικό χρήμα δεν θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός επικινδυνότητας σχετικά με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ωστόσο δεν το προτιμάει σαν κύρια μέθοδο πληρωμής των υποχρεώσεων. Βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την διεξαγωγή της έρευνας είναι πως οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, αν και δεν είναι πολύ δύσκολες στη χρήση τους, δεν έχουν μεγάλη απήχηση στην πλειοψηφία του κόσμου και κατ’ επέκταση δεν έχουν ακόμα αντικαταστήσει την καταβολή με μετρητά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ως προς το τραπεζικό σύστημα.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ :ΠΙΝΑΚΕΣ Κ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

BANKING STRATEGY
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
ALTERNATIVE PAYMENTS

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T08:15:23Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

11
2
93*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.