Συγκριτική μελέτη ακαλύπτων χώρων και φυτεμένων δωμάτων ως προς την συνεισφορά τους στο μικροκλίμα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Comparative study of private open spaces and green roofs on their contribution to the microclimate
Συγκριτική μελέτη ακαλύπτων χώρων και φυτεμένων δωμάτων ως προς την συνεισφορά τους στο μικροκλίμα

Παπαδάκη, Μαριαλένα

Δημούδη, Αργυρώ

Περιλαμβάνει πίνακες, διαγράμματα, φωτογραφίες
Το αστικό μικροκλίμα είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που ορίζουν την θερμική άνεση σε μία πόλη. Οι ακάλυπτοι χώροι εξ ορισμού, έχουν σαν σκοπό την ρύθμιση του μικροκλίματος μέσω της φύτευσης, ενώ τα φυτεμένα δώματα προτείνονται συχνά ως λύσεις για την προσθήκη πρασίνου στις αστικές περιοχές. Εξετάζοντας την περίπτωση της Αθήνας, συχνά, στην πράξη οι ακάλυπτοι χώροι καταπατούνται και εγκαταλείπονται, χάνοντας τον αρχικό τους ρόλο. Ο στόχος την μελέτης είναι να ερευνήσουμε αν η εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων θα μπορούσε να αντικαταστήσει τους φυτεμένους ακαλύπτους με κριτήρια την συνεισφορά τους ως προς το μικροκλίμα. Για την διερεύνηση του στόχου την μελέτης, θα χρησιμοποιηθεί το υπολογιστικό πρόγραμμα προσομοίωσης ENVI-MET. Θα δημιουργηθεί ένα θεωρητικό ογκομετρικό μοντέλο το οποίο εξετάστηκε σε διαφορετικά σενάρια με παραμετροποιήσιμα στοιχεία. Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα στοιχεία με τα οποία θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε τη συνεισφορά των ακαλύπτων χώρων και των φυτεμένων δωμάτων ως προς τα στοιχεία του μικροκλίματος και της θερμικής άνεσης. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν προτείνουν πολιτικές του πολεοδομικού σχεδιασμού για την βελτίωση του μικροκλίματος.
The urban microclimate is one of the most important factors that determine thermal comfort in a city. Private open spaces, by their legal definition, have the purpose of regulating microclimate, while green roofs are often suggested as a solution to add vegetation at urban areas. In the case of Athens, private open spaces are often trespassed and abandoned, losing their primal role. The aim of this study is to find out whether the application of green roofs could substitute private open spaces on the account of their contribution to the microclimatic conditions. To explore the study’s aim, the computer simulation software ENVI-MET will be used. A theoretical model will be created, and it will be examined under numerous customizable scenarios. The results are quantitative data, which enable us to compare the contribution of private open spaces to that of green roofs, regarding microclimate and thermal comfort. The results of this research could suggest politics on urban planning for the improvement of the urban microclimate.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ακάλυπτοι χώροι, μικροκλίμα, φυτεμένα δώματα, θερμική άνεση, ENVI-MET

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-12T08:25:19Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

27
6
197*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.