ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ: ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
MARKETING PLAN FOR FOLEGANDROS ISLAND: REDUCING SEASONALITY
ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ: ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΣΥΡΗ, ΜΑΡΙΑ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΛΕΜΠΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ

Σύμφωνα με μελέτη του ΣΕΤΕ (2015), ο ελληνικός τουρισμός συμβάλλει στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της Χώρας κατά 9,5% άμεσα και κατά 20 έως 25% λαμβανομένων υπόψη και των πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων. Ο τουρισμός διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο για την κατανομή του εθνικού εισοδήματος, ενώ πολύ μεγάλος είναι ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων στον κλάδο ή των εργαζόμενων σε οικογενειακές επιχειρήσεις. Ο ελληνικός τουρισμός, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους φυσικούς πόρους, δηλαδή στο περιβάλλον και στο πολιτιστικό πλούτο της Χώρας. Η τουριστική βιομηχανία αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις, οι οποίες είναι συνάρτηση των παγκόσμιων γεωπολιτικών συνθηκών, της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης, των διάφορων αναπάντεχων γεγονότων, του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, παράγοντες που επηρεάζουν τη τουριστική ζήτηση. Στην παρούσα εργασία, ασχοληθήκαμε με την ανάπτυξη ενός τουριστικού σχεδίου μάρκετινγκ για τη νήσο Φολέγανδρο, δεδομένου ότι κάθε προορισμός είναι μοναδικός, με ιδιαιτερότητες και το σχέδιο μάρκετινγκ αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την ανάδειξη του κάθε τόπου. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διαμόρφωση ενός ελκυστικού, ανταγωνιστικού, τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες ( τάσεις, ιδεολογίες, οικονομικές συνθήκες) ενώ ταυτόχρονα θα μεριμνά για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την διατήρηση του υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών. Αρχικά, στο Κεφάλαιο 2, αναλύεται η έννοια του μάρκετινγκ και του τουριστικού προορισμού, ενώ επεξηγούνται τα στάδια του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ. Στη συνέχεια, δίνεται ο ορισμός της Εικόνας αλλά και τα στοιχεία εκείνα που διαμορφώνουν την εικόνα ενός τουριστικού προορισμού , η έννοια της Μάρκας (brand) και του destination branding, τα οποία αποτελούν το θεωρητικό μέρος της εργασίας. Στο Κεφάλαιο 3, αναλύεται το φαινόμενο της εποχικότητας, τα αίτια και ενδεικτικοί τρόποι αντιμετώπισής της, παρουσιάζονται οι ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας αλλά και οι χώρες προέλευσης τουριστών. Στο Κεφάλαιο 4, πραγματοποιείται καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των πόρων του νησιού, στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν από την δευτερογενή έρευνα. Στο Β’ Μέρος διεξάγεται πρωτογενής έρευνα στους φορείς και επαγγελματίες του νησιού, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν εξαχθεί σε πίνακες και στη συνέχεια αναπτύσσεται το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ για τη Φολέγανδρο, με απώτερο σκοπό την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Ο τουρισμός της Φολεγάνδρου, είναι ένας ενεργός τομέας επιχειρηματικότητας, του οποίου τα αποτελέσματα είναι άμεσα απτά και μπορεί να διατηρηθεί ο προορισμός στη συνείδηση των επισκεπτών , με τη συνεχή προώθηση της ποιότητας των υπηρεσιών, την καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης στους εργαζομένους και την ανάπτυξη κατάλληλων συνεργειών και διασυνδέσεων με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ :ΕΙΚΟΝΕΣ:1, ΣΧΗΜΑΤΑ: 8, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ: 8, ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ:23, ΠΙΝΑΚΕΣ :15
According to a SETE study (2015), Greek tourism contributes to the country's GDP by 9.5% directly and by 20 to 25% taking into account the multiplier effects. Tourism plays a significant role in the distribution of national income, while the number of self-employed in the sector or family business is very large. Greek tourism is primarily based on the natural environment and the cultural wealth of the country. The tourism industry faces a number of challenges, which are related to the global geopolitical conditions, the economic situation, various unpredictable factors and the household disposable income, all of which affect tourism demand. In the present study, we developed a tourism marketing plan to promote the island of Folegandros, since each destination is unique, with special features. The aim of the present study is to create an attractive, competitive tourist product that can adapt to various conditions (trends, ideologies, economy) while ensuring the extension of the tourist season and high standard of services. Initially, Chapter 2 analyzes the concept of marketing and the tourist destination, while explaining the stages of the Strategic Marketing Plan. The definition of the Image and the elements that shape the image of a tourist destination, the concept of Brand and Destination Branding, which are the theoretical part of the work, are then given. In Chapter 3 the phenomenon of seasonality, the causes and indicative ways of dealing with it, are analyzed as well as the competing countries of Greece and the countries of origin of tourists. In Chapter 4, the current situation and resources of the island are recorded and analyzed with data collected from the secondary survey. In Part II, a primary survey is conducted on the island's stakeholders, the results of which have been exported to tables, and then the Strategic Marketing Plan for Folegandros is developed, aiming at the sustainable tourism development on the island. Tourism in Folegandros is an active business sector with tangible, direct effects. By continuously promoting quality services, cultivating a growing tourism mindset among employees and forging collaborations with other sectors of the economy, Folegandros will succeed in becoming a top tourist destination.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΝΗΣΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T08:34:52Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
197
43*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.