Ο ΡΟΛΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ, ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΚΑΙ Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ο ΡΟΛΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ, ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΚΑΙ Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ

ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να συσχετίσει τους κύριους, σύμφωνα με τις υπάρχουσες έρευνες, γνωστικούς, γλωσσικούς και ψυχοσυναισθηματικούς παράγοντες, που συσχετίζονται με την αναγνωστική κατανόηση. Μέσω οκτώ ερευνητικών εργαλείων μετρήθηκαν οι επιδόσεις 50 μαθητών και μαθητριών της Γ΄ και της Ε΄ τάξης ενός δημοτικού σχολείου στην αναγνωστική κατανόηση, την αναγνωστική ευχέρεια, τη νοημοσύνη, την εργαζόμενη μνήμη, την αναστολή και το λεξιλόγιο και αποτυπώθηκαν τα κίνητρα και οι στάσεις τους απέναντι στην ανάγνωση. Όπως διαπιστώθηκε, η αναγνωστική ευχέρεια, η νοημοσύνη και το λεξιλόγιο σχετίζονται θετικά με την αναγνωστική κατανόηση, ενώ τα επίπεδα της εργαζόμενης μνήμης και η ηλικία του μαθητή (άρα και η τάξη στην οποία φοιτά) μπορούν ακόμη και να προβλέψουν τις επιδόσεις του στην κατανόηση. Τέλος, τα εσωτερικά κίνητρα, της αναγνωστικής περιέργειας και της αναγνωστικής πρόκλησης, συσχετίζονται θετικά με την κατανόηση, σε αντίθεση με τα εξωτερικά κίνητρα που δεν την ευνοούν. Τα ευρήματα της έρευνας συμβάλλουν στην πληρέστερη περιγραφή του φαινομένου της κατανόησης σε παιδιά του Δημοτικού και στον εμπλουτισμό της ελληνικής, κυρίως, βιβλιογραφίας.
Περιέχει: πίνακες.
This research attempts to relate the main, according to the existing research, cognitive, language and psycho-emotional factors, which correlate with reading comprehension. Through eight research tools, the performance of 50 pupils of Grade C and E in reading comprehension, reading ability, intelligence, working memory, inhibition and vocabulary was measured and their motives and attitudes towards reading were reflected. It has been found that reading ability and speed, intelligence and vocabulary are positively related to reading comprehension, while the levels of working memory and the age (and the Grade) of each student can even predict his performance in reading comprehension. Finally, there is a positive correlation between internal motives of reading curiosity and reading challenge and reading comprehension, as opposed to external motives that do not favor reading comprehension. The findings of the research contribute to a more complete description of the phenomenon of reading comprehension in Primary students and to the enrichment of Greek literature, in particular.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ-READING ABILITY
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-VOCABULARY
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ-INTELLIGENCE
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-READING COMPREHENSION
ΤΑΞΗ-GRADE
ΚΙΝΗΤΡΑ-MOTIVES
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ-WORKING MEMORY

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-12T08:55:50Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
6
107*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.