«Πολιτιστική Διαχείριση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτηρίων: Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
“Cultural Management and the Adaptive Reuse of Historic Buildings: The Archaeological Museum of Pyrgos”
«Πολιτιστική Διαχείριση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτηρίων: Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου»

Κουτσουμπελίτη, Νικολίτσα

Τσιουρής, Ιωάννης
Ζούνης, Θεοκλής-Πέτρος

Περιέχει: εικόνες, πίνακες, γραφήματα
Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της σύγχρονης Ελλάδας οδήγησαν στην αλλαγή χρήσης των ιστορικών κτηρίων και μνημείων ως ένα μέσο πρακτικής διάσωσης και διατήρησής τους. Συγκεκριμένα, η μετατροπή των κτηρίων αυτών σε μουσεία αποτελεί μια πιο εξειδικευμένη και δύσκολη περίπτωση, καθώς πρέπει να συνδυαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η αποκατάσταση του μνημείου και η δημιουργία ενός χώρου στον οποίο θα αναδειχτούν τα αρχαιολογικά ευρήματα, σύμφωνα με τις σύγχρονες μουσειολογικές αντιλήψεις, έχοντας ως αρχή την προσαρμογή του μουσείου στο μνημείο και όχι το αντίθετο. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου, ως περιφερειακό μουσείο, το οποίο στεγάζεται στο ανακαινισμένο οικοδόμημα της Δημοτικής Αγοράς Πύργου οφείλει στο πλαίσιο της αποστολής και της κοινωνικής του δέσμευσης να οικοδομήσει μια θετικά αναγνωρίσιμη ταυτότητα, διαφοροποίηση και φήμη και να αναπτύξει το κοινό του. Με την παρούσα εργασία μελετάται και διερευνάται η οργάνωση της πολιτιστικής διαχείρισης του μουσείου, καθώς και η επικοινωνιακή του πολιτική, προκειμένου να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του στη σύγχρονη οικονομικο-πολιτιστική κρίση και ταυτοχρόνως να ανταπεξέλθει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, λόγω της γειτνίασής του με τα μουσεία υψηλής αναγνωρισιμότητας της Ολυμπίας. Τα μουσεία αυτά σε συνδυασμό με τον αρχαιολογικό χώρο προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των επισκεπτών των υπολοίπων μουσείων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Μέσα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Αρχαιολογικού Μουσείου Πύργου μελετώνται καλές πρακτικές διαχείρισης και σχεδιασμού της επικοινωνιακής στρατηγικής του για την επίτευξη αξιόλογων εμπειριών του κοινού και την ενίσχυση της συμμετοχής του στις δράσεις του μουσείου, έτσι ώστε το μουσείο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.
The socio-economic conditions of modern Greece have led to a change in the use of historic buildings and monuments as a means of saving and preserving them. Specifically, the conversion of these buildings into museums is a more specialized and difficult case, as it is very important the restoration of the monument to be combined with the creation of a place, where the archaeological finds will be emerged according to modern museological conceptions, taking into consideration the adaptation of the museum to the monument and not the opposite. The Archaeological Museum of Pyrgos is a regional museum and housed in the renovated building of the Municipal Market of Pyrgos. According to its mission and social commitment owes to build a positively identifiable identity, differentiation and reputation and to develop its audience. The present study investigates the organization of cultural management of the museum as well as its communication policy in order to ensure its viability in the contemporary economic and cultural crisis while at the same time struggles with the competitive environment, due to its proximity to Olympia’s high visibility museums. These museums in combination with its archaeological site attract a large number of visitors with the direct effect of reducing the other museums’ visitors of the Ilia’s Prefecture. Through the analysis of the existing situation of the Archaeological Museum of Pyrgos, good practices are proposed for the management and planning its communication strategy for the achievement of valuable public experiences and to enhance visitor’s participation in the actions of the museum, so that the museum can meet the requirements of the modern era.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

βιώσιμη ανάπτυξη
επικοινωνιακή στρατηγική
cultural management
sustainable development
The adaptive reuse of historic buildings
Archaeological Museum of Pyrgos
Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου
πολιτιστική διαχείριση
communication strategy
Επανάχρηση ιστορικών κτηρίων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T09:36:34Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
84
97*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.