«ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ/ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
INSTITUTIONAL LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR CULTURAL GRANT IN GREECE AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS STUDY CASE: TREATMENT/APPROACH TO THE SPECIFIC SITUATION BY COMPETENT STATE BODIES AND BUSINESSES
«ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ/ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΙΑ, ΑΡΓΥΡΩ
ΤΣΑΚΗΡΙΔΗ, ΟΛΓΑ

The institution of cultural sponsorship has Greek origins. It was born and applied with great success in ancient Athens. Its revival in modern times, although it has acquired a different form, is the international instrument for transferring resources from the private to the social sphere and, in particular, into activities with cultural content. Through this institution, the process of offering to cultural events is implemented, in exchange for the promotion and promotion of the donor's social personality. The prolonged economic crisis affecting our country over the years has negative consequences, including the cultural sector. Cultural organizations face serious operational difficulties, which directly jeopardize their viability due to the lack of the necessary resources. By extension there is a great difficulty in designing, organizing and developing cultural activities that work for the benefit of society and contribute to development. The responsible state bodies simply monitor developments without taking any initiatives to reverse the negative climate. In this environment, solutions, although limited, nevertheless exist. It is necessary to look for the appropriate and inspiring ways to make the best possible use of the cultural sponsorship as a golden reserve, contributing crucially and effectively to the strengthening of the arts and culture, as at that time, the Golden Age of Athens Pericles. Hereby, our partnership is sought in the above direction. In this context, the aim is to highlight the arrhythmias and distortions observed in the operation of the institution, by misguided interventions of the relevant state bodies and to seek and demand the wider participation of the business world in the project, Preservation of cultural heritage and the development of modern culture are basic principles of Corporate Social Responsibility and contribute to the progress and prosperity of societies.
Ο θεσμός της πολιτιστικής χορηγίας έχει ελληνικές καταβολές. Γεννήθηκε και εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία στην αρχαία Αθήνα. Η αναβίωσή του στη σύγχρονη εποχή, αν και απέκτησε άλλη μορφή, αποτελεί διεθνώς, το μέσο, με το οποίο επιτυγχάνεται η μεταβίβαση πόρων από τον ιδιωτικό στον κοινωνικό τομέα και ειδικότερα σε δραστηριότητες με πολιτιστικό περιεχόμενο. Μέσω αυτού του θεσμού, υλοποιείται η διαδικασία της προσφοράς προς τα πολιτιστικά δρώμενα, με αντάλλαγμα την προβολή κι ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου των χορηγών. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας, την περίοδο που διανύουμε, επιφέρει αρνητικές συνέπειες, μεταξύ άλλων και στον πολιτιστικό τομέα. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν σοβαρές λειτουργικές δυσκολίες, οι οποίες διακυβεύουν και απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητά τους, εξαιτίας της έλλειψης των αναγκαίων πόρων. Κατ΄ επέκταση, σημειώνεται μεγάλη δυσκολία στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, παρακολουθούν απλά τις εξελίξεις, χωρίς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την αναστροφή του αρνητικού κλίματος. Σ΄ αυτό το περιβάλλον, οι λύσεις αν και περιορισμένες, ωστόσο υφίστανται. Είναι απαραίτητο, να αναζητηθούν οι κατάλληλοι και εμπνευσμένοι τρόποι για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του θεσμού της πολιτιστικής χορηγίας, έτσι ώστε να αποτελέσει τη χρυσή εφεδρεία, συμβάλλοντας καίρια και αποτελεσματικά στην ενίσχυση των τεχνών και του πολιτισμού, όπως τότε, το Χρυσό Αιώνα της Αθήνας του Περικλή. Με την παρούσα, αναζητείται η σύμπραξή μας προς την ως άνω κατεύθυνση. Σ΄ αυτά τα πλαίσια, επιδιώκεται, αφενός, η επισήμανση των αρρυθμιών και των στρεβλώσεων που παρατηρούνται στη λειτουργία του θεσμού, από άστοχες παρεμβάσεις των αρμόδιων κρατικών φορέων και αφετέρου, η αναζήτηση και η διεκδίκηση της διευρυμένης συμμετοχής του επιχειρηματικού κόσμου στο εγχείρημα, καθώς η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού, αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και συμβάλλουν στην πρόοδο και την ευημερία των κοινωνιών.
1 εικόνα 19 διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Private sector of the economy
Πολιτιστικοί οργανισμοί
Ιδιωτικός τομέας της οικονομίας
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Proposal/Suggestion: LAW DRAFT RESTRUCTURING IMLEMENTATION OF THE STATUTE SPONSORSHIP
Cultural sponsorship
Cultural organizations
Corporate Social Responsibility
Πρόταση - Εισήγηση: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
Πολιτιστική χορηγία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-13T06:02:40Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

24
124
3*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.