H συλλογή Νεότερης Ελληνικής Τέχνης και η εκθεσιακή πολιτική του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The Contemporary Greek Αrt collection and the exhibition policy of Teloglion Foundation of Art A.U.Th.
H συλλογή Νεότερης Ελληνικής Τέχνης και η εκθεσιακή πολιτική του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ.

ΤΣΑΓΚΑΛΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Περιέχει πίνακες (στο παράρτημα), φωτογραφίες (στα κεφάλαια, 1, 2 και 3), γραφήματα (στο κεφάλαιο 3)
The present diploma thesis focuses on Teloglion Arts Foundation of the Aristotle University of Thessaloniki and the two axis that shape its unique profile, the art collections - with emphasis on that of Modern Greek Art - and its exhibition policy. It seems that these two components are complementary and each contributes in its own way to Teloglion’s opening to the public, co-shaping the educational role it supposes to play according to the vision of its founders, the Telloglou couple. Telloglou aimed to establish a 'school' open for everybody, which would bring visitors regardless of age into contact with the Modern Greek art and well-known artist from abroad. This diploma thesis was based on the review of foreign and Greek bibliography, archival material, testimonies of the people related to the Foundation, but also on the internet. The material which was collected, was compared and analyzed, contributing to a clearer picture of both the way the Teloglion’s collection was formed and enriched, and how the numerous and constantly changing periodic exhibitions contributed to its enhancement. Finally, the research reveals important facts about the Teloglion’s profile, but also about the stable partnerships that were shaped through the years with other cultural Foundations from Greece and abroad.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι εστιασμένη στους δύο άξονες, που διαμορφώνουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του, τις συλλογές -με έμφαση σε εκείνη της Νεοελληνικής Τέχνης- και την εκθεσιακή πολιτική του. Φαίνεται μάλιστα ότι οι δύο αυτές συνιστώσες είναι συμπληρωματικές και συμβάλλουν η καθεμία με τον δικό τη τρόπο, στο άνοιγμα του Ιδρύματος στο κοινό, συνδιαμορφώνοντας τον εκπαιδευτικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει σύμφωνα με το όραμα των ιδρυτών του, του Νέστορα και της Αλίκης Τέλλογλου. Οι τελευταίοι αποσκοπούσαν στην ίδρυση ενός ‘σχολείου’ ανοιχτού σε όλους, το οποίο θα έφερνε τους επισκέπτες κάθε ηλικίας σε επαφή με τη Νεοελληνική Τέχνη, αλλά και καταξιωμένους δημιουργούς του εξωτερικού. Η εργασία στηρίχθηκε στην ανασκόπηση της ελληνικής και της ξένης βιβλιογραφίας, στο αρχειακό υλικό, στις μαρτυρίες ανθρώπων του Ιδρύματος, αλλά και στο διαδίκτυο. Τα στοιχεία αντιπαραβλήθηκαν, συγκρίθηκαν κι αναλύθηκαν συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας σαφέστερης εικόνας, τόσο για τον τρόπο που διαμορφώθηκε κι εμπλουτίστηκε η συλλογή του Τελλογλείου, όσο και για το πώς οι πολυάριθμες και διαρκώς εναλλασσόμενες περιοδικές εκθέσεις συνέβαλαν στην ενίσχυσή της. Τέλος στα συμπεράσματα προκύπτουν σημαντικά στοιχεία για τη φυσιογνωμία του Ιδρύματος, αλλά και για τις σταθερές συνεργασίες-σχέσεις εμπιστοσύνης που αυτό καλλιέργησε με άλλους φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πέρας του χρόνου.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΔΩΡΕΕΣ
ΓΛΥΠΤΙΚΗ
ΝΕOΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-13T06:04:09Z
2017-09-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
116
106*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.