Η διερεύνηση των προσδοκιών των εκπαιδευτικών για τη σχολική επίδοση στο μάθημα των Mαθηματικών και οι διαφοροποιήσεις των προσδοκιών τους, αναφορικά με το φύλο των μαθητών τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η διερεύνηση των προσδοκιών των εκπαιδευτικών για τη σχολική επίδοση στο μάθημα των Mαθηματικών και οι διαφοροποιήσεις των προσδοκιών τους, αναφορικά με το φύλο των μαθητών τους

Γεωργαντή, Ελπίδα

Τζεκάκη, Μαριάννα
Κολέζα, Ευγενία

The present dissertation focuses on gender to investigate the expectations that primary school teachers hold with respect to their students’ mathematics achievement and mathematics knowledge (conceptual and procedural) about both primary and middle school mathematics, as well as about their expectations about their students’ future profession. This study stems from the fact there appears to be lack of relevant studies in Greece, which is more important considering the fact that the gender perspective was absent from the educational system in Greece until 2004. An empirical study was conducted, using questionnaire and quantitative analysis. 100 teachers who worked in the prefecture of Chios in the academic year 2016-2017 participated in the study. The results of the analyses revealed that the teachers of the present study did not seem to be affected by their students’ gender with respect to their expectation about mathematics achievement. In sum, the teachers expect that regardless their students’ gender the students of lower achievement will worsen, whereas the students of average or higher achievement will improve. Moreover, the teachers’ gender is not linked with their expectations, except for the case of students’ of very low achievement, where the male teachers expect them to get worse, whereas the female teachers expect them to remain the same. Finally, the higher age and experience was correlated with higher expectations for improvement of the average students. The results of the present study need to be further explored, as they seem to be in contrast with existing studies about the teachers’ expectations about the relationships between gender and mathematics achievement.
Περιέχει πίνακες.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζεται στις έμφυλες διαφοροποιήσεις, με σκοπό να διερευνήσει τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών του Δημοτικού σχολείου, αναφορικά με τις επιδόσεις που έχουν οι μαθητές/τριές τους συνολικά στα Μαθηματικά, στην εννοιολογική και τη διαδικαστική γνώση, τόσο στο Δημοτικό όσο και το Γυμνάσιο, καθώς και τη σχέση που έχουν τα Μαθηματικά με τις προσδοκίες για μελλοντική επιλογή επαγγέλματος των μαθητών/τριών τους. Αφορμή για την παρούσα έρευνα στάθηκε το γεγονός ότι στον ελληνικό χώρο φαίνεται να υπάρχει έλλειμμα ερευνών για τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών του Δημοτικού, σε σχέση με τα Μαθηματικά και το φύλο τη στιγμή μάλιστα, που το εκπαιδευτικό μας σύστημα χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό και απουσία της οπτικής του φύλου μέχρι το 2004. Για τη διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ανώνυμο γραπτό ερωτηματολόγιο και ποσοτική ανάλυση. Το δείγμα της αποτελείται από 100 εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν στα Δημοτικά σχολεία του νομού Χίου, κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Με βάση τα αποτελέσματά της, διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δε σχετίζουν τις προσδοκίες τους για την επίδοση των μαθητών/τριών τους στα Μαθηματικά με το φύλο των παιδιών. Συνοπτικά, προσδοκούν ότι, ανεξάρτητα από το φύλο τους, οι μαθητές/τριες κάτω από το Μέσο Όρο θα χειροτερεύσουν, ενώ οι γύρω από το Μέσο Όρο έχουν πιθανότητες βελτίωσης. Επιπλέον, οι προσδοκίες τους δε φαίνεται να συνδέονται με το φύλο τους, εκτός από την περίπτωση των παιδιών με κακή επίδοση, για τα οποία οι άνδρες εκπαιδευτικοί αναμένουν χειροτέρευση, ενώ οι γυναίκες αναμένουν στασιμότητα. Τέλος, η αύξηση της ηλικίας και της εμπειρίας τους συνδέεται με την αύξηση των προσδοκιών για βελτίωση των μαθητών του Μέσου Όρου. Τα αποτελέσματα της διενεργηθείσας μελέτης καλούν για ευρύτερη έρευνα, καθώς φαίνεται ότι δε συνάδουν με την ανασκόπηση υπαρχουσών ερευνών, αφού οι προσδοκίες των δασκάλων του δείγματος της έρευνας δείχνουν να μην συνδέονται με έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις γύρω από τη μαθηματική επίδοση.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Προσδοκίες εκπαιδευτικών, Μαθηματικά, φύλο, επίδοση, Δημοτικό, επάγγελμα.
Teacher expectations, mathematics, gender, achievement, primary, profession.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-13T06:15:31Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

134
7
82*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.