ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΩΝ

ΚΥΡΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ
ΖΙΑΚΑ, ΖΩΗ

Περιέχει: πίνακες, εικόνες
Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να διερευνήσει ένα χρόνιο πρόβλημα που παρατηρείται στη λίμνη της Καστοριάς με δεδομένο το γεωλογικό αλλά και περιβαλλοντικό υπόβαθρο της. Έγινε μία απόπειρα ανάλυσης των παραμέτρων που εντείνουν το φαινόμενο του ευτροφισμού σε υδάτινα οικοσυστήματα και ιδιαίτερα σε υδάτινους αποδέκτες της ξηράς. Η εκτίμηση είναι ότι τα ολικά φορτία αζώτου και φωσφόρου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην τροφοδότηση των μικροοργανισμών με θρεπτικά υλικά οι οποίοι με τη σειρά τους ανατροφοδοτούν έναν εσωτερικό-πλέον-κύκλο θρεπτικών μέσω της αύξησης τους, του θανάτου τους και της αποικοδόμησης τους. Η ακριβής εκτίμηση της συμβολής της κάθε δραστηριότητας είτε μέσα είτε έξω από τη λίμνη απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, διαθέσιμους πόρους και βάθος χρόνου. Ωστόσο η εργασία αυτή, στηρίχθηκε στα πλούσια βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν τόσο τη λίμνη της Καστοριάς όσο και άλλες ανάλογες ως προς το πρόβλημα του ευτροφισμού λίμνες. Η βασικότερη παράμετρος που εξετάζεται στην παρούσα εργασία αφορά τη χρήση του ζεόλιθου λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων του στην κατακράτηση επιβλαβών ουσιών κατά την επεξεργασία υδάτων. Μετά από μία ανασκόπηση της διεθνούς και εγχώριας βιβλιογραφίας, από την οποία προκύπτουν οι σημαντικές ορυκτολογικές αλλά και χημικές ιδιότητες του ζεόλιθου, ακολούθησε η ανάλυση όλων εκείνων των εφαρμογών του ζεόλιθου στην επεξεργασία υδάτων είτε σε πειράματα στο εργαστήριο (in vitro) είτε σε πειράματα στο πεδίο (in situ). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο ζεόλιθος αποτελεί ένα ενδεδειγμένο υλικό προσρόφησης όλων εκείνων των στοιχείων που αποτελούν θρεπτικά για τους μικροοργανισμούς σε μία πολυτροφική λίμνη, αλλά αποτελεί και ένα ιδανικό μέσο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει επιπρόσθετα εφόσον ενσωματωθεί σε μία ευρύτερη προσπάθεια αποκατάστασης των αιτιών της ρύπανσης στη λίμνη της Καστοριάς, όπως για παράδειγμα στις καλλιέργειες. Προτείνεται η χρήση του ζεόλιθου σε συνδυασμό με ευρύτερες προσπάθειες αποκατάστασης τόσο με εξωλίμνιες όσο και με εσωλίμνιες επεμβάσεις. Η χρήση του ζεόλιθου έξω από τη λίμνη θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο καλλιέργειας, ιδίως στις ανάγκες άρδευσης και λίπανσης. Επίσης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως παράγοντας κατακράτησης των διαφόρων φορτίων μέσω της κατασκευής τεχνητών υγροτόπων σε χειμάρρους που εισρέουν στη λίμνη. Εσωτερικά, μετά από προσεκτική επιλογή του μεγέθους των κόκκων αλλά και του τρόπου εφαρμογής, ο ζεόλιθος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως προς την εξυγίανση της στήλης των νερών της λίμνης μέσο αποκατάστασης του pH, κατακράτησης αιωρούμενων σωματιδίων, διαύγειας δρώντας ακόμη και αντιμικροβιακά. Επίσης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και ως παράγοντας κάλυψης του ιζήματος έτσι ώστε να πετύχει την ανάσχεση της εσωτερικής ανατροφοδότησης των νερών της λίμνης με θρεπτικά φωσφόρου και αζώτου. Υπερπολύτιμο συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι σε ένα τόσο πολύπλοκο οικοσύστημα όπως είναι η λίμνη της Καστοριάς, αλλά και κάθε λίμνη με τόσο έντονα επιβαρυντικά στοιχεία, σίγουρα η λύση δεν μπορεί να είναι μία μοναδική εφαρμογή. Έτσι, για να θεωρηθεί η συμβολή του ζεόλιθου σημαντική θα πρέπει να γίνει μία συνολική μελέτη διαχείρισης των φορτίων που καθιστούν τη λίμνη ευτροφική και μιας βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας των νερών της λίμνης μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών.
The scope of this thesis is to investigate a chronic problem observed in the lake of Kastoria given its geological and environmental background. An attempt was made to analyze the parameters that intensify the phenomenon of eutrophication in aquatic ecosystems and especially to water recipients on the land. The estimation is that total nitrogen and phosphorus loads play a critical role in feeding nutrient-rich micro-organisms which in turn feed an inner circle of nutrients through their growth, death and degradation. Accurate assessment of the contribution of each activity either inside or outside the lake requires specialized equipment, available resources and time. However, this study is based on the rich bibliographic data relating both to Lake of Kastoria and other lakes eutrophication. The governing parameter under consideration in this paper is the use of zeolite due to its excellent properties in the retention of harmful substances in water treatment. An extensive review of the International and Domestic Literature from which the significant mineralogical and chemical properties of zeolite arise has been performed. Based on this review, analysis of all zeolite applications in water treatment is carried out either in vitro laboratory experiments or in field experiments. The results show that zeolite is an appropriate material for adsorption of all elements that are nutritive for microorganisms in a polytrophic lake but it is also an ideal medium which can work additionally by incorporating it into a wider effort to restore the causes of pollution in the lake of Kastoria, as for example in agriculture. It is suggested that zeolite should be used in conjunction with wider recovery efforts both in-lake and ground interventions. The use of zeolite outside the lake could change the way of cultivation such as irrigation and fertilization needs. It could also be used as a retention factor for various loads by constructing artificial wetlands in torrents that flow into the lake. Internally, after carefully selecting the size of the granules and the mode of application, the zeolite could be utilized for the purification of the lake water column, a pH-remedial medium to retain suspended particulate matter even as antimicrobial factor. It could also be used as a sediment cover agent to achieve the restoration of the internal feedback of the lake's waters with phosphorus and nitrogen. A superlative conclusion is that in such a complex ecosystem as the Kastoria lake, and every lake with so much aggravating evidence, the solution cannot be a single application. However, in order to consider the contribution of zeolite significant it should be done a comprehensive management study of what makes the lake eutrophic and a short, medium and long-term effort to improve lake water quality by applying appropriate interventions.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Καστοριά
ευτροφισμός
εξυγίανση
ζεόλιθος
λίμνη

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-13T08:18:42Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
104
8*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.