Marketing Strategy Analysis of the largest airline companies in the Persian Gulf

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάλυση στρατηγικής Μάρκετινγκ των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιριών του Περσικού κόλπου
Marketing Strategy Analysis of the largest airline companies in the Persian Gulf

ΦΡΑΓΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ

Αβραμόπουλος, Αβραάμ
Βαρβαρέσος, Στυλιανός

The aviation industry is one of the most important sectors of the global economy. In the last decades, the airline industry has a large and generally stable rise. Large and modern airports were built and great amounts of money were invested to new aircrafts, new airlines, and more. Marketing in airline companies is a key part that determines to some extent even how the company is managed. To achieve the right mix marketing requires a deep knowledge of the company itself - advantages, weaknesses - and the market where it is active or wants to enter. Through careful pricing policy, proper and quality management of the company's brand name, product differentiation, loyalty programs and low risk investments, companies in the industry can look forward to positive economic results. Airlines update their reservation, customer and merchant management, control and identification systems, hoping to improve both the quality of their services and their financial sizes. Inside this squeezing global competition, three airlines have emerged in recent years Emirates, Etihad, and Qatar. Emirates is the national airline of the United Arab Emirates, flying from Dubai International Airport to more than 700 destinations a week. It is the largest airline in the Middle East. Being in sixth place worldwide. It is a company that has a stable hierarchical structure, very good liquidity and a profound anthropocentric approach to customers. Etihad is the national carrier of the United Arab Emirates. The company flies from Abu Dhabi Airport to 112 destinations worldwide, with over 1400 flights a week, being one of the fastest growing airlines in the world. Qatar, the Qatar national airline, has its headquarters at Doha International Airport, which is also its manager. It is an award-winning company that continually invests in improving customer service, has a very high level of safety and has dedicated and well-trained staff.
Η αεροπορική βιομηχανία αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας. Ειδικότερα τις τελευταίες δεκαετίες η αεροπορική βιομηχανία γνωρίζει μια μεγάλη και -σε γενικές γραμμές- σταθερή άνθιση. Κατασκευάζονται μεγάλα και σύγχρονα αεροδρόμια, επενδύονται πολλά χρήματα για την αγορά νέων αεροσκαφών, ιδρύονται καινούργιες αεροπορικές εταιρίες κ.α. Επιπλέον οι αεροπορικές εταιρίες εκσυγχρονίζουν τα συστήματα κρατήσεων, διαχείρισης πελατών και εμπορευμάτων, ελέγχου και ταυτοποίηση, προσδοκώντας να βελτιώσουν τόσο την ποιότητα των υπηρεσιών τους, όσο και τα οικονομικά τους μεγέθη. Το Μάρκετινγκ στις αεροπορικές επιχειρήσεις αποτελεί βασικό κομμάτι που καθορίζει σε ένα βαθμό ακόμα και τον τρόπο διοίκησης της εταιρείας. Για την επίτευξη του σωστού μείγματος Μάρκετινγκ απαιτείται βαθιά γνώση τόσο της ίδιας της εταιρίας –πλεονεκτήματα, αδυναμίες- όσο και τις αγοράς όπου δραστηριοποιείται ή θέλει να εισέλθει. Μέσα από την προσεγμένη τιμολογιακή πολιτική, τη σωστή και ποιοτική διαχείριση του “brand name” της εταιρίας, την διαφοροποίηση του εταιρικού προϊόντος, των προγραμμάτων πιστότητας και των επενδύσεων χαμηλού ρίσκου, μπορούν οι εταιρίες του κλάδου να προσβλέπουν σε θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Οι αεροπορικές εταιρίες εκσυγχρονίζουν τα συστήματα κρατήσεων, διαχείρισης πελατών και εμπορευμάτων, ελέγχου και ταυτοποίηση, προσδοκώντας να βελτιώσουν τόσο την ποιότητα των υπηρεσιών τους, όσο και τα οικονομικά τους μεγέθη. Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο ανταγωνισμού που έχει διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο τρείς Αεροπορικές εταιρίες φάνηκαν να ξεχωρίζουν τα τελευταία χρόνια, η Emirates, η Etihad, και η Qatar. Η Emirates αποτελεί την αεροπορική εταιρία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, πετώντας από το Αεροδρόμιο του Ντουμπάϊ για περισσότερους από 700 προορισμούς εβδομαδιαίως. Αποτελεί την μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία της Μέσης Ανατολής. όντας πλέον στην έκτη θέση παγκοσμίως. Είναι μια εταιρία η οποία έχει σταθερή ιεραρχική δομή, πολύ καλή ρευστότητα και μια βαθιά ανθρωποκεντρική προσέγγιση απέναντι στους πελάτες. Η Etihad αποτελεί τον εθνικό αερομεταφορέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η εταιρία πετάει από το αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι σε 112 προορισμούς παγκοσμίως, με πάνω από 1400 πτήσεις την εβδομάδα, αποτελώντας μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρίες παγκοσμίως. Η Qatar, η εθνική αεροπορική εταιρία του Κατάρ έχει σαν έδρα της το Διεθνές αεροδρόμιο της Ντόχα, του οποίου είναι και διαχειριστής. Αποτελεί μια πολυβραβευμένη εταιρία που επενδύει συνεχώς στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες της, έχει πολύ υψηλό επίπεδο ασφάλειας και διαθέτει αφοσιωμένο και πολύ καλά καταρτισμένο προσωπικό
Η παρούσα εργασία, έχει ως σκοπό να μελετήσει το Μάρκετινγκ των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Στόχος της εργασίας είναι να αποδοθεί σε θεωρητικό επίπεδο το στρατηγικό Μάρκετινγκ και το μίγμα Μάρκετινγκ της αεροπορικής βιομηχανίας καθώς και να αναλύσει σε ερευνητικό επίπεδο τις ενέργειες σχετικά με τη στρατηγική Μάρκετινγκ που επιλέγουν οι αεροπορικές εταιρείες Emirates, Etihad και Qatar. Το αεροπορικό Μάρκετινγκ είναι πολύ σημαντικός παράγοντας εξέλιξης μια αεροπορικής εταιρείας καθώς περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της σύνθεσης και της ιεράρχησης των αναγκών του επιβατικού κοινού στο οποίο απευθύνεται η αεροπορική επιχείρηση. Το αεροπορικό Μάρκετινγκ παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες που οφείλονται στις ιδιαιτερότητες του ίδιου του αεροπορικού προϊόντος. Το μίγμα του αεροπορικού μάρκετινγκ, περιλαμβάνει το αεροπορικό προϊόν, την τιμή του, τα κανάλια διανομής του προϊόντος και τα εργαλεία προώθησης που χρησιμοποιεί η κάθε εταιρεία. Τα στοιχεία της εργασίας προέρχονται από δευτερογενή, αλλά και πρωτογενή έρευνα. Τα δευτερογενή αφορούν τη μελέτη της βιβλιογραφίας. Τα πρωτογενή αφορούν έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων και απευθύνθηκε σε στελέχη του τουρισμού καθώς και στα στελέχη Μάρκετινγκ των υπό μελέτη εταιρειών. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αποτελείται από τα παρακάτω στάδια. Πρώτο στάδιο: Καθορισμός του προβλήματος και των ερευνητικών ερωτημάτων. Δεύτερο Στάδιο: δοκιμή του ερωτηματολογίου. Τρίτο Στάδιο: Διεξαγωγή επίσημης έρευνας. Τέταρτο Στάδιο: Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μία εκτενής αναφορά στην αεροπορική βιομηχανία γενικότερα, την κατάσταση που επικρατεί σε αυτήν σε παγκόσμιο επίπεδο – συγχωνεύσεις, συμμαχίες κτλ. Η Emirates, η Etihad και η Qatar είναι οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες του Περσικού κόλπου, οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο στη Μέση Ανατολή, όσο και στην υπόλοιπη υφήλιο. Συγκεκριμένα στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στις αερομεταφορές μέσα από την ανάλυση της παγκόσμιας αεροπορικής αγοράς καθώς και του ρόλου των αερομεταφορών στον τουρισμό. Το 2ο Κεφάλαιο της εργασίας ασχολείται με το ρόλο του Μάρκετινγκ το στρατηγικό σχεδιασμό και το μίγμα Μάρκετινγκ. Στο 3ο κεφάλαιο αναλύεται εκτενώς το Μάρκετινγκ των αεροπορικών εταιρειών. Στο 4ο, στο 4ο και στο 6ο Κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των αεροπορικών εταιρειών Emirates, Etihad Airlines και Qatar Airways σε επίπεδο προσφερόμενου προϊόντος και μάρκετινγκ. Στη συνέχεια αναλύθηκε εκτενώς το περιβάλλον, τα οικονομικά στοιχεία αλλά και η στρατηγική μάρκετινγκ των τριών αεροπορικών εταιρειών. Η μελέτη αυτών των περιπτώσεων θα βοηθήσει στην κατανόηση του αεροπορικού μάρκετινγκ, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι τρείς εταιρείες ασκούν της πολιτική τους σχετικά με την προσέλκυση επιβατών. Τέλος η διεξαγωγή έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίων ανάμεσα σε στελέχη του τουρισμού καθώς και σε στελέχη των υπό έρευνα αεροπορικών εταιρειών έχει ως σκοπό να αναλύσει τα συστατικά του Μάρκετινγκ καθώς και την ανταπόκριση που έχουν στον τουριστικό κλάδο

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Etihad
Μάρκετινγκ
Qatar
Emirates
Αερομεταφορές

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T08:42:17Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

23
2
203*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.