Grammatikvermittlung auf den Niveaus B2/C1 am Beispiel des Fremdsprachenlehrwerks „Menschen im Beruf - Medizin“

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΊΠΕΔΟ Β2/Γ1 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ "ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΕΛΜΑ"
Grammatikvermittlung auf den Niveaus B2/C1 am Beispiel des Fremdsprachenlehrwerks „Menschen im Beruf - Medizin“

ΡΟΜΠΕΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ - ΑΛΑΤΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ

Heutzutage wird das Fremdsprachenerlernen immer mehr zur unentbehrlichen Qualifikation, die sowohl im Berufsleben, als auch im Alltag eingesetzt wird. Das Fremdsprachenlernen im erwachsenen Alter geschieht bewusst und zielstrebend. Trotzdem steht der Lehrer jedes Mal vor dem Dilemma, wie er seinen Unterricht gestaltet, um die Motivation und das Interesse der Lerner anzuspornen. Der Erwachsene zeigt oft während des Erlernens der Fremdsprache Ungeduld, denn er möchte unmittelbar die Fremdsprache fließend beherrschen, so kommt es mit den ersten Defiziten in der Fremdsprache zur Demotivation. Aus diesem Grund befindet sich der Lehrende immer wieder auf der Suche nach Möglichkeiten, um diese Hürden zu überwinden. Außerdem möchte er ihnen durch handlungsorientierte Kommunikation Erfolgserlebnisse im Unterrichtsgeschehen bieten. Einiges was ihn beschäftigt ist, welche Thematik, welchen Wortschatz, wie viel Grammatik er im Unterricht integrieren soll. In einigen Fällen fordern die Lerner berufsorientiert die Fremdsprache zu lernen, das zu einer bestimmten Thematik führt. Das ist im hohen Niveau optimaler, da die Lerner schon eine Einsicht in die Fremdsprache, in die Kultur und die Lebensweise des Ziellandes bekommen haben. In dieser Arbeit soll gezeigt werden, wie der Unterricht mit jungen Medizinern berufsorientiert gestaltet wird und sowohl die Fach- bzw. Berufssprache, als auch die Grammatikvermittlung kombiniert werden kann, um auf künftige reale Berufssituationen vorzubereiten. Da mit dem Lehrbuch „Menschen im Beruf-Medizin“ gearbeitet wird, ist es notwendig sehr viel ergänzenden Stoff dem Unterricht hinzuzufügen. Auch im höheren Niveau wo die Grammatikvermittlung schon als abgedeckt erscheint, entdeckt der Lehrende Lücken, die durch Wiederholung gefüllt werden können. Auch selbstentwickelte Übungen und Aufgaben können im Unterricht hilfreich sein. Um die Motivation der Lerner zu wahren, wird im Unterricht die Szenario-Methode eingesetzt, die eine Kette von fiktiven handlungsbezogenen realitätsnahen Aufgaben darstellt. Der Lerner wird dadurch gerüstet, in der künftigen Arbeitswelt spontan in der Fremdsprache zu handeln, mit den Mitarbeitern zu kooperieren und selbstständig gelernte Arbeitsstrategien anzuwenden. Der theoretische Teil dient als theoretische Vorlage, worauf die Ausführung des praktischen Teils basiert. Lehr- und Lernziele, Fachsprachen- und berufsbezogener Unterricht werden erörtert. Wortschatzarbeit und Grammatikvermittlung werden dargestellt, damit der Leser einen Überblick auf den folgenden praktischen Teil bekommt. Die Auswahl mit der Szenario-Methode zu arbeiten, spiegelt eine andere Art mit Erwachsenen zu arbeiten wieder, die dem bekannten Rollenspiel nicht gleicht. Der praktische Teil der Arbeit beinhaltet zwei Unterrichtseinheiten, die aus drei verschiedene, nach der Szenario-Methode, Aufträge bestehen und durch verschiedene Aktivitäten im Unterricht realisiert werden. Auf diese Weise soll der Lerner zum autonomen Handeln in der Fremdsprache gelangen. Schließlich wird die Arbeit reflektiert.
Στις μέρες μας, η εκμάθηση ξένων γλωσσών καθίσταται όλο και περισσότερο ως ένα αναγκαίο προσόν, που έχει εφαρμογή τόσο στην επαγγελματική, όσο και στην καθημερινή ζωή. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών από ενήλικες πραγματώνεται συνειδητά και στοχευόμενα. Παρόλα αυτά, ο καθηγητής κάθε φορά αντιμετωπίζει το δίλημμα του πώς να σχεδιάσει το μάθημά του, έτσι ώστε να εμπνεύσει το κίνητρο και το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου. Επιπλέον, ο ενήλικας μαθητής συχνά κατά τη διάρκεια της εκμάθησης της ξένης γλώσσας, αδημονεί διότι επιθυμεί την ταχεία και άπταιστη κατοχή της με αποτέλεσμα, με τις πρώτες ελλείψεις στη γνώση αυτής, να αποθαρρύνεται. Για το λόγο αυτό, ο καθηγητής αναζητά πάντα τρόπους, για να προσπελάσει αυτά τα εμπόδια. Πέραν τούτου, θα ήθελε να τους προσφέρει βιώματα επιτυχίας στην τάξη μέσω επικοινωνίας προσανατολισμένης στην δράση. Ορισμένα πράγματα που τον απασχολούν είναι, αφενός ποια θεματολογία, ποιο λεξιλόγιο, αφετέρου πόση γραμματική πρέπει να ενσωματώσει στο μάθημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να εκμάθουν επαγγελματικώς προσανατολισμένα την ξένη γλώσσα, γεγονός που οδηγεί σε μια συγκεκριμένη θεματολογία. Αυτό αποδίδει τα βέλτιστα σε υψηλό επίπεδο, καθώς ο εκπαιδευόμενος έχει ήδη αποκτήσει μια εικόνα για την ξένη γλώσσα, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής της χώρας-στόχου του. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει πως η διδασκαλία με νέους γιατρούς θα προσανατολιστεί επαγγελματικά και ότι τόσο η εξειδικευμένη όσο και η επαγγελματική γλώσσα, καθώς και η διδασκαλία της γραμματικής μπορούν να συνδυαστούν, για να τους προετοιμάσουν μελλοντικά για πραγματικές επαγγελματικές συνθήκες. Καθώς εργαζόμαστε με το διδακτικό εγχειρίδιο με τίτλο „Menschen im Beruf - Medizin“ με ελληνική μετάφραση "Άτομα στο ιατρικό επάγγελμα", είναι απαραίτητο να προστεθεί αρκετά συμπληρωματικό υλικό στο μάθημα. Ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο όπου η ύλη της γραμματικής φαίνεται να έχει ήδη διδαχθεί πλήρως, ο καθηγητής ανακαλύπτει κενά που μπορούν να καλυφθούν μέσω επανάληψης. Επίσης, οι ασκήσεις και εργασίες που επινοεί από μόνος του ο καθηγητής μπορούν να καταστούν αρωγοί στην τάξη. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί το κίνητρο του εκπαιδευόμενου, χρησιμοποιείται στην τάξη η μέθοδος του σεναρίου, η οποία είναι μια αλυσίδα φανταστικών ενεργειών που σχετίζονται με ρεαλιστικά καθήκοντα. Ο εκπαιδευόμενος θα είναι έτοιμος να χειριστεί αυθόρμητα την ξένη γλώσσα στο μελλοντικό εργασιακό του περιβάλλον, να συνεργαστεί με τους συναδέλφους και να εφαρμόσει τις αποκτημένες μαθησιακές στρατηγικές. Το θεωρητικό μέρος χρησιμεύει ως θεωρητικό μοντέλο, στο οποίο βασίζεται η εκτέλεση του πρακτικού μέρους. Οι στόχοι διδασκαλίας και εκμάθησης, τα μαθήματα εξειδικευμένου λεξιλογίου και η επαγγελματική κατάρτιση αναλύονται. Τα λεξιλόγια και οι γραμματικές αναφορές παρουσιάζονται, για να δώσουν στον αναγνώστη μια επισκόπηση του ακόλουθου πρακτικού μέρους. Η επιλογή του καθηγητή να εργαστεί με τη μέθοδο του σεναρίου αντικατοπτρίζει έναν άλλο τρόπο εργασίας με τους ενήλικες, που δεν μοιάζει με τη γνωστή ανάθεση ρόλων. Το πρακτικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει δύο διδακτικές ενότητες, οι οποίες αποτελούνται από τρεις διαφορετικές, σύμφωνα με τη μέθοδο του σεναρίου, ανατιθέμενες εργασίες και πραγματοποιούνται από διάφορες δραστηριότητες στην τάξη. Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να καταλήξει σε αυτόνομη χρήση της ξένης γλώσσας. Στο τέλος η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζεται.
πίνακες; διαγράμματα, εικόνες:

Διπλωματική Εργασία / Thesis

BERUFSBEZOGEN
GRAMMATIKVERMITTLUNG
MEDIZIN

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Γερμανική γλώσσα

2017-10-16T08:56:36Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
1
118*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.