Aξιολόγηση και μέτρα διαχείρισης του πρασίνου εντός του αστικού χώρου: μελέτη περίπτωσης σε περιοχή της Αθήνας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εvaluation and management measures of urban greening: a case study of green space in Athens.
Aξιολόγηση και μέτρα διαχείρισης του πρασίνου εντός του αστικού χώρου: μελέτη περίπτωσης σε περιοχή της Αθήνας.

Σιτσάνη, Άρτεμις

Πάγκας, Νικόλαος
Σερράος, Κωνσταντίνος

In recent years, urban and suburban development, as well as rapid and in many cases intensive urbanization, has led to the displacement of green areas in urban regions. However, the need of contact with nature exists even in the most urbanized environments. Nowadays, among the challenges of cities and urban areas, the maintenance and improvement of green areas is considered indispensable and vital for the residents’ quality of life. Trees are probably the most significant factor for the establishment of a healthy urban environment and apart from their decorative role, they are now on considered valuable regarding their functional, ecological, and bioclimatic value. Within the strict built environment though, green areas cannot deliver the utmost of its numerous benefits. The purpose of this project is to record and assess the green areas within the urban regions, with a view to its more rational management. For the achievement of the above purpose, the roadside tree line of cypress on Dekeleia Avenue, Nea Filadelphia, Attica was selected as research area. Its location and its role render it an indispensable natural and cultural element. The methodology followed for the examination of the research area is based on the creation of a tree inventory, which shall include evaluation data of the trees, on the basis of which the assessment of their situation is made, regarding their health, damages and problems caused due to human activities. The register shall also indicate the appropriate management tools supporting their implementation in the adverse conditions of urban environment. From the results of the research, which may be for this particular tree line, it appears the necessity of reconsideration of the perception in relation to the properly designed of implementation and management of green areas within the urban spaces.
Τα τελευταία χρόνια, η αστική και προαστιακή εξάπλωση καθώς και η ραγδαία και σε πολλές περιπτώσεις έντονη αστικοποίηση, έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό του πρασίνου από τον αστικό χώρο. Ωστόσο η ανάγκη της επαφής με τη φύση υπάρχει και στα πιο αστικοποιημένα περιβάλλοντα. Σήμερα μεταξύ των προκλήσεων των πόλεων και των αστικών περιοχών, η διατήρηση και βελτίωση του πρασίνου, κρίνεται αναγκαία και ζωτικής σημασίας για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Τα δέντρα αποτελούν ίσως το σημαντικότερο παράγοντα για τη δημιουργία ενός υγιούς αστικού περιβάλλοντος και έκτος από τον αισθητικό τους ρόλο, πλέον κρίνονται και ως προς τη λειτουργική, οικολογική και βιοκλιματική τους αξία. Ωστόσο μέσα στο αυστηρό οικιστικό περιβάλλον το πράσινο δεν μπορεί να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό τα πολλαπλά οφέλη του. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή και αξιολόγηση του πρασίνου εντός του αστικού χώρου, με αποτέλεσμα την ορθολογικότερη διαχείριση του. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού επιλέχθηκε ως περιοχή έρευνας η παρόδια δενδροστοιχία κυπαρισσιών της εωφόρου Δεκελείας στη έα Φιλαδέλφεια Αττικής, της οποίας τόσο η θέση της, όσο και ο ρόλος της, την καθιστά ως ένα απαραίτητο στοιχείο φύσης και πολιτισμού. Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εξέταση της περιοχής μελέτης, βασίζεται στη δημιουργία μητρώου πρασίνου το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία αξιολόγησης των δέντρων, βάσει των οποίων γίνεται η εκτίμηση της κατάστασης τους, όσον αφορά την υγεία, τις ζημίες και τα προβλήματα που δημιουργούν σε ανθρώπινες δραστηριότητες, και διατυπώνονται τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα που ενισχύουν την προσαρμογή τους στις δυσμενείς συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος. έσα από τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία μεν αφορά τη συγκεκριμένη δενδροστοιχία, διαφαίνεται η αναγκαιότητα αναθεώρησης της αντίληψης για τον ορθό σχεδιασμό εγκατάστασης και διαχείρισης του πρασίνου εντός του αστικού χώρου.
Περιέχει: εικόνες, πίνακες, σχήματα, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

αξιολόγηση δενδροστοιχιών
urban green
δασοκομία πόλεων
διαχείριση πρασίνου
urban forestry
green areas management
street tree assessment
ψηφιακό μητρώο δέντρων
tree inventory
αστικό πράσινο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-16T08:59:30Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
239
84*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.