δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) και Ταξιδιωτικός Σχεδιασμός – Η Γενιά Υ
Social Media and Travel Planning – Generation Y

Ζούλη, Μαργαρίτα

Παναγιωτοπούλου, Καλλιρόη
Κωνστάντογλου, Μαρία

Τα τελευταία χρόνια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που οι σύγχρονοι ταξιδιώτες αναζητούν, βρίσκουν και χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τουριστικούς προορισμούς καθώς και με τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Παράλληλα, τα μέσα αυτά τους προσφέρουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες, αξιολογώντας ταυτόχρονα τους προορισμούς που επισκέπτονται αλλά και τις υπηρεσίες που τους παρέχονται κάνοντας είτε χρήση απλού κειμένου, είτε εμπλουτισμένων πολυμέσων, όπως είναι το βίντεο και οι φωτογραφίες. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην περιγραφή του ρόλου που διαδραματίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλο το ταξιδιωτικό φάσμα, δηλαδή ξεκινώντας από τον αρχικό σχεδιασμό ενός ταξιδιού, στην υλοποίησή του και τέλος στην ολοκλήρωσή του και στην επιστροφή του ταξιδιώτη στη βάση του, επικεντρώνοντας στην πλέον ενεργή διαδικτυακά γενιά, γνωστή ως Γενιά Υ ή αλλιώς Millenials. Σε πρώτη φάση αναλύεται η σχέση του τουρισμού με το διαδίκτυο και εν συνεχεία η συμβολή του δεύτερου ως εργαλείο μάρκετινγκ στην τουριστική βιομηχανία. Έπειτα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν τη Γενιά Υ και διαμορφώνουν εν γένει τη συμπεριφορά της. Μέσω της πραγματοποιούμενης έρευνας σε 261 συμμετέχοντες με χρήση online ερωτηματολογίου, επιχειρείται η μελέτη της συνολικής επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πραγματοποίησης ενός ταξιδιού στο εξεταζόμενο κοινό των 25-36 (late Millenials), ενώ παράλληλα γίνεται σύγκριση των επιλογών και των συνηθειών των δύο φύλων της ηλικιακής αυτής ομάδας. Τέλος γίνονται προτάσεις σχετικά με την αποτελεσματικότερη προσέγγιση της γενιάς αυτής από τις επιχειρήσεις και τους φορείς του τουριστικού κλάδου, προτείνονται τα πεδία για περαιτέρω μελέτη των συνηθειών της αναφορικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον τουρισμό και παρουσιάζονται οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας.
Τhe last few years, social media networks have experienced a huge growth, changing fundamentally the way today travelers search for, find, and use information with regards destinations and tourist products and supplies, while at the same time they offer them the opportunity to share their travel experiences and validate the destination and the services provided, using texts or enhanced multimedia like video clips and pictures. This paper examines the role of social media networks during the whole trip procedure, beginning from travel planning, to the trip itself and finally the traveler’s return back home, by focusing on the most social active generation known as Generation Y or Millenials. At first place, the connection between tourism and internet is explained leading to the presentation of the internet as a marketing tool in the tourism industry. Then the definitions and the special characteristics of the social media networks are defined as well as the special characteristics of the Generation Y, which are shaping their behavior in general. Through the survey realized on 261 respondents answering an online questionnaire, this paper investigates the impact of social media networks during the whole trip procedure on people aged between 25 and 36 (known as late millenials) while there is a comparison between males and females with regards their choices and their behaviors. Finally, recommendations are made for the tourist businesses and organization regarding the better approach of the generation in reference and suggestions that support further examination of this generation and their use of social media networks in tourism are included along with the limitations of the current survey.
Περιέχει: πίνακες και διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

γενιά Υ
Millenials
social media networks
ταξιδιωτική εμπειρία
travel planning
travel experience
ταξιδιωτικός σχεδιασμός
μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Generation Y
post-travel experience

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T09:07:24Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

23
2
102*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.