ΤΗΕ PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT AND MOTIVATION OF EMPLOYEES IN THE HOTELS OF THE REGION OF WESTERN GREECE

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΗΕ PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT AND MOTIVATION OF EMPLOYEES IN THE HOTELS OF THE REGION OF WESTERN GREECE

ΜΠΑΡΔΑΚΗ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ

ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας, που σημαίνει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι κρίσιμος για την βιωσιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία τους. Το ανθρώπινο δυναμικό των ξενοδοχείων είναι μέρος του κεφαλαίου της επιχείρησης και ταυτόχρονα ο παράγοντας εκείνος που ενεργοποιεί και τους υπόλοιπους παράγοντες της παραγωγής. Η παρούσα εργασία διερευνά την επίδραση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης και την επίδραση της παρακίνησης στην ικανοποίηση και στην απόδοση των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Η έρευνα έγινε με την χρήση δομημένων ερωτηματολογίων τα οποία μοιράστηκαν σε 124 εργαζόμενους των ξενοδοχείων. Βασικό συμπέρασμα της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι η απόδοση και η ικανοποίηση των εργαζομένων επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την παρακίνηση από τις αμοιβές, από τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους καθώς και από την παρακίνηση από τις ευκαιρίες ανάπτυξης και τις πρόσθετες παροχές. Αναδείχθηκε ότι η ενδυνάμωση επίσης επηρεάζει την απόδοση και την ικανοποίηση των εργαζομένων.
Hotel business is labor-intensive, which means that the human factor is crucial for sustainability and orderly functioning. The human resources of the hotels are the company's intellectual capital and at the same time the factor that activates the other factors of production. This study deals with the influence of psychological empowerment and motivation on the satisfaction and performance of the employees in the hotels of the Region of Western Greece. The survey was conducted using questionnaires that were filled by hotel staff. The main conclusion of the present study is that employee performance and satisfaction is greatly influenced by incentives from wages, supervisor and co-workers, as well as motivation from growth opportunities and additional benefits. Empowerment also affects the performance and satisfaction of employees.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ : 8 , ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: 8

Διπλωματική Εργασία / Thesis

EMPOWERMENT
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
MOTIVATION
ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T09:09:37Z
2017-10-02


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
26
93*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.