The contribution of women in the early - Christian communities and how their personality and action, is reflected on icons of the Byzantine and Christian Museum.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η συμβολή των γυναικών στις πρωτοχριστιανικές κοινότητες και πως αποτυπώνεται η προσωπικότητα και η δράση τους στις εικόνες του Βυζαντινού και Χριστιανικού μουσείου".
The contribution of women in the early - Christian communities and how their personality and action, is reflected on icons of the Byzantine and Christian Museum.

Μπαλαμώτη, Ευαγγελία

Αντωνόπουλος, Αθανάσιος
Μαντζανάρης, Κωνσταντίνος

Περιέχει: εικόνες.
This diploma thesis refers to the contribution and action undertaken by the women of the early Christian centuries based on their faith in Christ and the purpose of spreading the gospel message. In this context, we represent a historical, theological and aesthetic view of the role of women from the first century of Christianity to the period of persecution and the fourth to the fifth century. A useful tool in our research was the presentation of the personality, life and work of the women saints, through the icons of the Byzantine and Christian Museum of Athens. The originality of this thesis is that for a first time an attempt was made for a complete iconographic approach to the personality of the women saints through the scenes of the Old and New Testament of the collection, not only to demonstrate their role in the ministry of God, the salvation of people, the resurrection message, but also the radical - for that time - elevation of the female sex by Christ. The women depicted in the collections of the Museum are distinguished for their formality, solemnity, kindness, expression, but mainly for the spirituality, reflected on their faces, the grace and the divine grace that they constantly envisage, obey and glorify. The icons chosen to be presented are rare and unique in beauty, quality and style, which, in their iconographic wording, declare worthwhile the special trends and achievements of ecclesiastical painting of their time. The Byzantine and post-Byzantine hagiographers, skillful artists of great schools, with theological knowledge and artistic craftsmanship, have aesthetically documented the personality and work of the holy figures in different iconographic styles and variations. This fact makes these masterpieces an excellent example of Byzantine-Middle Byzantine and Palaeology-iconography of Hellenism, full of theological symbols and illustrations.
Η ανά χείρας διπλωματική εργασία αναφέρεται στην συμβολή και την δράση, την οποία ανέλαβαν οι γυναίκες των πρώτων χριστιανικών αιώνων με βάση την πίστη τους στον Χριστό και σκοπό την διάδοση του ευαγγελικού μηνύματος. Στο πλαίσιο τούτο γίνεται μια ιστορική, θεολογική αλλά και αισθητική θεώρηση του ρόλου των γυναικών από τον πρώτο αιώνα του Χριστιανισμού, έως και την περίοδο των διωγμών και τον τέταρτο με πέμπτο αιώνα. Χρήσιμο εργαλείο στην έρευνά μας αποτέλεσε η παρουσίαση της προσωπικότητας, του βίου και του έργου των αγίων γυναικών, μέσω των εικόνων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών. Η πρωτοτυπία της παρούσης εργασίας έγκειται στο ότι για πρώτη φορά έγινε προσπάθεια συνολικής εικονογραφικής προσέγγισης της προσωπικότητας των αγίων γυναικών μέσα από τις σκηνές της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης της συλλογής, με στόχο όχι μόνο να καταδειχθεί ο ρόλος τους στην διακονία του Θεού, στη σωτηρία των ανθρώπων και στην διάδοση του αναστάσιμου μηνύματος αλλά και στην ριζοσπαστική -για την εποχή- ανύψωση του γυναικείου φύλου από τον Χριστό. Οι γυναίκες που εικονίζονται στις εικόνες των συλλογών του Μουσείου, διακρίνονται για τη σχηματικότητα, την ιεροπρέπεια, την ευγένεια, την έκφραση, κυρίως όμως για την πνευματικότητα, που αντανακλά στα πρόσωπά τους, την χάρη και το θεϊκό μεγαλείο το οποίο ακατάπαυστα θεωρούν, διακονούν και δοξολογούν. Οι εικόνες που επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν είναι σπάνιες και μοναδικές σε κάλλος, ποιότητα και ύφος, που στην εικονογραφική διατύπωση τους δηλώνουν άξια τις ιδιαίτερες τάσεις και τα επιτεύγματα της εκκλησιαστικής ζωγραφικής της εποχής τους. Οι βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί αγιογράφοι, επιδέξιοι καλλιτέχνες μεγάλων σχολών, με θεολογική γνώση και καλλιτεχνική δεξιοτεχνία τεκμηρίωσαν αισθητικά την προσωπικότητα και το έργο των αγίων μορφών σε ποικίλους εικονογραφικούς τύπους και παραλλαγές. Το γεγονός τούτο καθιστά τα αριστουργήματα αυτά, εξαι-ρετικά δείγματα της βυζαντινής -μεσοβυζαντινής και παλαιολόγειας-εικονογραφίας του Ελληνισμού, μεστές από θεολογικούς συμβολισμούς και εξιστορήσεις.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Γυναίκες
Εικονογραφία
Αγία Γραφή
Μαρτύριο
Εικόνες
Μουσείο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-16T09:11:05Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
111
191*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.