Σκίαση & Φυσικός Φωτισμός στην Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική. Η κλασική εποχή της πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής (1750-1850)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Σκίαση & Φυσικός Φωτισμός στην Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική. Η κλασική εποχή της πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής (1750-1850)

Καπλατζή, Νικολέτα

Ζερεφός, Στυλιανός

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
The aim of this thesis is to compare and evaluate daylighting and shading in the vernacular architecture of mountain Pelion’s villages in Greece. A comparative study of daylight autonomy in the buildings of Pelion in the evolution of time is used as the basis for identifying these architectural elements which contribute to the use of daylighting. Energy optimization in buildings combined with the sustainability factor are the motivators for the use of natural resources in construction, such as daylight. In the case of the settlements of Pelion, the aim is to showcase daylighting use as an important element of ecological architecture. The first step was to research the geographical and climatic characteristics of Pelion and the urban planning of the settlements. In terms of the architecture of Pelion, the buildings are divided into categories according to the period of construction, the layout and the use of “sahnisi” in the evolution of time - a traditional fixture similar to an erker. Next, the importance of daylighting in such settlements and buildings is explored. The study goes on to analyze specific architectural elements that contribute to the use of daylighting in the interior. The national and international indexes for daylighting metrics are presented, and the buildings under construction as well as their uses are then thoroughly described. The following section is dedicated to the methodology used for daylighting simulations inside the buildings and also includes a detailed description of the process used for creating a weather data file, which is considered necessary for dynamic simulations. Finally, the results of static daylighting metrics and the outcomes of the simulations of dynamic daylighting metrics are laid down.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση και αξιολόγηση των ποσοτικών και των ποιοτικών κριτηρίων φυσικού φωτισμού στις διαφορετικές τυπολογίες των παραδοσιακών κτιρίων του Πηλίου. Γίνεται συγκριτική μελέτη αυτονομίας φωτισμού στην εξέλιξη της πηλιορείτικης κατοικίας, με σκοπό την αναγνώριση των αρχιτεκτονικών στοιχείων που συμβάλουν στον φυσικό φωτισμό. Η ενεργειακή βελτιστοποίηση των κτιρίων σε συνδυασμό με την αειφορία, σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, δίνει κίνητρα για την εκμετάλλευση φυσικών πόρων, όπως είναι το φυσικό φως, στις κατασκευές. Στην περίπτωση των οικισμών του Πηλίου, στόχος είναι να αναδειχθεί η χρήση του φυσικού φωτισμού ως στοιχείο της οικολογικής αρχιτεκτονικής του Πηλίου σε επίπεδο οικισμού αλλά και κτιρίου. Αρχικά έγινε έρευνα στα γεωγραφικά και κλιματικά χαρακτηριστικά του Πηλίου και την πολεοδομική οργάνωση των οικισμών. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική του Πηλίου, παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των κτιρίων με βάση τις περιόδους κατασκευής και τις τυπολογίες, με κριτήρια τη διάταξη του φέροντα οργανισμού και την εξέλιξη του σαχνισιού. Μετά από τη διερεύνηση της συμβολής του φυσικού φωτισμού σε επίπεδο οικισμών και κτιρίων, αναλύονται τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που συμβάλλουν στον φυσικό φωτισμό του εσωτερικού των κτιρίων. Αφού αναφέρονται οι εθνικοί και διεθνείς δείκτες μέτρησης του φυσικού φωτισμού στο εσωτερικό των κτιρίων, γίνεται εκτενής περιγραφή των υπό μελέτη κτιρίων σχετικά με την κατασκευή και τις χρήσεις τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ώστε να γίνουν οι προσομοιώσεις φυσικού φωτισμού στο εσωτερικό των κτιρίων που επιλέχθηκαν, αναλύεται η διαδικασία για τη δημιουργία ενός κλιματικού αρχείου, το οποίο θεωρείται απαραίτητο για τις προσομοιώσεις, και παρατίθενται τα αποτελέσματα των υπολογισμών των στατικών δεικτών και των προσομοιώσεων των δυναμικών δεικτών φυσικού φωτισμού.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

παραδοσιακή αρχιτεκτονική
φυσικός φωτισμός
daylighting
vernacular architecture

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T10:40:48Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

14
125
4*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.