Συστήματα σεισμικής μόνωσης και εφαρμογή τους στις γέφυρες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Seismic isolation of bridges
Συστήματα σεισμικής μόνωσης και εφαρμογή τους στις γέφυρες

Κασαμπαλίδου, Λένα

Σαπουντζάκης, Ευάγγελος
Παναγιωτάκος, Τηλέμαχος

Δεν υπάρχει
Στην παρούσα διπλωματική εξετάζεται το φαινόμενο της σεισμικής μόνωσης, περιγράφονται συστήματα σεισμικής μόνωσης που χρησιμοποιούνται ευρέως, ακολουθούν οι κανόνες του ευρωκώδικα που διέπουν την εφαρμογή τους και γίνεται εφαρμογή τεσσάρων εκ των συστημάτων αυτών σε τυπική γέφυρα. Εφέδρανα τριβής εκκρεμούς, ελαστομεταλλικά εφέδρανα χαμηλής απόσβεσης, ελαστομεταλλικά εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου και ελαστομεταλλικά εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου και αποσβεστήρες είναι τα τέσσερα συστήματα τα οποία εξετάζονται σε φύλλα EXCEL με βάση τις εξισώσεις του ευρωκώδικα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο τέλος μαζί με χρήσιμα συμπεράσματα για τη σεισμική μόνωση και τα συστήματα σεισμικής μόνωσης.
Περιέχει φωτογραφίες, διαγράμματα, πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

σεισμική μόνωση, σύστημα μόνωσης, εφέδρανα, αποσβεστήρες

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-16T10:49:28Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

66
0
3*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.