Δημιουργία ενός αειφόρου σχεδίου-project που θα ενθαρρύνει cluster-συνεργασία τοπικών επιχειρηματιών με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής τοπικής κοινωνίας και οικονομίας-Μελέτη περίπτωσης 'Κως’

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Δημιουργία ενός αειφόρου σχεδίου-project που θα ενθαρρύνει cluster-συνεργασία τοπικών επιχειρηματιών με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής τοπικής κοινωνίας και οικονομίας-Μελέτη περίπτωσης 'Κως’

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΒΕΝΙΑΜΙΝ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

περιέχει πίνακες και διαγράμματα
Η διαρκής αύξηση των τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση του φαινομένου του all inclusive θα έπρεπε να έχει θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία (Α.Ε.Π.), παρόλα αυτά δεν έχει. Αυτό το γεγονός μας ωθεί στην υπόθεση ότι η άνοδος του φαινομένου του all inclusive, παρότι αριθμητικά μαρτυρά αύξηση του αριθμού των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα, εντούτοις αυτή η αύξηση δεν αποτυπώνεται στις τοπικές – περιφερειακές οικονομίες. Επομένως, αυτή η διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να φανερώσει αρχικά αυτό το πρόβλημα, μέσω της διανομής ερωτηματολογίων στα κανάλια διανομής, και την ανάδειξη της θετικής συμβολής του τομέα του τουρισμού στο Α.Ε.Π. της χώρας μέσω της διενέργειας οικονομετρικών μοντέλων. Προς αυτήν την κατεύθυνση γίνεται και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για το νησί της Κω, που αφορά την μελέτη περίπτωσής μας. Στη συνέχεια, μέσω διανεμηθέντων ερωτηματολογίων στους τουρίστες που έχουν επισκεφτεί την Κω, γίνεται μια καταγραφή της τουριστικής εμπειρίας τους στο νησί και συλλέγονται δεδομένα με σκοπό την ενίσχυση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Από την ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων, εξάχθηκαν αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία αφορούσαν τα κανάλια διανομής ( υπηρεσίες εστίασης και διαμονής ) και τους επισκέπτες, τα οποία θα βοηθήσουν στην εξέλιξη του εγχειρήματός μας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου, ο οποίος ενδεχομένως να ενισχύσει την τοπική – περιφερειακή οικονομία και υποστηρίζεται μέσω υποδείγματος Θεωρίας Παιγνίων καθώς και παρουσιάζοντας ένα λογιστικό παράδειγμα. Ο τρόπος αυτός αφορά τη δημιουργία cluster - δικτύου μεταξύ υπηρεσιών διαμονής και εστίασης με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του επισκέπτη, ο οποίος ουσιαστικά θα ‘απολαμβάνει’ τα πλεονεκτήματα του all inclusive, αρχικά σε ένα χωριό-πόλη του νησιού και σταδιακά σε όλο το νησί, κι όχι μόνο στο ξενοδοχείο.
The continuous increase in tourist arrivals in Greece in recent years, coupled with the ‘all-inclusive’ strong intensity, should have a positive impact on Greek economy (GDP), but it does not. This fact leads us to the hypothesis that the rise of the ‘all-inclusive phenomenon’, although it shows a numerical increase in the number of visitors to Greece, this increase is not reflected in the local - regional economies. Therefore, this dissertation aims to initially present this problem, and, through the distribution of questionnaires in the distribution channels of local actors, to promote the positive contribution of the tourism sector to the Greek GDP, via the implementation of econometric models. Towards this direction, there is also a presentation of statistic data on the island of Kos, used in this context as our case study. Subsequently, via distributed questionnaires to the tourists who have visited Kos, a record of their tourist experience on the island is made and data is collected in order to enhance the offered tourist product. From the analysis of the questionnaire data, several useful conclusions were drawn, which concerned distribution channels (catering and accommodation services) and visitors, which will help us develop our project. In this context, a way to deal with this phenomenon is proposed, which may enhance the local - regional economy, and is supported by a Game Theory model as well as by the presentation of an accounting example. This is about creating a cluster - network between accommodation and catering services, in order to better serve the visitor, who will essentially enjoy the benefits of ‘all inclusive’ project, initially in a village - town of the island and gradually throughout the island, rather than just at the hotel-level.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

τουρισμός και θεωρία παιγνίων
cluster analysis

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-17T05:33:59Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

144
1
2*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.