Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα : καινοτόμες προοπτικές για την διδασκαλία και την εκμάθηση των ξένων γλωσσών στους ενήλικες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
«MOOCS : des perspectives innovantes pour l’enseignement / apprentissage des langues étrangères chez les adultes »
Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα : καινοτόμες προοπτικές για την διδασκαλία και την εκμάθηση των ξένων γλωσσών στους ενήλικες

Φραντζή, Μαρία - Καλλιόπη

Γαλάνη, Μαρία Ελευθερία
Κάκαρη, Διαμάντω

Περιέχει πίνακες
Ayant estimé que l’apprentissage des langues étrangères est devenu une nécessité, et que les cours en ligne ouverts et massifs, autrement dit, MOOCs, constituent un lancement décisif et précieux et un bouleversement à la formation à distance, de nombreuses questions nous ont préoccupée. L’apport de ces cours au domaine des langues, pour la facilitation des adultes, qui envisagent plusieurs difficultés, en est une d’eux. Au cours de cette recherche, nous avons essayé de répondre à cette question de départ et à cette problématique. En premier, nous avons fait un retour dans le passé, pour dresser l’historique de la formation à distance jusqu’aujourd’hui. En second, nous avons étudié les théories d’apprentissage, pour dégager leur relation avec les MOOCs Dans un deuxième temps, nous sommes passée à la partie pratique de notre recherche qui a été appuyée sur deux outils de recherche. D’abord, nous avons mené dix entretiens d’adultes pour constater leurs besoins et leurs motivations pour l’apprentissage des langues, leur temps disponible et leurs obstacles. Nous avons voulu nous informer sur leur profil technologique et la connexion Internet éventuelle, pour constater s’il y avait toutes les conditions nécessaires pour suivre un tel cours. Enfin, nous nous sommes intéressée à apprendre leur mise au courant et leur opinion sur le télétravail, en interaction, par des pairs qui caractérise les MOOCs. En second, nous avons réalisé une recherche numérique sur les plateformes d’apprentissage, pour rechercher les domaines auxquels elles s’activent, en mettant le point surtout, sur le domaine des langues. Nous avons choisi trois plateformes, pour étudier leur fonctionnement et trois MOOCs de langue, pour étudier, leur organisation. Ayant dégagé nos conclusions, nous avons essayé de les mettre en relation avec l’analyse des entretiens pour répondre à notre question de départ et à notre problématique qui semblent rester ouvertes à une future recherche comme il y a encore des points faibles à envisager. Mots-clés: Auto-enseignement, autonomie, individualisation de l’apprentissage, interactivité, MOOCs, travail par des pairs.
Εκτιμώντας ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί μία αναγκαιότητα και ότι τα ανοικτά, μαζικά διαδικτυακά μαθήματα, τα λεγόμενα, MOOCs, αποτελούν ένα αποφασιστικό και πολύτιμο εγχείρημα, αλλά και ανατροπή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πολλά ερωτήματα. μας απασχόλησαν. H συνεισφορά αυτών των μαθημάτων στον τομέα των ξένων γλωσσών, για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ενήλικων, που αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες, είναι ένα απ’ αυτά. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σ’ αυτό το ερευνητικό ερώτημα και σ’ αυτόν τον προβληματισμό. Πρωτίστως, κάναμε μια αναδρομή στο παρελθόν για να μελετήσουμε το ιστορικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι σήμερα και εν συνεχεία, μελετήσαμε τις εκπαιδευτικές θεωρίες, για να βρούμε τη σχέση τους με τα εν λόγω μαθήματα. Στη συνέχεια, περάσαμε στο πρακτικό μέρος της έρευνάς μας, στηριζόμενη σε δύο ερευνητικά εργαλεία. Αρχικά πραγματοποιήσαμε δέκα συνεντεύξεις ενηλίκων για να διαπιστώσουμε τις ανάγκες και τα κίνητρα τους, για την εκμάθηση γλωσσών, το διαθέσιμο χρόνο τους, αλλά και τα πιθανά εμπόδια. Θελήσαμε να πληροφορηθούμε σχετικά με το τεχνολογικό τους προφίλ και την ενδεχόμενη διαδικτυακή σύνδεση, για να διαπιστώσουμε εάν υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για να παρακολουθήσουν ένα ανοικτό μαζικό διαδικτυακό μάθημα. Τέλος, ενδιαφερθήκαμε να μάθουμε την ενημέρωσή τους γύρω από το θέμα και τη γνώμη τους για την τηλε-εργασία, διαδραστικά, ανά ζεύγη, που χαρακτηρίζει αυτά τα μαθήματα. Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε μια διαδικτυακή έρευνα, σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες, για να αναζητήσουμε τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται, δίνοντας έμφαση στον τομέα των ξένων γλωσσών. Διαλέξαμε τρεις πλατφόρμες για να μελετήσουμε τη λειτουργία τους και τρία μαθήματα γλώσσας, για να μελετήσουμε την οργάνωσή τους. Έχοντας βγάλει συμπεράσματα, προσπαθήσαμε να τα συσχετίσουμε με την ανάλυση των συνεντεύξεων, για να απαντήσουμε στο ερευνητικό ερώτημα και στον προβληματισμό μας, που φαίνεται να μένουν ανοικτοί σε μια μελλοντική έρευνα, καθώς υπάρχουν ακόμη αδύνατα σημεία προς αντιμετώπιση. Λέξεις-κλειδιά : αυτονομία, αυτo-εκπαίδευση, εργασία ανά ζεύγη, εξατομίκευση της εκμάθησης, διάδραση, MOOCs.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

αυτονομία, αυτo-εκπαίδευση, εργασία ανά ζεύγη, εξατομίκευση της εκμάθησης, διάδραση, MOOCs.
Auto-enseignement, autonomie, individualisation de l’apprentissage, interactivité, MOOCs, travail par des pairs.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Γαλλική γλώσσα

2017-10-19T09:57:19Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
Τρία (3)
Εκατόν εξήντα (160)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.