Επαγγελματική εκπαίδευση και αγορά εργασίας: Η περίπτωση του νομού Χανίων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Vocational education and labor market: The case of Chania
Επαγγελματική εκπαίδευση και αγορά εργασίας: Η περίπτωση του νομού Χανίων

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΜΑΝΟΛΗΣ

ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΡΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΙΝΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Vocational Education in our country has received many changes without a specific goal most of the times, resulting in a form of education chosen by a small percentage of pupils in the majority of low requirements and performance. This study was designed to investigate the workflow of students who graduated from EPAL of the prefecture of Chania, if they have worked or work on a job related to the specialty they chose to study, if they continued their studies at a corresponding higher-level school or changed a specialty choice and eventually if their dreams were realized. In order to get answers to our research questions, we went through the data gathering phase and this was done using a questionnaire distributed to social networking graduates to ensure the best possible conditions for the representativeness of the sample. Particular interest was shown by the graduates of EPAL schools of the prefecture of Chania, but mainly by students of our school because of the good personal relationship we have. The results of the research are quite interesting, comparing the work progress of the graduates of the EPAL schools. In relation to the specialty they have completed, the degree of the graduation certificate, the reasons that led them to choose this specialty, the level of education in the specialty graduated and its correlation with the parameters of the local economy. In discussions with several graduates throughout this period, it has been found that many of them are working in tourist businesses this summer to either supplement their income, or work for about six months of the tourist season in order the rest of the year to be in the Unemployment Fund. General admission of all graduates was the thought of finding a job on the subject they were studying. Such research has not been conducted at least locally, and its results, albeit to a small extent, will help answer questions about the functioning of the sectors and specialties that operate today, as well as the involvement of local society and the economy in decisions that will redefine their operation.
Η Επαγγελματική Εκπαίδευση στη χώρα μας έχει δεχθεί πολλές αλλαγές χωρίς συγκεκριμένο στόχο τις περισσότερες φορές, με αποτέλεσμα να είναι μια μορφή εκπαίδευσης που επιλέγεται από ένα μικρό ποσοστό μαθητών στην πλειοψηφία τους χαμηλών απαιτήσεων και επιδόσεων. Με την παρούσα μελέτη ερευνήσαμε την εργασιακή πορεία των μαθητών που αποφοίτησαν από τα ΕΠΑ.Λ. του νομού Χανίων, αν εργάστηκαν ή εργάζονται σε εργασία με αντικείμενο που να έχει σχέση με την ειδικότητα που επέλεξαν να φοιτήσουν, αν συνέχισαν τις σπουδές τους σε αντίστοιχη σχολή ανώτερου επιπέδου ή άλλαξαν επιλογή ειδικότητας και τελικά αν έγιναν πραγματικότητα τα όποια όνειρά τους. Για να πάρουμε απαντήσεις στα ερευνητικά μας ερωτήματα περάσαμε από το στάδιο της συγκέντρωσης δεδομένων και αυτό έγινε με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε σε απόφοιτους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Εκδηλώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη μεριά των απόφοιτων μαθητών των ΕΠΑ.Λ. του νομού Χανίων αλλά κυρίως από μαθητές του σχολείου μας λόγω και της καλής προσωπικής σχέσης που διατηρούμε. Τα αποτελέσματα της έρευνας αρκετά ενδιαφέροντα, συγκρίνοντας την εργασιακή πορεία των απόφοιτων μαθητών των ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με την ειδικότητα που τελείωσαν, του βαθμού του απολυτηρίου αποφοίτησης, τους λόγους που τους οδήγησαν στην επιλογή αυτής της ειδικότητας, το επίπεδο εκπαίδευσης στην ειδικότητα που αποφοίτησαν και ο συσχετισμός της με παραμέτρους της τοπικής οικονομίας. Σε συζητήσεις που έγιναν με αρκετούς απόφοιτους όλη αυτή την περίοδο διαπιστώθηκε ότι αρκετοί από αυτούς το καλοκαίρι εργάζονται σε τουριστικές επιχειρήσεις είτε για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, είτε εργαζόμενοι τους έξι περίπου μήνες της τουριστικής περιόδου που επεκτείνεται αυτή και τον υπόλοιπο χρόνο να είναι στο ταμείο ανεργίας. Γενική ομολογία όλων των απόφοιτων ήταν η σκέψη να βρουν μια δουλειά πάνω στο αντικείμενο που σπούδασαν. Όμοια έρευνα δεν έχει διεξαχθεί τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο και τα αποτελέσματά της, αν και μικρής έκτασης, θα βοηθήσουν για να απαντηθούν ερωτήματα όσον αφορά τη λειτουργία των τομέων και ειδικοτήτων που λειτουργούν σήμερα αλλά και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας σε αποφάσεις που θα επαναπροσδιορίσουν τη λειτουργία τους.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

labor market
επαγγελματική αποκατάσταση
Vocational education
επαγγελματική εκπαίδευση
professional rehabilitation
αγορά εργασίας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-24
2017-10-20T06:39:48Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
156
41*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.