ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Utilization of agroindustrial, livestock and slaughter house wastes for final products and energy production. The case of Tripolis
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΝΑΡΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Waste water from agro-industrial plants has been a problem for decades in both Europe in general and our country. These waste streams are one of the major factors contributing to the degradation of the surrounding environment. Waste water from olive presses, dairies, cowhousies and pig farms have a significantly contribution to environmental pollution, both because of the scattered distribution of the units and the existing conditions under which they operate. At the same time, and while fossil fuels have become the most important source of energy power , inventories are constantly decreasing while energy requirements are constantly increasing. Therefore, the development and management of alternative forms of energy, as is the case of biogas , is considered to be imperative. Biogas can be can be produced during aerobic digestion from farm and livestock waste, the management of which will be studied in this theses
ΠΙΝΑΚΕΣ : 46 , ΕΙΚΟΝΕΣ : 8
Τα υγρά απόβλητα των αγροτοβιομηχανικών μονάδων, αποτελούν για δεκαετίες πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου και της χώρας μας. Οι ροές αυτές των αποβλήτων είναι ένας εκ των σημαντικών παραγόντων που συμβάλλουν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος γύρω από τις σχετικές εγκαταστάσεις. Τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων, των τυροκομείων καθώς και των βουστασίων και χοιροστασίων συμβάλουν σημαντικά στη ρύπανση του περιβάλλοντος, τόσο λόγω της διάσπαρτης κατανομής των μονάδων όσο και λόγο των υπαρχουσών συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργούν. Ταυτόχρονα, και ενώ τα ορυκτά καύσιμα έχουν καταστεί η πιο σημαντική πηγή ενέργειας κατά τις τελευταίες δεκαετίες τα αποθέματα τους διαρκώς μειώνονται ενώ οι ενεργειακές απαιτήσεις διαρκώς αυξάνονται.. Επομένως η ανάπτυξη και διαχείριση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, όπως είναι και η περίπτωση του βιοαερίου, κρίνεται πλεον ως επιτακτική. Βιοαέριο μπορεί να παραχθεί από τα αγροκτηνοτροφικά και υποπροϊόντα σφαγείων, την διαχείριση των οποίων θα μελετήσουμε στην παρούσα εργασία.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-09-16
2017-10-20T09:15:02Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
119
21*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.