ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
EDUCATIONAL REPRESENTATIONS ON THE RELATIONSHIP OF NATIONAL MEMORIAL CEREMONIES WITH NATIONAL IDENTITY
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΚΥΡΓΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΟΥΣΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ

0
Το εκπαιδευτικό σύστημα προωθεί τη δημιουργία και αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας των μαθητών μέσα από συγκεκριμένα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος αλλά ταυτόχρονα την προβάλλει μέσα από τις καθημερινές πρακτικές και δραστηριότητες όπως οι εθνικές σχολικές γιορτές. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τις εθνικές σχολικές γιορτές, σε σχέση με την αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας και την προβολή των εθνικών στερεοτύπων σε αυτές. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποιοτική προσέγγιση, με οχτώ ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς και των δύο φύλων που εργαζόταν κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας σε Δημοτικά σχολεία του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Από την ανάλυση των ευρημάτων των συνεντεύξεων γίνεται φανερό ότι οι απόψεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα παρουσιάζουν έναν συντηρητισμό που βασικά του χαρακτηριστικά είναι η υπερηφάνεια για το έθνος, η υπερεκτίμηση του παρελθόντος και η αναπαραγωγή των εθνικών στερεοτύπων. Ο συντηρητισμός αυτός καλλιεργεί μια ανασφαλή και ίσως εύθραυστη εθνική ταυτότητα που δεν μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα στις νέες συνθήκες. Η έρευνα αυτή αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας έχει ανάγκη από κάποιες βελτιωτικές αλλαγές, ώστε να οπλίσει τους μαθητές και αυριανούς πολίτες με γνώσεις ιστορικές αλλά και γενικές και να τους καθοδηγήσει σε μια προοδευτική πορεία.
The educational system promotes the creation and reproduction of students’ national identities through specific courses of the curriculum, but at the same time promotes it through everyday practices and activities, such as school celebrations of national days. The purpose of this research was to investigate the perceptions and attitudes of primary school teachers regarding the national school celebrations, in relations to the reproduction of national identity and the promotion of national stereotypes through them. The method used was a qualitative approach, with eight individual semi structured interviews of teachers of both sexes, who at the time of the research were working in Primary school of the prefecture of Aitoloakarnania. From the analysis of the findings of the interviews it becomes apparent that the views and perceptions of the teachers who participated in the present study show a conservatism that basically features the pride for the nation, the overestimation of the past and the reproduction of national stereotypes. This conservatism cultivates an insecure and perhaps fragile national identity that cannot adapt easily to the new circumstances. This research is another reminder that the country’s educational system needs to be changed in order to empower students and future citizens with both historical and general knowledge and to guide them to a course of progress.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εθνικά στερεότυπα
Έθνος
Εθνική ταυτότητα
Εθνικές σχολικές γιορτές

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-26T05:24:51Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
156
35*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.