Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΡΕ, ΣΑΡΑΝΤΩ

ΚΑΛΦΑΟΓΛΟΥ, ΦΑΙΔΩΝ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1 ΣΧΗΜΑ
Combating money laundering and terrorist financing is a major problem, both in the European Union and internationally. In the framework of regulatory and supervisory mechanisms, countries are called upon to identify, assess and understand the risks associated with money laundering and terrorism and to take appropriate preventive and repressive measures to ensure the proper functioning of the economy. This research studies the dimension of money laundering and the impact on the international financial sector and banking supervision. Explaining the need to implement the risk based approach (RBA) to ensure that measures are taken to prevent or mitigate money laundering and terrorist financing, the study mentions the reasons why it is important for the Member States of the European Union to implement the FATF recommendations and the 4th Directive. Following a comparison of the FATF recommendations (2012) and the provisions of the 4th Directive (2015), the study concludes that the 4th Directive extends customer due diligence (CDD) across the gamut of gambling, while leaving a margin for exceptions to the application of the measures as appropriate, provided that the low risk, as measured by the risk approach at geographical, customer and product and service level, is justified and demonstrated. On the other hand, the FATF's recommendations are tighter on issues involving virtual currency trading and the development of new technologies.
Η καταπολέμηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και διεθνώς. Στο πλαίσιο των ρυθμιστικών και εποπτικών μηχανισμών, οι χώρες καλούνται να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται με το ξέπλυμα χρήματος και την τρομοκρατία και να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας. Η παρούσα μελέτη μελετά τη διάσταση που αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και τις επιπτώσεις στο διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα και την τραπεζική εποπτεία. Εξηγώντας την ανάγκη εφαρμογής της προσέγγισης βάσει κινδύνου (RBA) ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ληφθούν μέτρα για την πρόληψη ή την άμβλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η μελέτη αναφέρει τους λόγους που είναι σημαντικό τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόζουν τις συστάσεις της FATF και της 4ης Οδηγίας. Έπειτα από σύγκριση των συστάσεων της FATF (2012) Και των διατάξεων της 4ης Οδηγίας (2015), η μελέτη συμπεραίνει ότι η 4η Οδηγία επεκτείνει τη δέουσα επιμέλεια προς τον πελάτη σε ολόκληρο το φάσμα των τυχερών παιχνιδιών, ενώ παράλληλα αφήνει ένα περιθώριο εξαιρέσεων της εφαρμογής των μέτρων, κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι, ο χαμηλός κίνδυνος όπως μετράται με βάση την προσέγγιση κινδύνου σε γεωγραφικό επίπεδο, σε επίπεδο πελάτη και σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών, δικαιολογείται και αποδεικνύεται. Από την άλλη πλευρά, οι συστάσεις της FATF είναι αυστηρότερες σε θέματα συναλλαγών με εικονικά νομίσματα και θέματα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
MONEY LAUNDERING

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-11-02T07:23:56Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
5
91*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.