Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας στη Βιομηχανία Προϊόντων Χάλυβα ΣΙΔΕΝΟΡ: Πειραματικοί Σχεδιασμοί και Εφαρμογή Μεθόδων Taguchi

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Statistical Quality Control in Sidenor Steel Industry S.A.: Design of Experiments and Taguchi Methods
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας στη Βιομηχανία Προϊόντων Χάλυβα ΣΙΔΕΝΟΡ: Πειραματικοί Σχεδιασμοί και Εφαρμογή Μεθόδων Taguchi

Φωτιάδης, Φώτιος

Μηλιένος, Φώτιος
Ζηκόπουλος, Χρήστος

Περιέχει : Εικόνες, Πίνακες, Διαγράμματα
Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία πραγματευόμαστε την εφαρμογή πειραματικού σχεδιασμού και των μεθόδων Taguchi στη Βιομηχανία Προϊόντων Χάλυβα Σιδενόρ Α.Ε. Σκοπός της μελέτης είναι μέσα από τη μεθοδολογία του Genichi Taguchi να εξαχθούν σαφή και αντικειμενικά συμπεράσματα για την επιρροή συγκεκριμένων παραγόντων σε καθορισμένους δείκτες ποιότητας του χάλυβα κατά τη διάρκεια της Δευτερογενούς μεταλλουργίας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην παραγωγή χάλυβα και πιο συγκεκριμένα στη Δευτερογενή μεταλλουργία. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η διαδικασία της μεταλλουργίας κάδου, ενώ δίνονται και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του χάλυβα. Στο δεύτερο κεφάλαιο ασχολούμαστε με τον Πειραματικό Σχεδιασμό και τις μεθόδους του Δρ.Genichi Taguchi. Ορίζουμε την ποιότητα, τον εν-σειρά και εκτός σειράς έλεγχο ποιότητας ενώ παρουσιάζουμε και τις βασικές αρχές του Στατιστικού Πειραματικού Σχεδιασμού. Τέλος, δίνουμε έμφαση στις μεθόδους Taguchi και στα 15 βήματα του πειραματισμού που ορίζουν τη φιλοσοφία του. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την Βιομηχανία Προϊόντων Χάλυβα Σιδενόρ και πιο συγκεκριμένα το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης στο οποίο και θα πραγματοποιηθεί ο πειραματισμός μας. Στο τέταρτο κεφάλαιο εφαρμόζουμε τα 15 βήματα του πειραματισμού Taguchi στη διεργασία της μεταλλουργίας κάδου. Περιγράφουμε τη μεταβλητή απόκρισης που ορίζει την ποιότητα του χάλυβα και καθορίζουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή και τα επίπεδά τους. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τον πειραματισμό μας, αναλύονται με το στατιστικό πακέτο Minitab με σκοπό να αναδειχθεί η σημαντικότητα του κάθε παράγοντα. Παράλληλα ορίζονται τα βέλτιστα επίπεδα των παραγόντων αυτών έτσι ώστε η μεταβλητή απόκρισης να οδηγηθεί στον επιθυμητό στόχο. Στο πέμπτο κεφάλαιο εφαρμόζουμε τις τεχνικές της ανάλυσης παλινδρόμησης με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων, και τον εντοπισμό των μεταβλητών με σημαντική επίδραση στην απόκριση. Στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζουμε την εργασία παρουσιάζοντας τον “Εύρωστο Σχεδιασμό” και την “Εύρωστη Μηχανική” του Genichi Taguchi και τα πιθανά οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από την εφαρμογή τους στο υπό μελέτη εργοστάσιο.
In this Master's thesis, the Design of Experiments and Taguchi methods are applied to Sidenor Steel Industry S.A. The main purpose of this study is explore the influence of specific factors on some quality indicators of liquid steel metal, using the methodology of Genichi Taguchi. In the first chapter, we introduce the steel production and specifically, the Secondary Metallurgy. Moreover, the process of Ladle Furnace is illustrated and the factors that affect the quality of steel are discussed. In the second chapter, we deal with the Design of Experiments and Taguchi methods. We give the definition of quality, the on-line and off-line quality control and present the basic principles of the Design of Experiment. We emphasize on the Taguchi’s methods and the 15 steps of experimentation that characterize his approach/philosophy. In the third chapter, the Sidenor Steel Industry S.A. is being presented; the presentation focuses on the factory in the city of Thessaloniki, in which the experimentation took place. In the fourth chapter, the 15 steps of Taguchi’s experimentation on the process of Ladle Furnace are applied. We describe the response variables which defines the quality of steel and, decide about the set of factors which will be taken into account. The data collected from the experimentation and the statistical analysis of them will highlight the significance of every factor along with the optimum levels which will lead the response variable to the desired target. In the fifth chapter, we apply the techniques of regression analysis in order to further analyze the data, and strengthen our conclusions. In the sixth chapter, we summarize the main results of this thesis and the potential benefits of this study for Sidenor Steel Industry S.A.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητα
Μέθοδοι Taguchi
Αποθείωση
Δευτερογενής Μεταλλουργία
Πειραματικός Σχεδιασμός
Θείο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-04-29
2018-05-15T11:14:12Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
134
9

Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.