Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ελλάδα:Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές Ανάπτυξης σε Καθεστώς Οικονομικής Κρίσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Cooperative Banks in Greece: Current Situation and Growth Prospects in a Period of Financial Crisis
Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ελλάδα:Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές Ανάπτυξης σε Καθεστώς Οικονομικής Κρίσης

Χατζηεφραιμίδης, Γρηγόριος

Τσούμας, Χρήστος
Δασίλας, Απόστολος

The aim of the diploma thesis is to examine the present situation regarding to the cooperative banks in Greece and Europe, their legislative framework and the prospects for future development. In the beginning, reference is made to the beginnings of the Greek banking system. The cooperative banks in Greece and the European area are then examined. It analyzes the legislative framework that governs them, as well as the latest changes that have been incorporated into the Greek law in the recent years during the financial crisis. Subsequently, it presents the current financial situation of the Greek cooperative banks and analyzes them through indexes. Finally, is mentioned the significance of the cooperative banks in times of crisis through a case study and analysis of the role they can play in the development of the Greek economy.
Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση της παρούσας κατάστασης όσον αφορά τις συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα και στον Ευρωπαϊκό χώρο, την εμφάνισή τους, το νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξής τους στο μέλλον. Στην αρχή γίνεται νύξη στις απαρχές του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Εν συνεχεία εξετάζονται οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα και στον Ευρωπαϊκό χώρο. Αναλύεται το νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει καθώς και οι τελευταίες αλλαγές που ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία τα τελευταία χρόνια εν μέσω οικονομικής κρίσης. Έπειτα, παρουσιάζεται η σημερινή οικονομική κατάσταση των ελληνικών συνεταιριστικών τραπεζών και γίνεται ανάλυση μέσω αριθμοδεικτών. Τέλος αναφέρεται η σημασία των συνεταιριστικών τραπεζών εν καιρώ κρίσης μέσω μελέτης περίπτωσης και ανάλυσης του ρόλου που μπορεί να παίξουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Συνεταιριστικές Τράπεζες
Νομοθετικό Πλαίσιο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-04-29
2018-05-16T05:43:47Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
67
14*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.