Ανάλυση του περιθωρίου απόδοσης των κυβερνητικών ομολόγων και η σύνδεση τους με την πραγματική ελληνική οικονομία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Ανάλυση του περιθωρίου απόδοσης των κυβερνητικών ομολόγων και η σύνδεση τους με την πραγματική ελληνική οικονομία

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΡΟΥΜΠΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Μετά την εκδήλωση της κρίσης χρέους στην Ευρώπη, αρκετές εμπειρικές μελέτες επιχείρησαν να εντοπίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τα περιθώρια των κυβερνητικών ομολόγων χωρών της ΟΝΕ. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται, αφ’ ενός μεν μεταβολές που υπήρξαν στην ελληνική οικονομία πρίν και μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ, αφ’ ετέρου η σχέση μεταξύ της απόδοσης των ομολόγων της Ελλάδος και της (δημοσιονομικής) επίδοσης της ελληνικής οικονομίας με την χρήση χρονολογικών σειρών. Στο οικονομετρικό υπόδειγμα της εργασίας, το οποίο εκτιμάται για την περίοδο 1995-2015, χρησιμοποιείται ως ενδογενής μεταβλητή η διαφορά της απόδοσης μεταξύ των Ελληνικών και Γερμανικών ομολόγων (ήτοι, το πιστωτικό περιθώριο των Ελληνικών ομολόγων), ενώ ως ερμηνευτικές μεταβλητές οι παράγοντες που επηρεάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο που ενέχει η χώρα, δηλαδή το δημόσιο χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα. Ακολουθώντας μια συνηθισμένη πρακτική της σχετικής βιβλιογραφίας, χρησιμοποιούμε σχετικές μεταβλητές για τις ερμηνευτικές μεταβλητές, για παράδειγμα, τη διαφορά μεταξύ του δημοσίου χρέους της Ελλάδος και της Γερμανίας. Αυτή η προσέγγιση ωστόσο επιβάλλει ένα περιορισμό επί των συντελεστών του οικονομετρικού υποδείγματος, δηλαδή ότι η υπό εξέταση ερμηνευτική μεταβλητή είναι εξίσου σημαντική για τον προσδιορισμό των περιθωρίων των κυβερνητικών ομολόγων και στις δύο χώρες. Τα αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν ότι το πιστωτικό περιθώριο των Ελληνικών Ομολόγων, έναντι των Γερμανικών, επηρεάζεται κυρίως από το δημόσιο χρέος της Ελλάδος (σε σχέση με αυτό της Γερμανίας), ενώ το ύψος του διαρθρωτικού ελλείμματος της Ελλάδος σε σχέση με αυτό της Γερμανίας δεν βρέθηκε να ασκεί κάποια στατιστικά σημαντική επίδραση. Επίσης, η επίδραση του δημοσίου χρέους βρέθηκε να είναι υψηλότερη μετά την εκδήλωση της Ελληνικής κρίσης χρέους.
This paper examines the changes that occurred in the Greek economy before and after Greece's entry into the euro area, on the other hand, the relationship between the performance of Greece's bonds and the (fiscal) performance of the Greek economy with using time series. In the econometric model of labor, which is estimated for the period 1995-2015, the difference in yield between the Greek and German bonds (the credit spread of the Greek bonds) is used as an endogenous variable, while as interpretive variables the factors affecting the country's credit risk, ie public debt and the budget deficit. Following a common practice in the relevant literature, we use relevant variables for interpretive variables, for example, the difference between the Greek debt and Germany. This approach, however, imposes a limitation on the coefficients of the econometric model, namely that the interpretive variable in question is equally important for determining the margins of government bonds in both countries.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ομολογα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-13
2018-05-16T05:46:42Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
2
76*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.