Πηγές και επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από καπνομίχλη σε αστικές περιοχές. Μελέτη των επίπεδων ρύπανσης για την περιοχή της Αθήνας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Sources and impacts of air pollution related to smog in urban area. Assessment of air pollution levels in the Athens metropolitan area.
Πηγές και επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από καπνομίχλη σε αστικές περιοχές. Μελέτη των επίπεδων ρύπανσης για την περιοχή της Αθήνας.

Δρούγκας, Νικόλαος

Καλαβρουζιώτης, Ιωάννης
Διαπούλη, Ευαγγελία
Ζώρας, Σταμάτης

The main target is the study of smog pollution levels as well as the estimation and the most accurate possible quantitative determination – on a yearly basis – of the contribution of fossil fuel combustion and wood burning to equal black carbon concentrations, consisting of a very important step for the estimation of both air quality and the level at which this quality is being influenced.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες
Στόχος είναι η μελέτη των επιπέδων ρύπανσης από καπνομίχλη καθώς και η εκτίμηση αλλά και η όσο το δυνατόν πιο ακριβής ποσοτικοποίηση της - σε ετήσια βάση - συμβολής της καύσης ορυκτών καυσίμων και ξύλου σε ισοδύναμες συγκεντρώσεις μαύρου άνθρακα, τα οποία αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα για την αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα και του βαθμού στον οποίο αυτή επηρεάζεται.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

καύση ξύλων και wood burning
καπνομίχλη και smog
ισοδύναμος μαύρος άνθρακας και equivalent black carbon
ατμοσφαιρικοί ρύποι και atmospheric pollutants
αιθαλόμετρο και aethalometer
καύση ορυκτών καυσίμων και fossil fuel combustion
απορρόφηση και absorption

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-12
2018-05-16T07:00:37Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
172
40*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.