ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
FINANCIAL ANALYSIS OF THE BRANCH OF PUBLISHING. CASE STUDIES.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ.

ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ, ΕΥΘΑΛΙΑ
ΛΟΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ

Περιέχει πίνακες, σχήματα, διαγράμματα και εικόνες.
Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια εφαρμογής των μεθοδολογιών την χρηματοοικονομικής ανάλυσης σε εταιρείες που ανήκουν στον κλάδο των εκδόσεων. Το ενδιαφέρον για τον κλάδο των εκδόσεων προέρχεται από το γεγονός ότι είναι ένας κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούνται αρκετές επιχειρήσεις με την ιδιαιτερότητα ότι κατά την περασμένη πενταετία (2011 - 2015) δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας αλλά και την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας που έχει αλλάξει πολλά στον τρόπο ζωής μας. Έντυπα βιβλία έχουν αντικατασταθεί από ηλεκτρονικά, η ενημέρωση της επικαιρότητας μέσα από εφημερίδες έχει αντικατασταθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό από την ενημέρωση μέσω του διαδικτύου και πλέον έχουν αλλάξει οι συνήθειες των ανθρώπων οι οποίοι προτιμούν να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους μπροστά από μία οθόνη, είτε αυτή είναι η τηλεόραση, είτε ο υπολογιστής είτε το κινητό τηλέφωνο. Έτσι κάποιες εκδοτικές εταιρείες κατάφεραν να επιβιώσουν μέσα από όλες αυτές τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές ενώ άλλες όχι. Κατόπιν υλοποίησης έρευνας για τον κλάδο των εκδόσεων μέσα από επιστημονικά άρθρα, ιστοσελίδες, βιβλιογραφία, κλπ. και μέσα από την εφαρμογή των μεθοδολογιών την χρηματοοικονομικής ανάλυσης σε περιπτώσεις εταιρειών που ανήκουν στον κλάδο των εκδόσεων διερευνάται το πως αντιμετώπισαν κατά την περασμένη πενταετία (2011 – 2015) όλες αυτές τις νέες συνθήκες στην οικονομία και στο κοινωνικό περιβάλλον, διεξάγονται συμπεράσματα για το αν κατάφεραν να επιβιώσουν ή όχι και υποβάλλονται προτάσεις για την μελλοντική πορεία τους. Οι μεθοδολογίες της χρηματοοικονομικής ανάλυσης στις οποίες κυρίως στηρίχθηκε η εκπόνηση της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασία είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρειών του κλάδου των εκδόσεων με την μέθοδο της κάθετης ανάλυσης, η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρειών του κλάδου των εκδόσεων με την μέθοδο της οριζόντιας ανάλυσης και η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρειών του κλάδου των εκδόσεων με την χρήση των αριθμοδεικτών.
This postgraduate diploma thesis is an effort to apply the methodologies of financial analysis to companies that belong to the branch of publishing. The interest for the branch of publishing comes from the fact that it is a branch with the specificity that during the last five years (2011 - 2015) had not only to confront with the economic crisis that our country is facing but also with the rapid evolution of technology that has changed a lot in our way of life. Printed books have been replaced by e-books, learning news through newspapers has been replaced to a great extent by internet updates and have changed the habits of people who prefer to spend their free time in front of a screen, whether it is television or the computer either the mobile phone. So, some publishing companies managed to survive all these economic and social changes while others did not. After implementing research in the branch of publishing through scientific articles, websites, bibliography, etc., and through the application of the methodologies of the financial analysis into cases of publishing companies, it is examined how these companies have dealt with all these new conditions in the economy and the social environment over the past five years (2011 - 2015), conclusions are made on whether they have managed to survive or not and proposals are being made for their future course. The methodologies of the financial analysis, which mainly supported the preparation of the present postgraduate diploma thesis, are the analysis of the financial statements of publishing companies with the method of vertical analysis, the analysis of the financial statements of publishing companies with the method of horizontal analysis and the analysis of the financial statements of publishing companies using the indexes.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-11-27
2018-05-16T11:24:09Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
222
10

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.