Σύγχρονες εξελίξεις στην αξιοποίηση της λιγνίνης για παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Modern developments in the use of lignin for the production of aircraft fuel
Σύγχρονες εξελίξεις στην αξιοποίηση της λιγνίνης για παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών

Παστά, Μαρία

Καμπόλης, Αναστάσιος
Κονσολάκης, Μιχαήλ

The fuels used to move the aircraft have not been fully replaced by fuels produced by the treatment of biomass. This is largely due to the fact that biofuels do not contain the required amount of aromatic hydrocarbons and cycloalkanes. Therefore, in order to prepare biofuels suitable for use on aircraft, a biomass source should be used from which the aforementioned compounds will be synthesized by specific chemical procedures. Lignin is an aromatic polymer having many branches and many substitutions in its molecule. The unique structure and composition of lignin give many possibilities for the preparation of liquid fuels. This review presents the stages of biofuel production for aircraft from the treatment of biomass rich in lignin. Initially, the catalytic cracking of lignin is presented as a method of upgrading it. And then are presented the methods of pretreatment, depolymerization, hydrodesoxygenation (HDO) and lignin alkylation for the production of aircraft fuels containing the desired range of aromatic hydrocarbons and cycloalkanes.
Περιέχει πίνακες, σχήματα και εικόνες.
Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την μετακίνηση των αεροσκαφών δεν έχουν αντικατασταθεί πλήρως από καύσιμα που παράγονται από την επεξεργασία της βιομάζας. Αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο ότι τα βιοκαύσιμα δεν περιέχουν την απαιτούμενη ποσότητα αρωματικών υδρογονανθράκων και κυκλοαλκανίων. Επομένως για να παρασκευαστούν βιοκαύσιμα κατάλληλα για χρήση στα αεροσκάφη, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια πηγή βιομάζας από την οποία θα συντεθούν με ειδικές χημικές διαδικασίες οι προαναφερθείσες ενώσεις. Η λιγνίνη είναι ένα αρωματικό πολυμερές που έχει πολλές διακλαδώσεις και πολλές υποκαταστάσεις στο μόριό της. Η μοναδική δομή και σύνθεση της λιγνίνης δίνουν πολλές δυνατότητες για την παρασκευή υγρών καυσίμων. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται τα στάδια παραγωγής βιοκαυσίμων για αεροσκάφη από την επεξεργασία της βιομάζας που είναι πλούσια σε λιγνίνη. Έτσι πιο αναλυτικά παρουσιάζεται αρχικά η καταλυτική πυρόλυση της λιγνίνης ως μια μέθοδος αναβάθμισής της. Ακολουθούν οι μέθοδοι προεπεξεργασίας, αποπολυμερισμού, υδρογονοαποξυγόνωσης (HDO) και αλκυλίωσης της λιγνίνης με σκοπό την παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών που θα περιέχουν την επιθυμητή γκάμα αρωματικών υδρογονανθράκων και κυκλοαλκανίων.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Lignin
Προεπεξεργασία βιομάζας
Ανανεώσιμα καύσιμα αεροσκαφών
Καταλυτική πυρόλυση
Alkylation
Αποπολυμερισμός της λιγνίνης
Biomass pretreatment
Bio-oil hydrogen deoxygenation
Λιγνίνη
Υδρογονοαποξυγόνωση του βιοελαίου
Lignin depolymerization
Αλκυλίωση
Renewable aircraft fuels
Catalytic cracking

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-18T08:10:09Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
81

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.