δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Αξιολόγηση υπαλλήλων και στελεχών στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.
Evaluation of employees and executives in the Greek Banking sector.

Παπαντωνίου, Αρτεμησία

Καρουζάκης, Νικόλαος
Σαμαντάς, Ιωάννης

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Human Resource Management (HRM) constitutes, nowadays, one of the most essential parts of the organization and operation in every modern business. Its individual functions, such as evaluation, education and remuneration systems, become tools in the hands of each employer, in particular Banks, so as to achieve short and long-term goals. Every business, therefore, invests in Performance Management laying emphasis on the human factor in order to increase productivity and efficiency in the context of its corporate culture and in the light of its values. In this paper, we seek to examine the various functions of HRM for each business and in particular for the banking sector, emphasizing both the evaluation and the payment systems and their role in the improvement of performance and in the achievement of the goals, which seriously concern every company. Our main objective is to analyze the importance of the aforementioned systems in the Greek banking sector, using as a case study the National Bank. As far as the theoretical analysis is concerned, we seek to demonstrate their essential role in the efficiency and performance of employees in banking institutions. In particular, we focus on the evaluation system for employees and executives by analyzing the contribution of a fair and objective system, through the feedback process, both in improving the performance and in offering job satisfaction for all the employees. We also focus on the payment/benefit system and on the value of such a well-organized and meritocratic system for every business, which aims at the efficiency improvement through incentives and moral rewards, enhancing in this way the employees’ commitment to the employer. As far as the empirical part of this thesis is concerned, we study the case of the National Bank and we analyze both the evaluation system and its remuneration system. The research is supported and completed with a relevant questionnaire filled in by bank employees, aiming at interesting and useful conclusions in the context of this thesis.
Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) αποτελεί πλέον ένα από τα πιο ουσιαστικά μέρη οργάνωσης και λειτουργίας για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Οι επιμέρους λειτουργίες της, όπως είναι τα συστήματα αξιολόγησης, εκπαίδευσης και αμοιβών αποτελούν εργαλεία στα χέρια κάθε εργοδότη, και δη των Τραπεζών, για την επίτευξη της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στοχοθεσίας. Κάθε επιχείρηση, λοιπόν, επενδύει στη Διοίκηση Απόδοσης δίνοντας έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, προκειμένου να πετύχει αύξηση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας στο πλαίσιο της εταιρικής της κουλτούρας και με γνώμονα τις αξίες που πρεσβεύει. Με την παρούσα εργασία, επιδιώκουμε να εξετάσουμε τις επιμέρους λειτουργίες της ΔΑΔ για κάθε επιχείρηση και ειδικότερα για τον τραπεζικό κλάδο, δίνοντας έμφαση τόσο στο σύστημα αξιολόγησης όσο και σε αυτό των αμοιβών και το ρόλο τους στην αύξηση της απόδοσης και την επίτευξη των στόχων, που αποτελούν πρωταρχικό μέλημα κάθε επιχείρησης. Βασικός μας στόχος είναι να αναλύσουμε τη σημασία των προαναφερθέντων συστημάτων στο ελληνικό τραπεζικό χώρο, χρησιμοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης την Εθνική Τράπεζα. Όσον αφορά στη θεωρητική ανάλυση, επιδιώκουμε να αποτυπωθεί ο ουσιαστικός ρόλος τους στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των εργαζομένων στα τραπεζικά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουμε στο σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και στελεχών αναλύοντας τη συμβολή ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος μέσω της διαδικασίας επανατροφοδότησης (feedback) τόσο στη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων όσο και στην εργασιακή τους ικανοποίηση. Ακόμη, εστιάζουμε στο σύστημα αμοιβών/παροχών και στην αξία ενός καλά οργανωμένου και αξιοκρατικού τέτοιου συστήματος για κάθε επιχείρηση με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω υλικών κινήτρων και ηθικών ανταμοιβών ενισχύοντας μ΄ αυτόν τον τρόπο την αφοσίωση των εργαζομένων στον εργοδότη. Όσον αφορά στο εμπειρικό μέρος της εργασίας, μελετούμε την περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας και εξετάζουμε αναλυτικά τόσο το σύστημα αξιολόγησης απόδοσης όσο και το σύστημα αμοιβών της. Η έρευνα υποστηρίζεται και ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ενός σχετικού ερωτηματολογίου από εργαζόμενους στην τράπεζα, στοχεύοντας στην εξαγωγή ενδιαφερόντων και χρήσιμων συμπερασμάτων στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διοίκηση Απόδοσης και Performance Management
Σύστημα Αμοιβών/Παροχών και Remuneration, Payment/Benefit System
Σύστημα Αξιολόγησης και Evaluation System
Ανθρώπινο Δυναμικό και Human Resources

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-21T11:44:39Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

12
1
257

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.