Ξέπλυμα Χρήματος - Διαφθορά - Ο ρόλος των υπεράκτιων εταιρειών και φορολογικών παραδείσων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Money Laundering - Corruption - Offshore companies and tax havens
Ξέπλυμα Χρήματος - Διαφθορά - Ο ρόλος των υπεράκτιων εταιρειών και φορολογικών παραδείσων

Τσεχελίδου, Κυριακή

Δασίλας, Απόστολος
Γαγάνης, Χρυσοβαλάντης

The secrecy of offshore activities creates the right ground for money laundering, including the proceeds of corruption. A series of leaks such as Offshore Leaks, Luxembourg Leaks, Swiss Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, and Paradise Papers, which are the protagonists of strong individuals or companies worldwide, is also advocated. The first theoretical part of this paper attempts an integrated approach to the phenomenon of money laundering and corruption in relation to the existence of tax havens and offshore companies. Furthermore, the efforts made to combat the phenomena and reduce the tax-damaging impact of offshore activities are also presented. In the second empirical part of the thesis we first examine whether the degree of risk in money laundering (the Basel Institute's AML indicator) in EU countries is consistent with how corrupt their public sector is considered (the International Transparency Index CPI), concluding that the relationship between the two indicators is not a given. Then, after a bibliographic review of the studies carried out on the impact of corruption on economic growth and foreign direct investment, a survey of a total of 50 countries from Europe, Asia and Africa for the period 2000-2016 follows that corruption reduces economic growth and discourages foreign direct investment.
Περιέχει πίνακες και διαγράμματα
Η μυστικότητα που χαρακτηρίζει τις υπεράκτιες δραστηριότητες δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος για το ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και των εσόδων από πράξεις διαφθοράς. Σ’ αυτό συνηγορεί και μια σειρά διαρροών εγγράφων όπως των Offshore Leaks, Luxembourg Leaks, Swiss Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers τα οποία έχουν ως πρωταγωνιστές ισχυρά φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες παγκοσμίως. Στο πρώτο θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας επιχειρείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες και της διαφθοράς σε συνάρτηση με την ύπαρξη των φορολογικών παραδείσων και των υπεράκτιων εταιρειών. Επιπλέον γίνεται παρουσίαση των προσπαθειών που έχουν τελεστεί για την πάταξη των φαινομένων και την μείωση των φορολογικά ζημιογόνων επιπτώσεων των υπεράκτιων δραστηριοτήτων. Στο δεύτερο εμπειρικό μέρος της εργασίας εξετάζεται αρχικά αν ο βαθμός κινδύνου στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (δείκτης AML του Ινστιτούτου Basel) των χωρών της Ε.Ε. συνάδει με το πόσο διεφθαρμένος θεωρείται ο δημόσιος τομέα τους (δείκτης CPI της Διεθνούς Διαφάνειας), καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δεδομένη η σχέση μεταξύ των δύο δεικτών. Στη συνέχεια αφού γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί για την επίδραση της διαφθοράς στην οικονομική ανάπτυξη και στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ακολουθεί μια έρευνα σε ένα δείγμα συνολικά 50 χωρών από την Ευρώπη, Ασία και Αφρική για την περίοδο από 2000-2016 καταλήγοντας ότι η διαφθορά μειώνει την οικονομική ανάπτυξη και αποθαρρύνει τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

διαφθορά
φορολογικοί παράδεισοι
ανάπτυξη
άμεσες ξένες επενδύσεις
υπεράκτιες εταιρείες
ξέπλυμα
growth
money laundering
corruption
tax havens
foreign direct investment
offshore

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-21T11:45:56Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
19
94*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.