ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΩΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Total Quality Management and Remuneration Systems as a means of delivering and satisfying employees. Case study: The newly established Independent Public Revenue Authority
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΩΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)

ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ

ΚΑΛΦΑΟΓΛΟΥ, ΦΑΙΔΩΝ
ΝΟΥΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

περιέχει 2 σχήματα
Στο χώρο της δημόσιας δράσης, σήμερα περισσότερο από ποτέ, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της επιτυχίας των διαρθρωτικών αλλαγών που συντελούνται σ’αυτή. Καθώς το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο του εργοδότη – κράτους, επιβάλλεται η επένδυση σε μεθόδους προγραμματισμού, επιλογής και αξιολόγησής του με βάση τη διαφάνεια, σε διαδικασίες κινητικότητας βασιζόμενες στις υπηρεσιακές ανάγκες και στις ανάγκες των εργαζομένων, σε μεθόδους που αποβλέπουν στην κατάρτιση και εξέλιξή του. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας μέσω της μέτρησης των αντιλήψεων των εργαζομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τα ζητήματα της διοίκησης απόδοσης (εκπαίδευση και αξιολόγηση), των συστημάτων αμοιβών και της εργασιακής τους ικανοποίησης. Σχεδιασμός/μεθοδολογία/προσέγγιση: Πρόκειται για μια εμπειρική μελέτη που διεξάγεται σε ένα δείγμα εργαζομένων της ως άνω Αρχής, Τα δεδομένα συλλέχθηκαν βάσει έρευνας με ανώνυμο ερωτηματολόγιο μέσω της Google forms, το οποίο διανεμήθηκε μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ανάρτησης της φόρμας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (facebook). Οι συλλεγείσες παρατηρήσεις αξιολογούνται ως προς τη σημασία τους με τη χρήση της περιγραφικής και της επαγωγικής στατιστικής προσέγγισης. Ευρήματα: Όλες οι ποσοτικές μεταβλητές του ερωτηματολογίου αξιολογούνται ως προς τον τρόπο που εισπράττονται από τους εργαζόμενους, ενώ συσχετίζονται και με τις δημογραφικές μεταβλητές του ερωτηματολογίου, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν εξάρτηση των ιδιοτήτων. Μέσω της έρευνας διαπιστώνεται ότι η νεοσύστατη ΑΑΔΕ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση ως προς την εφαρμογή του νέου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και κατ’επέκτασιν για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που αφορά τον εσωτερικό πελάτη - υπάλληλο, πλην όμως απαιτείται σωστός προγραμματισμός, εκπαίδευση και δίκαιη σύνδεση απόδοσης – αμοιβής ώστε να ξεπεραστούν τα βαρίδια του παρελθόντος.
In the area of public action, today more than ever, human resources are a crucial factor in the success of the structural changes that take place in this area. As human capital is the most important intangible capital of an employer-state, it is imperative to invest in its methods of planning, selection and evaluation on the basis of transparency, mobility processes based on the service needs and needs of the employees, methods for training and its evolution. Purpose: The purpose of this study is to investigate the implementation of Total Quality Management through the measurement of employees' perceptions of the Independent Public Revenue Authority on issues of performance management (education and evaluation), pay systems and their Job satisfaction. Design / Methodology / Approach: This is an empirical study conducted on a sample of employees of the above Authority. The data were collected on the basis of an anonymous questionnaire survey through the Google forms, which was distributed via emails or by posting the form on social media networking (facebook). The collected observations are evaluated for their significance using the descriptive and inductive statistical approach. Findings: All quantitative variables in the questionnaire are evaluated in terms of how they are collected by the workers, and are also correlated with the demographic variables of the questionnaire in order to determine the dependency of the properties. Through the research it is found that the newly established Independent Public Revenue Authority is moving in the right direction with regard to the implementation of the new Human Resource Management System and, as a result, for the implementation of Total Quality Management concerning the internal client-employee, but it requires proper planning, training and fair pay-performance tie-up to overcome the weights of the past.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Δίκαιη σύνδεση απόδοσης – αμοιβής, Εργασιακή Ικανοποίηση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-21T11:46:42Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

4
30
153*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.