Πληροφορική και Ηλεκτρονική Τραπεζική.Πως συνδυάζονται και η υιοθέτηση τους από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.Οφέλη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Πληροφορική και Ηλεκτρονική Τραπεζική.Πως συνδυάζονται και η υιοθέτηση τους από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.Οφέλη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων.

Μπουλέρος, Νικόλαος

Γαβαλάς, Δημήτριος
Αγγελόπουλος, Ελευθέριος

In this thesis we aim to explore the development of e-banking through the passage of time. How computer science has helped to launch e-banking and its broad appeal to the Greek public and Greek businesses. Last but not least, we will try to appreciate how the use of electronic banking can always be achieved with the help of IT. The above are expected to play an important role in the growth of Greek banks and the Greek economy. The development of technology, particularly IT, could not have left the Greek banks unaffected. In the field of an intense globalization and rapid technological development, Greek banks are increasingly investing in IT with a view to continuously developing and improving their products and services through their online banking. Numerous alternative networks, such as internet banking, mobile banking, digital banking (digital banking), etc., have been developed recently. On a global scale, e-banking has grown more and more in recent years (see Bulletin of the Hellenic Bank 3/2003) since bank customers choose this way to settle their transactions. This electronic type of banking transactions helps customers to save time. But what is happening today in our country? Which percentage of Greeks use the Internet Banking and how widespread its use is in line with other European countries? In what areas and to what extent has e-banking contributed to the impetus of the Greek economy and Greek businesses and how the regulatory framework has affected the increase in the use of electronic transactions? (e.g. capital controls, payment of payments to the State through a bank, possibility to execute transactions through a virtual store, etc.). Also, what is the amount of capital invested by Greek banks in the development of their IT systems and their business plans for the coming years to the competent authority of the E.C.B? The above questions, combined with the analysis of basic concepts of Internet Banking and the advantages and disadvantages of their adoption by the Greek banking system, will be developed in the elaboration of this thesis. The employed information will be derived from a review of international literature, the use of information from research sources and the internet, financial data and studies of Greek Banks along with personal experiences in the banking area. Methodologically, a questionnaire will be used with a quote of its training methodology. The purpose of empirical research is to explore empirically and to draw useful conclusions on the above questions. Finally, a detailed presentation of the research findings will be made through a descriptive and comparative statistical analysis of the results, as well as a summary of the main conclusions of the thesis.
0
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα της εργασίας είναι: Πώς η επιστήμη της πληροφορικής συνέβαλε στην εκτόξευση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και ποιος ο βαθμός υιοθέτησής της τελευταίας από το ελληνικό κοινό και τις ελληνικές επιχειρήσεις; Επίσης, θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τον βαθμό εξέλιξης της χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής πάντα με την βοήθεια της πληροφορικής. Τα παραπάνω αναμένεται να διαδραματίσουν ένα καθοριστικό ρόλο στο πεδίο της ανάπτυξης κυρίως των ελληνικών τραπεζών αλλά και της ελληνικής οικονομίας τα επόμενη έτη. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της πληροφορικής δεν θα μπορούσε να άφηνε αμέτοχες τις ελληνικές τράπεζες. Σε ένα πεδίο έντονης παγκοσμιοποίησης και ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης οι ελληνικές τράπεζες επενδύουν όλο και περισσότερο στην πληροφορική με σκοπό να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν συνεχώς τα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσα από την ηλεκτρονική τους τραπεζική. Μέσα από όλη αυτή την ανάπτυξη της πληροφορικής έχουν αναπτυχθεί πλέον διάφορα εναλλακτικά δίκτυα, όπως η τραπεζική μέσω διαδικτύου(internet banking), μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου (mobile banking), ψηφιακής τραπεζικής (digital banking) κ.α. Σε παγκόσμια κλίμακα η ηλεκτρονική τραπεζική αναπτύσσεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια καθώς όλο και περισσότεροι πελάτες των Τραπεζών επιλέγουν αυτό τον τρόπο για να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους, αφού ο νέος αυτός τρόπος συναλλαγών τους προσφέρει πολλές υπηρεσίες και εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο. Τι συμβαίνει όμως σήμερα στην χώρα μας; Τι ποσοστό των Ελλήνων χρησιμοποιεί το Internet Βanking και πόσο είναι διαδεδομένη η χρήση του σε αντιστοιχία και με άλλες χώρες της Ευρώπης; Σε ποιους τομείς και σε ποιο βαθμό η ηλεκτρονική τραπεζική έχει συμβάλει στην ώθηση της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων και πώς το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει επηρεάσει την αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών ; (π.χ capital controls, χρέωση των πληρωμών προς το Κράτος μέσω τραπεζικού καταστήματος, δυνατότητα εκτέλεσης συναλλαγών μέσω εικονικού καταστήματος κ.α). Επίσης, ποιο είναι το ύψος των επενδυμένων κεφαλαίων που πραγματοποιούν οι ελληνικές τράπεζες στο τομέα της εξέλιξης των πληροφοριακών τους συστημάτων βάση και των κατατεθειμένων business plans τους για τα επόμενα έτη στην αρμόδια αρχή της ΕΚΤ; Τα παραπάνω ερωτήματα, σε συνδυασμό με την ανάλυση βασικών εννοιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής (Internet Banking) και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της υιοθέτησής τους από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, θα αναπτυχθούν στην εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η πληροφόρηση που θα χρησιμοποιηθεί θα προέλθει από ανασκόπηση της διεθνής βιβλιογραφίας, χρήση πληροφοριών από ερευνητικές πηγές και το διαδίκτυο, από οικονομικά στοιχεία και μελέτες των Ελληνικών Τραπεζών καθώς και από προσωπικές εμπειρίες στον Τραπεζικό χώρο. Αναφορικά με το εμπειρικό μέρος της διατριβής, θα γίνει χρήση ερωτηματολογίου με παράθεση της μεθοδολογίας κατάρτισής του. Σκοπός της εμπειρικής έρευνας είναι να διερευνηθούν εμπειρικά και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τα ανωτέρω ερωτήματα. Τέλος θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας μέσω χρήσης περιγραφικής και συγκριτικής στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων καθώς και σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων της εργασίας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ηλεκτρονική τραπεζική
Πληροφορική

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008-05-12
2018-05-21T11:48:49Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
70
9*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.