δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Συγχωνεύσεις και εξαγορές στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ.
Buyouts and mergers in Greek bank system. The PANELLINIA BANK.

ΤΣΑΡΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ

In the present master’s thesis there is an introduction of the theory of buyouts and mergers. Afterwards we refer to the international and particularly to the Greek financial crisis and then we look into the cooperative Banks from their foundation up to now and we present the Panellinia Cooperative Bank (refering to its foundation, progress, analysis of the number indicators and the chronicle of its buyout) whose healthy “part” acceded to the Bank of Piraeus in April of 2017. We end up by mentioning our conclusions. The financial crisis which started in 2007, in the USA has significantly changed the stability of the financial system and therefore the well-being of citizens all over the world. The result of this crisis was to have a rapid raise of the buyouts and the mergers in the Bank field internationally as well as in Greece. In Greece the effect was of great importance as the public debt was transferred to the national bank system in combination with other factors (e.g. the existing governments e.t.c.). In the last few years there have been many changes (buyouts and mergers) in banks that were active in Greece as they did not have the means needed to be able to overcome the hardships, problems and rules that had been developed during the crisis. As a result there has been a dramatic decrease of the number of these banks. From the new agreements that have already been made powerful bank organizations have been creted, new shapes in the Greek market which are instantly trying to reinforce their competitiveness and their position, investing in the improvement of their products and services and at the same time finding ways to help cut running costs. One of those banks was the central bank of the Cooperative Banks, the former Panellinia Cooperative bank which was founded in 2001 Since then it had been trying to offer its services and products throughout Greece because of the restriction that all Cooperative banks and credit organizations had. It also tried to offer technical support. However, in spring of 2015 the bank was bought out by the Bank of Piraeus. Before that 6 Cooperative Banks out of 16 on the whole were led to closure. The Panellinia Bank was the next to last bank that didn’t succeed in dealing with the existing financial situation of Greece, the lack of cash flow, the lack of investors and the new strict regulations (Basel II and III) imposed by the Central European Bank and the Bank of Greece. A few months later, the Cooperative Bank of Peloponnese had the same ending. Obviously, the size of the Panellinia Cooperative Bank, did not significantly affect Piraeus Bank. In conclusion, it will be examined in what extent Panellinia Cooperative Bank was a successful undertaking considering the expectations of its founders, the strategy that has been implemented, and its general role to the Greek banking system.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στην θεωρία των εξαγορών και συγχωνεύσεων , έπειτα αναφερόμαστε στην παγκόσμια και ιδιαίτερα στην ελληνική οικονομική κρίση, στην συνέχεια εξετάζουμε τις Συνεταιριστικές Τράπεζες από την ίδρυση τους μέχρι και σήμερα και παρουσιάζουμε την Πανελλήνια Συνεταιριστική Τράπεζα, (παρουσιάζοντας την ίδρυση, πορεία, ανάλυση αριθμοδεικτών και το χρονικό της εξαγοράς της) της οποίας τον Απρίλιο του 2015 εντάχθηκε το υγιές «κομμάτι» στην Τράπεζα Πειραιώς. Κλείνουμε παραθέτοντας τα συμπεράσματα μας. Η οικονομική κρίση η οποία ξεκίνησε το 2007, από τις Η.Π.Α. έχει μεταβάλει σε τεράστιο ποσοστό την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και κατ’ επέκταση την ευημερία των πολιτών σε όλο τον κόσμο. Αποτέλεσμα αυτής της κρίσης ήταν να αυξηθούν ραγδαία οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο τόσο παγκοσμίως όσο και στην χώρα μας. Σημαντική επίδραση, σε συνδυασμό και άλλων παραγόντων (π.χ. οι εκάστοτε κυβερνήσεις κ.α.) είχε και στην Ελλάδα όπου το δημόσιο χρέος της, μεταδόθηκε και στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν πολλές αλλαγές (συγχωνεύσεις και εξαγορές) στις Τράπεζες που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα, οι οποίες δεν διέθεταν τα μέσα εκείνα για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες, προβλήματα και κανόνες που είχαν δημιουργηθεί από την κρίση αυτή , με αποτέλεσμα σήμερα να έχει μειωθεί σε μεγάλο ποσοστό ο αριθμός τους σε σχέση με το παρελθόν. Από τις νέες συμφωνίες που έλαβαν χώρα δημιουργήθηκαν ισχυροί τραπεζικοί οργανισμοί, νέα σχήματα στην ελληνική αγορά, τα οποία με την σειρά τους προσπαθούν συνεχώς να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητας τους και την θέση τους, επενδύοντας στην βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, συγχρόνως με την εύρεση ενεργειών που βοηθούν στην μείωση του κόστους λειτουργίας τους και όχι μόνο. Μία από αυτές ήταν και η κεντρική τράπεζα των συνεταιριστικών τραπεζών, η πρώην Πανελλήνια Συνεταιριστική Τράπεζα, η οποία από το 2001 όπου και ιδρύθηκε με σκοπό την προσφορά των υπηρεσιών και προϊόντων πανελλαδικά λόγω των περιορισμών που είχαν οι τοπικές συνεταιριστικές τράπεζες και πιστωτικοί οργανισμοί και την τεχνική υποστήριξη αυτών, την άνοιξη του 2015 δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να εξαγορασθεί από την Τράπεζα Πειραιώς. Είχαν προηγηθεί η παύση λειτουργίας 6 συνεταιριστικών τραπεζών σε σύνολο 16 σε όλη την χώρα. Η Πανελλήνια Τράπεζα ήταν η προτελευταία μέχρι και σήμερα η οποία δεν κατάφερε να αντεπεξέλθει στην υφεσιακή κατάσταση της οικονομίας, της έλλειψης ρευστότητας, της μη εύρεσης επενδυτών και των νέων αυστηρών κανονισμών (βλέπε Βασιλεία 2 και 3) που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κατ' επέκταση η Τράπεζα της Ελλάδος και λίγους μήνες μετά την ακολούθησε και η Συνεταιριστική Πελοποννήσου. Προφανώς το μέγεθος της Πανελλήνιας Τράπεζας, να μην επηρέασε αισθητά τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας Πειραιώς. Καταλήγοντας θα εξετάσουμε εάν η στρατηγική που ακολουθήθηκε, οι προσδοκίες των ιδρυτών της και γενικότερα ο ρόλος της Πανελλήνιας Συνεταιριστικής Τράπεζας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα θεωρήθηκε επιτυχημένη.
ΠΕΡΙΕΈΧΕΙ ΠΊΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-21T14:28:34Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
28
85

Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.