Η θέση των Συνεταιριστικών Τραπεζών στο Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα: Η περίπτωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Συν.Π.Ε..

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
The position of Greek Cooperative banks in the Greek Financial System: The case of the Cooperative Bank of Karditsa Ltd
Η θέση των Συνεταιριστικών Τραπεζών στο Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα: Η περίπτωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Συν.Π.Ε..

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ευρώπη είναι ένας επιτυχημένος θεσμός. Στην Ελλάδα δεν είχε τη διείσδυση που θα έπρεπε. Παρά τις τρεις (3) ανακεφαλαιοποιήσεις του τραπεζικού συστήματος οι συνεταιριστικές τράπεζες δεν είχαν πρόσβαση σε δημόσια στήριξη μέσω των Μνημονίων. Ως αποτέλεσμα από τις δεκαέξι (16) που υπήρχαν το 2007 να έχουν μείνει εννιά (9). Η Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε., την οποία ίδρυσαν όλες οι συνεταιριστικές τράπεζες από κοινού, έχει τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, επίσης. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει την ιδιαίτερη αγορά των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην Ελλάδα και να αντιπαραβάλει το μοντέλο ανάπτυξης των σε σχέση με τα υφιστάμενα λειτουργικά μοντέλα των Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών τραπεζών. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα η περίπτωση μιας τοπικής τράπεζας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας. Θα παρουσιαστεί το μοντέλο διακυβέρνησης της σε σχέση με τα προηγούμενα αναφερόμενα καθώς και η απόδοση της σε σχέση με το Ελληνικό τραπεζικό και Ευρωπαϊκό συνεταιριστικό τραπεζικό σύστημα.
Co-operative banks in Europe are a successful constitution. Nevertheless, they didn’t manage to have the same impact in local economies. Despite the three (3) recapitalizations of the Greek banking system, there was no capital infusion in Greek co-operative banks at all. As a result, from the sixteen (16) co-operative banks that used to operate in Greece in 2007, nine (9) still operate today. Furthermore, Panellinia Bank SA, a subsidiary of the co-operative banks, had placed under special liquidation measures, as well. The purpose of this study is to present the co-operative banking system in Greece and to compare it with current European Co-operative banking system models. The successful case of the Co-operative bank of Karditsa will be presented as a model example. A presentation of its corporate governance model and performance in-time will be demonstrated also.
Κατάλογος Διαγραμμάτων Διάγραμμα 1.1: Εξέλιξη Βασικών Μεγεθών Ελληνικών ΣΤ 2011-2016 23 Διάγραμμα 2.1: Εξέλιξη Χορηγήσεων ΣΤ Καρδίτσας 2001-2017 30 Διάγραμμα 2.2: Εξέλιξη Καταθέσεων ΣΤ Καρδίτσας 2001-2017 31 Διάγραμμα 2.3: Εξέλιξη Ιδίων Κεφαλαίων ΣΤ Καρδίτσας 2001-2017 32 Διάγραμμα 2.4: Εξέλιξη Ενεργητικού ΣΤ Καρδίτσας 2001-2017 33 Διάγραμμα 2.5: Εξέλιξη Μελών ΣΤ Καρδίτσας 2001-2017 34 Διάγραμμα 2.6: Εξέλιξη Καθαρών Χορηγήσεων / Καταθέσεις ΣΤ Καρδίτσας 2001-2017 35 Διάγραμμα 2.7: Εξέλιξη Απόδοσης Ενεργητικού ΣΤ Καρδίτσας 2001-2017 36 Διάγραμμα 2.8: Εξέλιξη Αποδοτικότητας Ιδίων κεφαλαίων ΣΤ Καρδίτσας 2001-2017 37 Διάγραμμα 2.9: Εξέλιξη Προβλέψεων Χρήσης / ΜΟ Δανείων ΣΤ Καρδίτσας 2001-2017 38 Διάγραμμα 2.10: Μεταβολή Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων ΣΤ Καρδίτσας 2001-2017 38 Διάγραμμα 2.11: Μεταβολή Ύψους Ιδίων Κεφαλαίων ΣΤ Καρδίτσας 2001-2017 39 Διάγραμμα 2.12: Εξέλιξη ΔΚΕ ΣΤ Καρδίτσας 2008-2016 40 Διάγραμμα 2.13: Εξέλιξη Σταθμισμένου Ενεργητικού ΣΤ Καρδίτσας 2008-2016 41 Διάγραμμα 2.14: Εξέλιξη Ύψους Εποπτικών – Λογιστικών Ιδίων κεφαλαίων ΣΤ Καρδίτσας 2008-2016 42 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1.1: Βασικά Μεγέθη και Δείκτες Ευρωπαϊκών ΣΤ 2016 13 Πίνακας 1.2: Μεγέθη Ευρωπαϊκών ΣΤ 2011 - 2016 15 Πίνακας 1.3: Πιστωτική Επέκταση Ευρωπαϊκών ΣΤ 2011 - 2016 15 Πίνακας 2.1: Μεγέθη Ευρωπαϊκών ΣΤ 2011 - 2016 44 Πίνακας 2.2: Πιστωτική Επέκταση Ευρωπαϊκών ΣΤ 2011 - 2016 44 Πίνακας 2.3: Μεγέθη Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος 2014 – 2016 και ΣΤ Καρδίτσας, αντίστοιχα 45 Πίνακας 2.4: Εξέλιξη ΔΚΕ στο χρόνο 2008 - 2016 46 Πίνακας 2.5: Μεταβολή στο χρόνο RWA 2008 - 2016 47

Διπλωματική Εργασία / Dissertation

Cooperative banks system models
Cooperative Bank of Karditsa
Regulatory Framework
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Performance Indices
Θεσμικό Πλαίσιο
Προτάσεις βελτίωσης
Proposals on Improvements
Δείκτες Απόδοσης
Λειτουργικά Μοντέλα συνεταιριστικών τραπεζών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-22T06:01:02Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

23
119
10

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.