Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών αστικής -ημιαστικής περιοχής και συγκεκριμένα της πόλεως της Αμαλιάδας με τη χρήση της παραγόμενης βιομάζας από αγροτικές καλλιέργειες του Δήμου Ήλιδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Cover of energy needs for a residential and a semi residential region specifically of Amaliada city with the use of the produced biomass from the agricaltural crops of the municipality of Ilida.
Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών αστικής -ημιαστικής περιοχής και συγκεκριμένα της πόλεως της Αμαλιάδας με τη χρήση της παραγόμενης βιομάζας από αγροτικές καλλιέργειες του Δήμου Ήλιδας

ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ

Περιέχει πίνακες διαγράμματα και εικόνες
Η παρούσα μελέτη είχε ως κεντρικό σκοπό της διερεύνηση της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών αστικής-ημιαστικής περιοχής Αμαλιάδας με χρήση της παραγομένης βιομάζας από αγροτικές καλλιέργειες στο Δήμο Ήλιδας. Η εργασία διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της βιομάζας καθώς και τα κυριότερα είδη της (από ενεργειακά φυτά, από αγροτικά υπολείμματα, από δασικά υπολείμματα, από ζωικά υπολείμματα και από δημοτικά απόβλητα). Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο στο οποίο παρατίθενται διάφορα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για τη βιομάζα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά οι κυριότερες μέθοδοι ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση, αλκοολική ζύμωση, αναερόβια χώνευση). Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά ο Νομός Ηλείας και ο Δήμος Ήλιδας. Συγκεκριμένα αναλύεται η γεωγραφική θέση, η διοικητική διαίρεση, η οικονομία, οι χρήσεις γης, η κατανάλωση ενέργειας και το δυναμικό βιομάζας της υπό μελέτη περιοχής. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο προτείνεται η δημιουργία μιας μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας της υπό μελέτη περιοχής και αξιολογείται η οικονομική της αποδοτικότητα.
The purpose of this study was to investigate the coverage of the energy needs of the urban and semi-urban area of Amaliada, by using the biomass produced from agricultural crops in the Municipality of Ilida. The thesis is structured in five chapters. In particular, the first chapter analyzes the concept of biomass as well as its main types (energy crops, agricultural residues, forest residues, animal waste and municipal waste). In the the second chapter, several useful statistics about biomass, renewable energy and electricity consumption, both in Greece and globally, are presented. The third chapter analyzes in detail the main methods of biomass energy utilization (combustion, pyrolysis, gasification, alcoholic fermentation and anaerobic digestion). In the fourth chapter, the Prefecture of Ilia and the Municipality of Ilida are described. In particular, the geographic location, administrative division, economy, land use, energy consumption and biomass potential of the area under study are analyzed. Finally, the fifth chapter proposes the creation of a biomass energy utilization unit of the studied area and its financial efficiency.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας, Νομός Ηλείας, Δήμος Ήλιδας, μονάδα βιομάζας με καύση σε ρευστοποιημένη κλίνη

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-22T12:28:50Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

22
0
100*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.