Κοινωνική δικτύωση και ποιότητα ζωής ατόμων σε διαδικασία Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Social network and quality of life of people undergoing medical assisted reproductive therapies
Κοινωνική δικτύωση και ποιότητα ζωής ατόμων σε διαδικασία Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Κανακαράκη, Νίκη

Καφέτσιος , Κωνσταντίνος
Αλεξιάς, Γεώργιος

Σχήμα, πίνακες, διαγράμματα
Η ποιότητα ζωής είναι μια πολυσύνθετη έννοια που συχνά απασχολεί την ερευνητική κοινότητα. Στην παρούσα εργασία γίνεται η διερεύνηση των συσχετίσεων ανάμεσα στην ποιότητα ζωής (QoL) με την κοινωνική δικτύωση, όπως ορίζεται από το μέγεθος του κοινωνικού δικτύου (SNS) και τον αριθμό των κοινωνικών ρόλων (SNR), την κοινωνική υποστήριξη, με τα άτομα που προσφέρουν υποστήριξη (SSQ1) και την ικανοποίηση από την παρεχόμενη υποστήριξη (SSQ2), και την ψυχική υγεία των ατόμων που υποβάλλονται σε διαδικασία Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΙΥΑ). Στην έρευνα συμμετείχαν εκατόν σαράντα άτομα, εκ των οποίων δύο άντρες, και η χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε μέσω διαδικτύου. Η ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics, version 24. Η ποιότητα ζωής βρέθηκε να σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά, ασθενώς και θετικά με τον αριθμό των ατόμων που αποτελούν το κοινωνικό δίκτυο των υπογόνιμων ατόμων (SNS και SSQ1) καθώς επίσης και με την ικανοποίηση από την παρεχόμενη υποστήριξη (SSQ2). Συγκεκριμένα, οι διαστάσεις της Ψυχολογικής υγείας (QoL_2), των κοινωνικών σχέσεων (QoL_3) και του περιβάλλοντος (QoL_4) της ποιότητας ζωής σχετίζονται με το μέγεθος του κοινωνικού δικτύου (SNS) και, επιπλέον, η διάσταση των κοινωνικών σχέσεων σχετίζεται με τις μεταβλητές του αριθμού των υποστηρικτικών ατόμων (SSQ1) και της ικανοποίησης από την παρεχόμενη υποστήριξη (SSQ2). Η εφαρμογή των t-tests κατέληξε στη μη συσχέτιση της ποιότητας ζωής με τον τόπο διαμονής, το συνολικό χρονικό διάστημα που τα άτομα υποβάλλονται σε διαδικασία ΙΥΑ και την ύπαρξη ή μη εγκυμοσύνης μετά από θεραπεία ΙΥΑ. Η ποιότητα ζωής δε βρέθηκε να συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με κάποια από τις υπόλοιπες μεταβλητές ούτε με κάποιον από τους δημογραφικούς παράγοντες.
Quality of life is a multidimensional concept that researchers are often interested in. The present study investigated the relationships between quality of life (QoL), social networking (namely size of social network (SNS) and diversity of social roles (SNR)), social support (namely number of supporters (SSQ1) and social support satisfaction (SSQ2)), and mental health, as far as infertile people are concerned. In this survey, one hundred and forty participants took part; two of them were males. Questionnaires were distributed through the internet. Statistical analysis was held using IBM SPSS Statistics, version 24. In this study, quality of life had a statistically significant, weak and positive correlation with the number of people who compose the infertile men and women’s social network (SNS and SSQ1) as well as with social support satisfaction (SSQ2). Specifically, three different domains of the quality of life variable, namely, psychological (QoL_2), social relationships (QoL_3) and environment (QoL_4), correlated with social network size (SNS). Moreover, social relationships (QoL_3) domain was correlated with both number of supporters (SSQ1) and social support satisfaction (SSQ2) as independent variables. T-tests demonstrated that there was not any correlation between quality of life and the place of residence, the total amount of time that participants undergo medical assisted reproductive therapies (MARTs) and being pregnant through MARTs. Finally, there was no statistically significant relationship between quality of life and any other variables or factors tested.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ποιότητα ζωής
Ικανοποίηση κοινωνικής υποστήριξης
Social support satisfaction
Social network
Κοινωνική υποστήριξη
Medically Assisted Reproduction
Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
Quality of life
Social support
Κοινωνικό δίκτυο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-04-22
2018-05-23T05:38:59Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

121
1
16*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.