ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Sustainable Development - Industrial Waste Management
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΩΙΟΥ, ΦΑΝΗ

ΜΑΥΡΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ
ΜΠΕΣΚΟΥ, ΝΙΚΗ

Περιέχει : Εικόνες, Σχήματα, Πίνακες
Η διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες και πιο δύσκολες βιομηχανικές διεργασίες του κόσμου. Η διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων έχει τρεις εκφάνσεις: την διαχείριση στερεών, υγρών αλλά και αέριων αποβλήτων. Ήδη από την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης έγινε αντιληπτό ότι υπήρχαν παραπροϊόντα των βιομηχανικών διεργασιών που έπρεπε με κάποιο τρόπο είτε να αξιοποιηθούν σε κάποια άλλη βιομηχανική ή άλλη δραστηριότητα είτε να αποθηκευτούν μόνιμα στο έδαφος. Το πρόβλημα της διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων, και ειδικότερα των στερεών, από τότε μέχρι σήμερα, παραμένει το ίδιο. Στην πορεία του χρόνου βέβαια έχουν γίνει βήματα προόδου στην έρευνα και ανάπτυξη μεθόδων που αφορούν τόσο την παραγωγή αποβλήτων από διάφορες μονάδες παραγωγής διαφορετικών προϊόντων, όσο και των μεθόδων διαχείρισης που χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα. Αν και στη χώρα μας η υλοποίηση της βέλτιστης διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων, επικίνδυνων ή μη, είναι ακόμη σε εμβρυακό στάδιο, σε άλλες περιοχές του κόσμου, η έρευνα έχει προχωρήσει πολύ, ενώ οι πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων, σε συνδυασμό με το υψηλό περιβαλλοντικό αίσθημα, έχουν ήδη αποδώσει καρπούς. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει τους μεγαλύτερους κλάδους βιομηχανικών αποβλήτων αποτυπώνοντας την εικόνα των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και να δώσει μια εικόνα των υφιστάμενων μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων αυτών, παραθέτοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, αλλά και την βέλτιστη χρήση τους.
Industrial waste management is today one of the world's largest and most difficult industrial processes. Industrial waste management has three aspects concerning the management of wastes: solid, liquid and gaseous wastes. Already since the onset of the Industrial Revolution it has been noticed that there were some by-products of the industrial processes that somehow had to be exploited for some secondary industrial or other activity or to be permanently stored on the ground. The problem of industrial waste management, and in particular solid waste management, has remained the same since then. In the course of time, of course, progress has been made in research and development of methods involving both the production of waste from various production units of different products and the management methods used even today. Although in our country the implementation of the optimal management of industrial wastes, whether dangerous or not, is still in the embryonic stage, research in other parts of the world is far ahead, while government initiatives, coupled with high environmental sentiment, have already paid off. The aim of this paper is to investigate the largest industrial waste sectors by investigating the various waste generation methods and to give an overview of the existing waste management methods, listing their advantages and disadvantages and their optimal use.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διαχείριση αποβλήτων
Βιομηχανικά απόβλητα,
Επικίνδυνα απόβλητα
Παραγωγή βιομηχανικών αποβλήτων
Μη επικίνδυνα απόβλητα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-23T05:39:50Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
14
107

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.