Security in online transactions - fraud in online banking- risks and ways of dealing

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Η ασφάλεια στις διαδικτυακές συναλλαγές - η απάτη στην ηλεκτρονική τραπεζική- κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης
Security in online transactions - fraud in online banking- risks and ways of dealing

ΑΛΕΞΙΟΥ, ΒΑΓΙΑ

ΔΟΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ

In recent years turning banks into alternative networks to serve bank transactions is something for sure. The ultimate goal is the provided services to get better and faster for the customer, who can directly intervene and complete its simple daily banking on the internet as an integral part of the banking system. The customer should only contact the store for highly specialized transactions. For this reason, the architecture of electronic banking channels should be set up in such a way that they are easy to use and absolutely safe. At the same time a very good information campaign should be organized for the business community in order to get familiar with e-banking and thus to maximize the population base using it. The advantages of using e-banking are many for both credit institutions and customers. Especially for credit institutions a reduction in operating costs is achieved. Economies of scale are of great importance and the adoption of new technology applications is a win-win investment for the entire banking system. As for customers, the benefits are many, as nowadays the most remote geographic areas and people with mobility problems have access to and can carry out their banking activities without losing time on the movement and waiting on queue while they handle their work at any time of the day and throughout the week. The challenge for the banks is to win the trust of the business community in the e-banking services and to provide security against a new form of risk defined as cybercrime. The fact is that in the field of transaction security and encryption of data, there has been much progress so far as credit institutions have invested substantial amounts to support the appropriate infrastructure. The European institutions responsible and the European Central Bank with the published recommendations on the security of online transactions stand to assist in this effort of credit institutions. Also important is the organization of campaigns by the European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) to inform the public about safe Internet surfing.
Η στροφή των τραπεζών στα εναλλακτικά δίκτυα για την εξυπηρέτηση των τραπεζικών συναλλαγών τα τελευταία χρόνια είναι κάτι δεδομένο. Απώτερος στόχος είναι η καλύτερη, γρηγορότερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή, ο οποίος θα μπορεί άμεσα να παρεμβαίνει και να ολοκληρώνει τις απλές καθημερινές του τραπεζικές συναλλαγές στο internet ως αναπόσπαστο μέρος του τραπεζικού συστήματος. Ο τελευταίος θα πρέπει να απευθύνεται στο κατάστημα μόνο για πολύ εξειδικευμένες συναλλαγές. Για αυτό τον λόγο η αρχιτεκτονική των καναλιών ηλεκτρονικής τραπεζικής θα πρέπει να στηθεί έτσι, ώστε να είναι εύχρηστα και απολύτως ασφαλή, ενώ παράλληλα θα πρέπει να οργανωθεί μία πολύ καλή εκστρατεία ενημέρωσης του συναλλακτικού κοινού και να υπάρχει άμεση εξοικείωσή του για να διευρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η βάση πληθυσμού που χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική τραπεζική. Τα πλεονεκτήματα από την χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι πολλά τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τους πελάτες. Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι επιτυγχάνεται μείωση των λειτουργικών εξόδων. Οι οικονομίες κλίμακας είναι μεγάλης σημασίας και η υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εφαρμογών είναι μία επένδυση επικερδής για όλον τον τραπεζικό οργανισμό. Όσο για τους πελάτες, το σημαντικότερο όφελος είναι ότι και οι πιο απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές αλλά και άτομα με κινητικά προβλήματα έχουν πρόσβαση και μπορούν να πραγματοποιούν τις τραπεζικές τους εργασίες χωρίς να χάνουν χρόνο στην μετακίνηση και στην αναμονή, ενώ μπορούν να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και καθ’ όλη την εβδομάδα. Το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί είναι η εμπιστοσύνη του συναλλακτικού κοινού στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής τραπεζικής και στην ασφάλεια που αυτή προσφέρει απέναντι σε μία νέα μορφή κινδύνου που έχει οριστεί ως κυβερνοέγκλημα. Γεγονός είναι ότι στο πεδίο της ασφάλειας των συναλλαγών και της κρυπτογράφησης των δεδομένων υπάρχει μέχρι σήμερα μεγάλη πρόοδος καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά για την υποστήριξη των κατάλληλων υποδομών. Αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια των πιστωτικών ιδρυμάτων στέκονται οι αρμόδιοι ευρωπαϊκοί θεσμοί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τις δημοσιευθείσες συστάσεις για την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών. Σημαντική επίσης είναι η διοργάνωση εκστρατειών από την ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) για την ενημέρωση του κοινού για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Περιέχει : πίνακες και διαγράμματα,

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ασφάλεια
Ηλεκτρονική τραπεζική
Κυβερνοέγκλημα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-23T05:47:15Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
4
90

Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.