Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Η ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΕΙ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Tourism is the central pillar of the Greek economy’s growth: The overriding need for the hotel world to adopt new business models and to re-design its business processes in order to ensure sustainable growth and responsible entrepreneurship
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Η ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΕΙ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ταχεία ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα έχει φέρει νέες ξένες επενδύσεις και εξαγορές στον ξενοδοχειακό κλάδο. Η νέα τάση οδήγησε στην αλλαγή της επιχειρησιακής φιλοσοφίας και του προσανατολισμού, καθώς και στην υιοθέτηση προτύπων που καθορίζονται από την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτή η άθραυστη σχέση μεταξύ τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης δημιούργησε έναν βιώσιμο τουρισμό. Οι μεγάλες τουριστικές μονάδες ανέπτυξαν αυτή τη φιλοσοφία και προχώρησαν στον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών τους (BPR) μέσω νέων επιχειρηματικών μοντέλων για την ενσωμάτωση των θεμάτων της αειφόρου ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στις δραστηριότητές τους. Μέσω της παρούσας εργασίας, θα δείξουμε ότι οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες κατάφεραν να προωθήσουν αυτήν την τάση στη χώρα μας, η οποία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για τις μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες. Η αύξηση του δυναμικού ξενοδοχείων ακόμη και κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης 2008-2014 ήταν για τη χώρα μεγαλύτερη από αυτή των ανταγωνιστικών χωρών σύμφωνα με το SETE Intelligence. Μόνο αυτό αποδεικνύει ότι είναι ο μόνος τρόπος για την Ελλάδα να αγκαλιάσει την επιχειρηματική φιλοσοφία που βασίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη, όχι μόνο επειδή το απαιτεί το παγκόσμιο ρεύμα της εποχής, αλλά κυρίως επειδή ο τουρισμός θεωρείται βαριά βιομηχανία της χώρας.
The rapid growth of tourism in Greece has brought new foreign investments and acquisitions to the hotel industry. As a result of this trend was the change in business philosophy and orientation, as well as the adoption of standards set by the sustainable development. This unbreakable relationship between tourism and sustainable development gave birth to sustainable tourism. Large hotel establishments developed this philosophy and in order to make further progress they redesigned their business processes (BPR) through new business models so as to integrate sustainable development issues and responsible entrepreneurship into their operations. Through the present thesis, we will show that the big hotels have managed to promote this trend in our country, which can be a model for the smallest hotel operators as well. The increase in hotel potential even during the great depression of 2008-2014 in Greece was for the country bigger than that of the competing countries according to SETE Intelligence. This fact demonstrates that it is the only way for Greece to adapt the entrepreneurial philosophy that is based on sustainable development, not only because the new world order requires it, but mainly because tourism is considered the country's heavy industry.
πίνακες, διαγράμματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
TOUR OPERATORS
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
SUSTAINABLE TOURISM
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-05-19
2018-05-23T07:30:25Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
47
72

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.