Προσδιοριστικοί παράγοντες της κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας επιχείρησης. H περίπτωση Ελληνικών εισηγμένων εταιρειών.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Determinants of the capital structure of a business. The case of Greek listed companies.
Προσδιοριστικοί παράγοντες της κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας επιχείρησης. H περίπτωση Ελληνικών εισηγμένων εταιρειών.

Πατσιούλης, Κωνσταντίνος

Κανάς, Άγγελος
Βασιλείου, Δημήτριος

0
The capital structure of a company is of critical importance since it affects corporate performance. Capital structure refers to the way a company finances its investments. When borrowing increases the company enjoys tax advantages, the managers have a weaker incentive to extract wealth form shareholders, while return on equity increase. On the other hand increased borrowing gives rise to the conflict between managers and shareholders which decrease the value of the firm while the possibility of bankruptcy increases. According to the tradeoff theory a company should balance between the costs and benefits just described. According to the Modigliani – Miller theory a firm should borrow as much as possible. The pecking order theory states that a company should first use internal funds to finance its investments. The timing theory states that a company should use equity or debt financing according to the market inefficiencies while the signaling theory suggests that a company should increase its borrowing when it wants to convey positive information to investors. In the present analysis we examine the determinants of capital structure for 15 listed in the stock exchange Greek firms and we find that the firm size, liquidity and EBIYT of the previous period have a statistically significant impact on the capital structure.
Η κεφαλαιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης έχει απασχολήσει κατά καιρούς τους αναλυτές δεδομένου της σημασίας της και της επίπτωσης που ασκεί στην αξία μιας επιχείρησης. Η κεφαλαιακή διάρθρωση αναφέρεται στο μείγμα χρηματοδότησης από ιδία και ξένα κεφάλαια. Όταν αυξάνεται ο δανεισμός, η εταιρεία απολαμβάνει φορολογικά πλεονεκτήματα, η αποδοτικότητά ιδίων κεφαλαίων αυξάνεται, ενώ τα στελέχη έχουν πιο ασθενή κίνητρα του να αποσπάσουν πλούτο από τους μετόχους της εταιρείας. Από την άλλη ο υψηλός δανεισμός εντείνει τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ μετόχων και δανειστών και αυξάνει τη πιθανότητα χρεοκοπίας. Σύμφωνα με τη θεωρία αντιστάθμισης η εταιρεία θα δανείζεται μέχρι εκείνο το σημείο όπου τα οφέλη αντισταθμίζονται από τα κόστη. Σύμφωνα με τη θεωρία Modigliani Miller, η εταιρεία θα εξαντλεί τις δυνατότητες δανεισμού. Σύμφωνα με την θεωρία της ιεραρχίας, η εταιρεία θα κάνει πρώτα χρήση των εσωτερικών της κεφαλαίων, ενώ σύμφωνα με τη θεωρία του timing η εταιρεία θα εκμεταλλεύεται τις αναποτελεσματικότητες της αγοράς. Τέλος σύμφωνα με τη θεωρία της σήμανσης η εταιρεία θα αυξάνει το δανεισμό της προκειμένου να πείσει τους επενδυτές για τις εκάστοτε προοπτικές. Στη παρούσα ανάλυση εξετάζουμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της κεφαλαιακής διάρθρωσης 15 εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α και βρίσκουμε ότι ρευστότητα, μέγεθος και ΕΒΙΤ ασκούν στατιστικά σημαντική επίδραση στη κεφαλαιακή διάρθρωση.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

αξία επιχείρησης
κεφαλαιακή διάρθρωση
κόστος κεφαλαίου
κερδοφορία
μέγεθος
ρευστότητα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-23T07:32:49Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
1
53

Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.