«Διερεύνηση των απόψεων και καταγραφή των προτάσεων καθηγητών Γενικών Λυκείων του Πειραιά για την επαγγελματική τους ταυτότητα και τη δυνατότητα ενδυνάμωσής της».

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
«Διερεύνηση των απόψεων και καταγραφή των προτάσεων καθηγητών Γενικών Λυκείων του Πειραιά για την επαγγελματική τους ταυτότητα και τη δυνατότητα ενδυνάμωσής της».

Παντιλιέρη, Λουκία

Γραμματικόπουλος, Βασίλης
Πεδιαδίτης, Αλέξανδρος

Στη συγκεκριμένη μελέτη διερευνάται η αυτοαντίληψη καθηγητών που υπηρετούν σε Γενικά Λύκεια του Πειραιά για την επαγγελματική τους ταυτότητα και καταγράφονται οι προτάσεις τους σχετικά με την ενδυνάμωση των επαγγελματικών τους προσόντων, ώστε να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον του Λυκείου, όπως αυτό διαμορφώνεται από νέες εκπαιδευτικές στοχεύσεις και πρακτικές. Διεξήχθη εμπειρική ποιοτική έρευνα. Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η ατομική ημιδομημένη συνέντευξη σε δείγμα δέκα καθηγητών Γενικών Λυκείων του Πειραιά. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2018. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δίνουν πρωτίστως έμφαση στη γνώση του διδακτικού τους αντικειμένου και στην επίτευξη των διδακτικών τους στόχων με την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών πρακτικών. Παράλληλα ως παιδαγωγοί αναπτύσσουν πιο προσωπικές σχέσεις με τους μαθητές τους. Κάποιοι λειτουργούν ως πρότυπα, άλλοι μέσα από την επαφή με τους μαθητές επιχειρούν να τους διδάξουν κοινωνικούς ρόλους και άλλοι υιοθετούν πατρικό ή μητρικό ρόλο συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους μαθητές σε προβλήματα προσωπικά, οικογενειακά. Στοχεύουν στην ατομική- παιδαγωγική αυτονομία και διαβαίνουν μοναχική πορεία στο χώρο του Σχολείου για την επιτέλεση των επαγγελματικών στόχων τους. Δείχνουν ευάλωτοι στις σχέσεις με τους συναδέλφους και νιώθουν επαγγελματική ικανοποίηση από την αναγνώριση της προσφοράς προς τους μαθητές τους. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα προτείνουν επιμόρφωση κυρίως σε θέματα παιδαγωγικών και ψυχολογίας εφήβων, καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να χρησιμοποιούνται οι Νέες Τεχνολογίες στη μαθητική διεργασία, την αυτονομία του Λυκείου και αλλαγές στη λειτουργία του Γενικού Λυκείου, που από την εμπειρία τους καθίστανται απαραίτητες, ώστε το Νέο Λύκειο να βρει τον προορισμό του προς όφελος των μαθητών.
In the present study we investigate the self-perception of teachers servicing in General Lyceums of Piraeus regarding their professional identity and we record their proposals on strengthening their professional qualifications in order to meet the high school environment requirements, as shaped by new educational objectives and practices. Empirical qualitative research was conducted. As a methodological tool we used individual semi-structured interview on a sample of ten teachers of General Lyceums of Piraeus. The interviews were conducted in March 2018. The respondents emphasize primarily on the knowledge of their subject and on achieving their teaching objectives by implementing modern teaching practices. Furthermore, as educators, they develop more personal relationships with their students. Some serve as role models, others attempt to teach social roles through contact with students, while others undertake a paternal or maternal role by advising and helping students with personal problems or family issues. They aim at individual-pedagogic autonomy and they follow a lonely path at School with a view to the achievement of their professional goals. They seem vulnerable in their relationships with colleagues and derive job satisfaction when their offer to students is recognized. Respondents suggest training mainly in topics of pedagogy and adolescent psychology, better logistics, in order to utilize the New Technologies in the learning process, the autonomy of the Lyceum and changes in the function of the General Lyceum, which become indispensable according to their experience, so as the new Lyceum reaches its destination for the benefit of students.
Πίνακα, αποσπάσματα απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Επαγγελματική ταυτότητα, αυτοαντίληψη, εμπειρίες, συναισθήματα, επαγγελματική ενδυνάμωση, Γενικό Λύκειο, σχολική ζωή.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-10-11T08:06:55Z
2018-09


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
124
48

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.