Συγχωνεύσεις και σε φορείς γεωργίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)
Συγχωνεύσεις και σε φορείς γεωργίας

ΦΩΤΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

«Η γεωργία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης και είναι προτεραιότητά μας», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. Σκανδαλίδης. Συγχωνεύσεις και σε φορείς γεωργίας Τη σύσταση evds ενιαίου οργανισμού, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα» το προσεχέ5 διάστημα ανακοίνωσε xQes, σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργόε Αγροτικήε Ανάπτυξα και Τροφίμων, κ. Κώσταε Σκανδαλίδα. Η «Δήμητρα» 0a αποτελείται από tous τέσσερα οργανισμού5 που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν αυτόνομα υπό την εποπτεία του υπουργείου: το ΕΘΙΑΓΕ, τον Οργανισμό Επαγγελματικήε Εκπαίδευσα Κατάρτισα και Απασχόλησα «Δήμητρα», τον ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT και τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτοε και Κρέατοε (ΕΛΟΓΑΚ). Oncos υποστήριξε ο κ. Σκανδαλίδα, δεν πρόκειται μόνον για συγχωνεύσει στη λογική Tns εξοικονόμησα, αλλά στην αναδιάρθρωση όλων των φορέων Tns γεωργίαε. «Η γεωργία αποτελεί την ατμομηχανή Tns ανάπτυξα και είναι προτεραιότητά μα5 να τη στηρίξουμε» δήλωσε ο unoupYos, «ει¬ δικά τώρα που πολλοί αποφασίζουν να γίνουν αγρότεε». Η «Δήμητρα» θα καταρτίζει κάθε τρία χρόνια στρατηγικό σχέδιο, το οποίο 0a συζητείται σε ειδική συνεδρίαση Tns Ολομέλειαε Tns Βουλήε και 0a εγκρίνεται με κοινή απόφαση των εμπλεκόμε- Συστήνεται ο ενιαίος οργανισμός «Δήμητρα», ο οποίος θα αποτελείται από τέσσερις άλλους, αυτόνομους ώς τώρα. νων υπουργείων (AYpoTiiais Ανάπτυξα, Παιδείαε, ΠεριφερειαKns Ανάπτυξα). Στο πλαίσιο Tns οικονομίαε κλίμακοε, 0a μειωθούν οι προβλεηόμενεε οργανικέε θέσειε προσωπικού και των μελών του Δ. Σ. τα οποία θα είναι μόνον 7. Ο αριθμό5 των ερευνητικών μονάδων του ΕΘΙΑΓΕ θα μειωθεί α¬ πό 52 σε li και ο αριθμόε των οργανικών μονάδων κατάρτισα otis 7 (μία σε κάθε Περιφέρεια) ano tis 70 που λειτουργούν σήμερα. Qs Αγροτικά Τεχνολογικά Λύκεια παραμένουν οι γεωργικέε σχολέε των Ιωαννίνων, Tns Aapias, τα Νεμέα5, τα Κρήτα και n πρότυπη Γεωργική Σχολή «Ανδρέα5 Συγγρόε» στην Αθήνα. Σχετικά με το ακανθώδεε ζήτημα του προσωπικού, ο υπουρY0s δήλωσε ότι «κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, ωστόσο, βάσει Tns νομοθεσίαε, εντό5 9 μηνών ο vios οργανισμόε καλείται να γνωμοδοτήσει». Και τότε «0a ισχύσει ό, τι εφαρμόζεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα». Ο προβλεηόμενοε αριθμόε εργαζομένων Tns «Δήμητραε» ορίζεται σε 1.000 θέσειε, από τι s οποίεε 770 καλύπτονται ήδη ano υπαλλήλουβ των τεσσάρων φορέων, ενώ υπάρχουν και 238 αποσπασμένοι υπάλληλοι υπουργείων. ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΑΔΗ Συγχωνεύσεις και σε φορείς γεωργίας

ΑΡΘΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-08-05T07:30:08Z
2011-08-05


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.