Υπό σύσταση ενιαίος οργανισμός Γεωργίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareArticle (EN)

2011 (EN)
Υπό σύσταση ενιαίος οργανισμός Γεωργίας

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΝΙΑ

Υπό σύσταση ενιαίος οργανισμός Γεωργίας ΓηςΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Αμεσα προωθούνται οι πρώτε$ συγχωνεύσει οργανισμών, μετά την έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο, χθεε, του σχετικού σχεδίου που παρουσίασε ο υπουργό5 Αγροτπ<ή$ Ανάπτυξα κ. KcbaTas Σκανδαλίδα. Συγκεκριμένα, τέσσερα εποπτευόμενοι οργανισμοί, οι ΕΘΙΑΓΕ (Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικών Ερευνών), ΟΓΕΕΚΑ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (Επαγγελματπαί Κατάρτιση Αγροτών), ΟΠΕΙΈΠ - AGROCERT (Πιστοποίηση Προϊόντων), ΕΛΟΓΑΚ (Ελληνικό5 Οργανισμό5 Γάλακτο$ και Κρέατο$) θα συγχωνευθούν σε ένα καινούργιο ενιαίο με την επωνυμία «Ελληνικό5 Γεωργικό5 Οργανισμό5 - ΔΗΜΗΤΡΑ», που θα έχει πολλαπλέ$ αρμοδιότητε5. Για την άμεση σύσταση του νέου οργανισμού ο κ. Σκανδαλίδα παρουσίασε σχέδιο υπουργικά απόφασα, το οποίο μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να υπογραφεί σήμερα. Tis επόμενεε ημέρε5 α¬ ναμένεται να συσταθεί προσωρινό Διοπαττικό Συμβούλιο, οπότε και θα μεταφερθεί το προσωπικό των συγχωνευόμενων οργανισμών στον νέο οργανισμό. Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο υπουργό5, οι υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί σε αυτού s tous Θα προκύψει από τη συγχώνευση τεσσάρων υπαρχόντων και θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες. οργανισμού5 είτε από το υπουργείο Αγροτπ<ή$ Ανάπτυξα είτε από το υπουργείο Παιδείαε και tis περιφέρεια^ αυτοδιοικήσεκ θα επιστρέψουν στις οργανικέ5 θέσε^ tous. Ωστόσο, οι προβλεπόμενε$ θέσεΐ5 προσωπικού στον νέο οργανισμό είναι 1.855 λιγότερε$ απ' ό, τι προβλεπόταν otous τέσσεριε που καταργούνται. To αναγκαίο προσωπικό που προτείνεται για τον νεο οργανισμό είναι 1.000 άτομα, ενώ συνολικά αυτοί που υπηρετούν φτάνουν tous 770. Ο κ. Σκανδαλίδα, σε σχετικέ5 ανακοινώσει του otis αρχέ$ Αυγούστου, είχε διευκρινίσει ότι npocpavcos δεν υπάρχει περιθώριο προσλήψεων. Ωστόσο, είχε κάνει λόγο για εσωτερική αξιολόγηση των υπαλλήλων και απαντώντας σε ερωτήσει για ένταξη του προσωπικού των συγχωνευόμενων οργανισμών σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, είχε τονίσει χαρακτηριστπ<ά: «Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό εδώ». Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι με βάση τον νόμο, οι ανάγκες προσωπικού θα κριθούν από τον νέο φορέα που θα δημιουργηθεί. Παράλληλα, χθες, από το υπουργικό συμβούλιο εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση και το σχετικό σχέδιο νόμου, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να προωθηθεί n ψήφισή του το συντομότερο δυνατόν. Υπό σύσταση ενιαίος οργανισμός Γεωργίας

ΑΡΘΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-08-25T07:30:09Z
2011-08-25


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)