Τα κολλέεγια και τι πρέπει να ξέρετε

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)
Τα κολλέεγια και τι πρέπει να ξέρετε

β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σχετικά με το τι ισχύει σήμερα με τα κολλεγιο στη χώρα μας-την αναγνώριση των πτυχίων, τα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων^ δίνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίου. 1Ποιος νόμος ισχύει τελικά για τα κολλεγιο; Ισχύει ο νόμος 3696/2008 που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή τη 01/08/08, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3848/2010. To υπουργείο προχώρησε σε τροπολογίες του αρχικού νόμου και για να διορθώσει τα υπάρχοντα λάθη και για να προσαρμοστείοτιςαπαιτήσειςτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 2Με τον νέο νόμο 3848/2010 αλλάζει το όνομα των κολλεγίων. Τι συμβαίνει άραγε; . Π ραγματικά, τα εκπαιδευτήρια που είχαν ονομασθεί κολλέγιο με βάση τον προηγούμενο νόμο (3696/2008) τώρα θα ονομάζονται Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (νόμος3848/2010). Τα κολλέγιο, όμως, θα κρατήσουν τους δια κρι- m To υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε ελέγχους επί τχον κοΜεγίων και εξέδωσε εκ νέου πς άδειες τικούς τους τίτλους, π.χ. «Κολλέγιο ΧΧΧΧ», αλλά θα πρέπει να προσθέσουν σε αυτόν τον τίτλο τη φράση «Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης». Τι γίνεται με τις άδειες λειτουργίας; J To υπουργείο Παιδείας εφαρμόζονταςτον νέο νόμο, προχώρησε σε ελέγχουςεπίτων κολλεγίων που είχαν πάρει άδεια τον Σεπτέμβριο και εξέδωσε εκ νέου τις άδειες. A Υπάρχει Γραφείο Κολλεγίων στο υπουρ- τ γείο Παιδείας; Εξακολουθεί να λειτουργεί το Γραφείο Κολλεγίων με νέο όνομα και υπαγωγή - ονομάζεται Γραφείο Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και υπάγεται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Σχέσεων. To Γραφείο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της λειτουργίας των κολλεγίων και για την τήρηση του μητρώου των καθηγητών, στο οποίο έχουν εγγραφεί μέχρι τώρα πε- ρισσότεροιαπόΤΟΟΟ καθηγητές. Στο ίδιο Γραφείο έχουν κα τατεθεί τα ονόματα των σπουδαστών που γράφηκαν στα κολλέγιο φέτος και έτσι είναι δυνατή πλέον n έκδοση επίσημων βεβαιώσεων εγγραφής για κάθε σπουδαστή με θεώρηση του υπουργείου Παιδείας. Τα κοΠΑεγια και τι πρέπει να ξέρετε 20 ερωτήσεις - ειπανϋήσεις για την αναγνώριση των ητυχίων, τα επίπεδα επαγγεηματικών προσόντων και τα επαγγεηματικά δικαιώματα των αποφοίτων Τι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα για την αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων των κολλεγίων; To Π.Δ. 38/2010 δημοσιεύτηκε στις25/05/10. Η υπουργός έχει διευκρινίσει ότι αυτό «αφορά κάθε είδους επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία αποκτώνται σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και, απάτη στιγμή που αποκτηθούν και πιστοποιηθούν σε μια χώρα, τότε ισχύουν και σε όλες τις άλλες χώρες της E.E. Αυτό ισχύει για όλα τα επαγγέλματα». Σημειώνεται ότι αυτή n αναγνώριση δεν αφορά όλουςτουςαπόφοιτους κολλεγίων, αλλά μόνον όσους έχουν πτυχία από πανεπιστήμια χωρών της E.E. 6θα έχει αναδρομική εφαρμογή ή θα ισχύσει από τώρα και μετά; Είναι προφανές ότι n αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων των κολλεγίων ισχύει από το 1989, δηλαδή από την υπογραφή της πρώτης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (48/1989). Αλλωστε, όλεςοι αποφάσειςτου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αφορούν σπουδαστές οι οποίοι περάτωσαν τις σπουδές τους Οε κολλέγιο πριν αρχίσει n ισχύς της νέάς Ευρωπαϊκής Οδηγίας. 0α μπορούν όσοι απόφοιτοι κολλεγίων τύχουν αναγνώρισης να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ ως πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ακόμη και εάν έχουν σπουδάσει σε ειδικότητες που σχετίζονται με τα Οικονομικά, τα Λογιστικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και συναφείς τομείς; Βεβαίως θα μπορούν, με βάσητο Π.Δ. 44 του 2005, το οποίο αφορά τιςεξετάσειςτου ΑΣΕΠ. Σύμφω- 1989 Η αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων των κολλεγίου ιοχύει από το 1989, δηλαδή από την υπογραφή Tns πρώτης Ευρωπαϊκής Οδηγίας γραφείο Στο υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί να λειτουργεί το Γραφείο Κολλεγίων με νέο όνομα και υπαγωγή - ονομάζεται Γραφείο Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και υπάγεται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Σχέσεων να με αυτό, γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις σι κάτοχοι πτυχίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων εφόσον έχουντύχει αναγνώρισηςαπό το συμβούλιο (ΣΑΕΙΤΕ)του υπουργείου που είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. 8Ποια είναι n διαδικασία για να τύχει κάποιος αναγνώρισης σύμφωνα με το II .Δ. που κυκλοφόρησε; 0α πρέπει να υποβάλει αίτηση στο νέο συμβούλιο (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Π ροσόντων), το οποίο θεσπίστηκε για την εφαρμογή της οδηγίας (36/2005). Προφανώς μαζί με την αίτησή του θα πρέπει να υποβάλει το πτυχίο (από πανεπιστήμιο χώρας της E.E.) και μια βεβαίωση αρμόδιου φορέα για τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχει στη χώρα του πανεπιστημίου. Αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 50 του πρόσφατου Προεδρικού Διατάγματος (38/2010). X Οι απόφοιτοι κολλεγίων, για να αποκτή.' σουν επαγγελματικά δικαιώματα, 0α Πρέπει να εγγραφούν προηγουμένως σε επαγγελματική ένωση; Εφόσον στη χώρα του πανεπιστημίου υπάρχει σχετική επαγγελματική ένωση, θα πρέπει να εγγραφούν σε αυτή. Εάν δεν υπάρχει, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα από σχετικό οργανισμό (όπως π.χ., το εκεί ΔΟΑΤΑΠ ή ένα υπουργείο ή ο εκεί Οργανισμός Πρόσληψης Δημοσίων Υπαλλήλων κ.λπ.). Σημειώνουμε ότι στο Π.Δ. γίνεται αναφορά σε αρκετούςσυλλόγουςή επιμελητήρια που λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και δίδουν επαγγελματικά δικαιώματα στα μέλη τους. Εάν, εντούτοις δεν υπάρχει για κάποια ειδικότητα αναγνωρισμένο επαγγελματικό δικαίωμα, σι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν ελεύθερα το επάγγελμά τους. ΠΤΛΟΙ Τα εκπαιδευτήρια που είχαν ονομασθεί κολλέγιο με βάση τον προηγούμενο νομο (3696/2008) αύρα 0α ονομάζονται Κέντρα ΜεταflUKeiDKns Εκποίδευonsivopos 384872010). Τα κολλέγιο, όμω$, Bo κρατήσουν BMS διακριτικού^ tousriulous Τα κοΠΑεγια και τι πρέπει να ξέρετε 1Θα απαιτηθούν εξετάσεις ή πρακτική άσκηση; Η Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει ότι είναι δυνατή n υποχρέωση των αιτούντων να εξεταστούν σε κάποιο μάθημα ή να κάνουν κάποια πρόσθετη πρακτική άσκηση στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις, όμως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ορίζουν πως αυτό δεν μπορεί να είναι ο κανόνας, αλλά n εξαίρεση. 1Υπάρχει, βάσει των νέων ρυθμίσεων, διαφοροποίηση μεταξύ των αποφοίτων που έχουν βγει για σπουδές στο εξωτερικό και επέστρεψαν με πτυχίο ευρωπαϊκού πανεπιστημίου και εκείνων που απέκτησαν το πτυχίο αυτό μέσω ενός συνεργαζόμενου ποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων; Εχει ήδη ψηφιστεί ο νόμος για τη Διά Βίου Μάθηση, στον οποίο προβλέπονται n ίδρυση του ΕΟΠΠ καθώς και n διαμόρφωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Η ολοκλήρωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων θα γίνει έως το 2012. Τι σημαίνουν τα 8 επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και ποιους αφορούν; Αυτή n κατάταξη ενδιαφέρει όλους τους Ελληνες που ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα, έπειτα από οποιεσδήποτε σχετικές σπουδές. Ετσι, π.χ., ο απόφοιτος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσεται στο επίπεδο 1, ενώ ο κάτοχος πρώτου πανεπιστημιακού πτυχίου στο 6, ο κάτοχος πρώτου μεταπτυχιακού (master) pro 7 και ο κάτοχοςδιδακτορικού στο επίπεδο 8. Είναι προφανές ότι οι απόφοιτοι των κολλεγίων υπάγονται στο σύστημα κατάταξης πανεπιστημιακών πτυχίων του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλωστε, ήδη λαμβάνουν μαζί με το πτυχίο τους βεβαίωση κατάταξης στα επίπεδα 6 και 7 του Βρετανικού Πλαισίου Προσόντων. 1 Q Εντούτοις, κάποιοι Ο κάνουν λόγο για κατάταξη των πτυχίων των κολλεγίων σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό των πτυχίων των ελληνικών πανεπιστημίων (επίπεδο 6)... Επαναλαμβάνεται ότι τα κολλέ για δεν δίνουν δικά τους πτυχία και, επομένως την κατάταξή τους σε οποιοδήποτε επίπεδο δεν μπορεί να την κάνει το ελληνικό υπουργείο Παιδείας αλλά το αντίστοιχο της χώραςτου πανεπιστημίου. Είναι προφανές ότι οι απόφοιτοι των κολλεγίων με πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο θα καταταγούν στο επίπεδο 6 και με μεταπτυχιακό στο επίπεδο 7, όπως γίνεται ήδη. -t Γ Μπορούν οι απόφοιτοι κολλεγίων με ευρωπαϊκά πτυχία να τύχουν αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ; Με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, n οποία επικυρώθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, επιβάλλεται στο ΔΟΑΤΑΠ να εξετάζει τιςαιτήσειςτων αποφοίτων των κολλεγίων, εφόσον έχουν στα χέρια τουςευρωπαϊκά πανεπιστημιακά πτυχία.Σημειώνεται ότι οι απόφοιτοι των κολλεγίων που είναι μέλη μας και έχουν ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά πτυχία έχουν και βεβαιώσεις από το αντίστοιχο ξένο ΔΟΑΤΑΠ για πλήρη ακαδημαϊκή (και όχι μόνο επαγγελματική) αναγνώριση των πτυχίων τους. Αυτή την αναγνώριση είναι υποχρεωμένο να δεχθεί και τον δικό μας ΔΟΑΤΑΠ. *y Γ\ Τι έχει ζητήσει n Ευ¬ ρωπαϊκή Επιτροπή από το υπουργείο Παιδείας σχετικά με τα κολλέγιο; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει πρώτα απ' όλα την άμεσηεφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την αναγνώριση των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, τα οποία δίδονται και στους απόφοιτους των κολλεγίων. Σ' αυτή την απαίτηση έχει ήδη ανταποκριθεί το υπουργείο Παιδείας με τη δημοσίευση του Π.Δ. 38/2010. Εντούτοις n Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέλαβε αυτή την απαίτηση και στο Μνημόνιο που υπογράφηκε για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας (νόμος 3845 παράρτ. IV, κεφ. 4). Εξάλλου, n Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από το υπουργείο Παιδείας πρόσθετες αλλαγές στον νόμο περί κολλεγίων. 12! βγ γ ςξρικό και επέστρεψαν με πτυχίο ευρωπαϊκού πανεπιστημίου και εκείνων που απέκτησαν το πτυχίο αυτό μέσω ενός συνεργαζόμενου κολλεγίου, χωρίς να φύγουν εκτός ελληνικών συνόρων; Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ αυτών των περιπτώσεων, γιατίοι αποφάσειςτου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ορίζουν ρητά, ότι αυτά που έχουν σημασία είναι n τοποθεσία του πανεπιστημίου (πανεπιστήμιο χώρας της E.E.) και το πανεπιστημιακό πτυχίο που απονέμεται στον απόφοιτο και όχι ο τόπος σπουδών. Με βάση τον νέο νόμο, τα κολλέγιο έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο νέου φορέα πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ). Συνιστά αυτό υποβάθμιση των κολλεγίων; Η υπαγωγή σε νέο φορέα πιστοποίησης δεν επηρεάζει σε τίποτα τη λειτουργία των κολλεγίων, αφού αυτά -σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου- υπάγονται εκπαιδευτικά στο Δίκαιο της χώρας όπου εδρεύει το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο. Πολλοί λένε ότι n υπαγωγή των κολλε'ίων στον ίδιο φορέα πιστοποίησης με εκείνον των ΚΕΚ και των IEK οδηγεί σε εξομοίωση τους με αυτά... Αυτό δεν είναι αλήθεια και δεν έχει πει κάτι τέτοιο n υπουργός Παιδείας. Είναι φανερό ότι θα υπάρχουν ξεχωριστέςδιαδικασίεςπιστοηοίησης για κάθε είδους εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τι αλλάζει με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου για τους σπουδαστές των κολλεγίων; Οπως ήδη αναφέραμε, n εκπαιδευτική λειτουργία των κολλεγίων δεν μεταβάλλεται, αφού αυτά λειτουργούν σαν παραρτήματα των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων και n Ελλάδα δεν μπορεί να παρέμβει στις σχετικές εκπαιδευτικές διαδικασίες. Επομένως δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή για τους σπουδαστές τους. 1Τα πτυχία των αποφοίτων αναβαθμίζονται, υποβαθμίζονται ή παραμένουν στο ίδιο επίπεδο; Οπως έχει ήδη αναφερθεί, τα πτυχία που δίδονται στους απόφοιτους των ευρωπαϊκών κολλεγίων απονέμονται από τα πανεπιστήμια και δεν έχουν καμία σχέση με τις όποιες διαδικασίες πιστοποίησης των κολλεγίων στην Ελλάδα από το ελληνικό υπουργείο Παιδείας. 1Πότε θα αρχίσει n ισχύς του νέου νόμου για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστό- ατάτανες που ασκούτα από οποιεrafi li ΦΟΡΕΑΣ Η υπαγωγή σε νέο φορέα πιστοποίης ζει σε τίποτα τη λειτουργία ταιν κολεγίων, αρύ αυτά -σύμφωνα με ns αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικασιηρίουυπάγονται εκπαιδευτικά στο Δίκαιο Tns χώρα$ όπου εδρεύει το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-08-28
2011-08-30T07:30:29Z


REAL NEWS - ΣΠΟΥΔΕΣ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.