Διερεύνηση της δυνατότητας αποκατάστασης ΧΥΤΑ με χρήση αυτοπαραγόμενου κομπόστ αστικών απορριμμάτων και μελέτη της επίδρασής του σε ποώδη φυτά και χλοοτάπητες.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διερεύνηση της δυνατότητας αποκατάστασης ΧΥΤΑ με χρήση αυτοπαραγόμενου κομπόστ αστικών απορριμμάτων και μελέτη της επίδρασής του σε ποώδη φυτά και χλοοτάπητες.

Νυδριώτη, Ευθυμία

Νεκτάριος, Παναγιώτης

Η εξάντληση των παραδοσιακών εδαφοβελτιωτικών όπως η τύρφη, καθώς και η σύγχρονη αντιμετώπιση της κηποτεχνίας και της αρχιτεκτονικής τοπίου ως τομείς αποκατάστασης και προστασίας του περιβάλλοντος οδηγούν στην εξεύρεση εναλλακτικών υλικών με εδαφοβελτιωτικές ιδιότητες για την προώθηση της ανάπτυξης των φυτών. Η χρήση των διαφόρων προϊόντων κομποστοποίησης στην κηποτεχνία δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης άχρηστων υλικών ως εδαφοβελτιωτικά με πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η επίδραση της χρήσης κομποστοποιημένων αστικών απορριμμάτων (ΚΑΑ) σε ποώδη φυτά και χλοοτάπητα, με στόχο την αξιοποίηση του αυτοπαραγόμενου κομπόστ στην αποκατάστασης ΧΥΤΑ. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε πειραματική μελέτη η οποία αφορούσε δύο υπομελέτες εκ των οποίων η μία διερεύνησε την επίδραση της ΚΑΑ στην ανάπτυξη του χλοοτάπητα Cynadon dactylon ‘Princess 77’, ενώ η δεύτερη την επίδρασή της στην ανάπτυξη των φυτών Senecio maritima, Rosmarinus offisinalis και Ligustrum japonicum. Για την πρώτη υπομελέτη χρησιμοποιήθηκαν 24 κυλινδρικά λυσίμετρα αγρού στα οποία τοποθετήθηκαν η αποστραγγιστική διάταξη και τα κατάλληλα υποστρώματα που αποτελούνταν από ΚΑΑ και αμμοπηλώδες έδαφος στις εξής αναλογίες: α) Έδαφος 100% (Ε1) το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας, β) Ε7:ΚΑΑ1 σε αναλογία 85,5:12,5% γ) Ε3:ΚΑΑ1 σε αναλογία 75:25% και δ) Ε1:ΚΑΑ1 σε αναλογία 50:50%. Τα λυσίμετρα σπάρθηκαν με C. Dactylon και η ανάπτυξη του χλοοτάπητα προσδιορίστηκε από το ξηρό βάρος των υπολειμμάτων κοπής και το ξηρό βάρος του ριζικού συστήματος. Για τη δεύτερη υπομελέτη χρησιμοποιήθηκαν 80 γλάστρες χωρητικότητας 1300 mL για κάθε είδος στις οποίες τοποθετήθηκαν τα τρία διαφορετικά μείγματα ΚΑΑ με τύρφη (Τ) και περλίτη (Π) και το υπόστρωμα του μάρτυρα που αποτελείτο από 50%Τ και 50%Π (κ.ο.). Τα μείγματα αποτελούνταν από 12,5%ΚΑΑ-37,5%Τ-50%Π, 25%ΚΑΑ-25%Τ-50%Π και 37,5%ΚΑΑ-12,5%Τ-50%Π (κ.ο.). Για κάθε υπόστρωμα φυτεύτηκαν 20 φυτά από το κάθε είδος από τα οποία τα μισά λιπαίνονταν κάθε εβδομάδα με υδροδιαλυτό λίπασμα 20N-20P-20K. Για τον προσδιορισμό της ανάπτυξης των θαμνωδών φυτών μετρήθηκε η διαφορά του τελικού από το αρχικό ύψος, το πάχος του λαιμού, το νωπό και ξηρό βάρος του υπέργειου τμήματος και του ριζικού συστήματος και ο αριθμός και το μήκος των πλαγίων βλαστών. Επιπλέον στο S. maritima μετρήθηκε ο αριθμός των ταξιανθιών και ο αριθμός των ανθοκεφαλών ανά ταξιανθία. Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το εντελώς τυχαιοποιημένο και η σύγκριση των μέσων έγινε με τη μέθοδο LSD σε P=0.05. Το κομπόστ σε ότι αφορά τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του και τη συμβολή του στη θρέψη των φυτών, κρίθηκε κατάλληλο για χρήση στην αποκατάσταση ΧΥΤΑ. Σε ότι αφορά το χλοοτάπητα παρουσίασε ικανοποιητική ανάπτυξη και οπτική ποιότητα στο υπόστρωμα Ε3:ΚΑΑ1 που περιείχε 25% ΚΑΑ. Το κομπόστ από αστικά απορρίμματα υποκατέστησε τη λίπανση στην ανάπτυξη και την άνθηση του S. maritima όταν προστέθηκε στο υπόστρωμα σε ποσοστό 25%. Με ταυτόχρονη εφαρμογή λίπανση το ΚΑΑ μπορεσε να αντικαταστήσει μέχρι και το 50% της τύρφης χωρίς προβλήματα στην ανάπτυξη των φυτών του R. Officinalis και μέχρι το 25-50% της τύρφης χωρίς προβλήματα στην ανάπτυξη των φυτών του L. Japonicum. Όταν δεν εφαρμόστηκε λίπανση το ΚΑΑ ευνόησε την ανάπτυξη των φυτών.
The depletion of traditional soil improvers such as peat and the modern treatment of gardening and landscape architecture in the fields of rehabilitation and environmental, lead in finding alternative materials with soil improvement properties to promote plant growth. The use of composted municipal wastes in gardening gives the opportunity of using waste materials as soil improvers with multiple environmental and economic benefits. In this study the possibility of landfill restoration using composted municipal waste (CMW) and the effect of compost on herbaceous plants and turfgrass were investigated. For this purpose, an experimental study with two substudies was carried out. In the first substudy the effect of CMW in the development of turfgrass Cynodon dactylon 'Princess 77' was investigated and in the second substudy the effect of CMW on the growth of Senecio maritima, Rosmarinus offisinalis and Ligustrum japonicum was evaluated. For the first substudy, 24 outdoor lysimeters were used which were filled with the drainage system and the appropriate substrates. The substrates consisted of CMW and sandy loam soil in the following proportions: a) Soil 100% (S1) which was used as the control substrate, b) S7:CMW 1 in proportion 85,5:12,5% c) S3: CMW1 in proportion 75:25% d) S1: CMW1 in proportion 50:50%. The lysimeters were seeded with Cynodon dactylon and the growth of grass was determined by the dry weight of the clipping yield and the dry weight of the root system. For the second substudy, 80 pots of 1300 ml capacity were used for each species. The pots were filled (at 20 for each species) with three different mixtures of CMW with peat (P) and perlite (PER) and the control substrate consisted of 50%T and 50%P (v/v). The mixtures were 12.5% CMW-37.5% P-50% PER, 25% CMW-25% P-50% PER and 37.5% CMW-12.5% P-50% PER (v/v). 20 plants for each species were used for each substrate half of which were fertilized weekly with water-soluble fertilizer 20N-20P-20K. Plant growth was evaluated by the difference in the final from the initial plant height, the number and length of lateral shoots, the thickness of the main stem at the ground level, the dry weight of above-ground part of plants and the dry weight of plants root system. To study the effect of compost on flowering of S. maritima, the number of inflorescences and the number of floral heads per inflorescence were measured. To carry out the study, the completely randomized design was used and means were compared using LSD at P = 0.05. The compost, in terms of physicochemical characteristics and its contribution to the nutrition of plants, was suitable for use in the restoration of landfills. Turfgrass growth and visual quality was promoted mostly in substrate S3:CMW1 which contained 25% CMW. As for the growth and the flowering of S. maritima, the composted municipal waste substituted fertilization when added to the substrate at a rate of 25%. Under fertilization, the CMW was able to replace up to 50% of peat without any problems in the development of plants of R. officinalis and up to 25-50% of peat without problems in plant growth of L. japonicum. Compost enhanced the development of non fertilized plants.
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή

Μεταπτυχιακή εργασία

Compost -- Evaluation
Plants -- Growth
Αστικά απορρίμματα
ΧΥΤΑ
Χλοοτάπητας
Sanitary landfills
Reclamation of land
Ποώδη φυτά
Χώρος Υγειονομικής Ταφής
Κομπόστ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011-02-16T11:46:35Z
2010
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.